Stambeno poslovni objekat - Mramorak

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Smederevu Posl. Br. I.I. 8/2014 od 26.05.2014. godine i Zaključka o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti i prodaji nepokretnosti Izvršitelja Jelene Goronje Posl. Br. I.I. 14/2014 od 02.12.2014. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1. Predmet prodaje :

-           Pomoćna zgrada, broj zgrade 2, površine 10m2, broj etaža Pr, u ulici Žarka Zrenjanina na kat. parceli broj 492/2,

-           Pomoćna zgrada, broj zgrade 3, površine 39m2, broj etaža Pr, u ulici Žarka Zrenjanina na kat. parceli broj 492/2,

-           Zgrada ugostiteljstva, broj zgrade 4, površine 287m2, broj etaža Po+Pr+1 u ulici Žarka Zrenjanina 114 na kat. parceli broj 492/2,

-           Zemljište pod zgradom-objektom, površine 10 m2, ulica Žarka Zrenjanina, br zgrade 2, na kat. parceli 492/2

-           Zemljište pod zgradom-objektom, površine 39 m2, ulica Žarka Zrenjanina, br zgrade 3, na kat. parceli 492/2

-           Zemljište pod zgradom-objektom, površine 2a 87 m2, ulica Žarka Zrenjanina, br zgrade 4, na kat. parceli 492/2

-           Zemljište uz zgradu - objekat, površine 5a 00m2, ulica Žarka Zrenjanina, na kat. parceli 492/2,

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 1571 KO Mramorak.

 

2. Izvršitelj Jelena Goronja  utvrdila je tržišnu vrednost predmetnih nepokretnosti u iznosu od 15.973.684,73 dinara.

3. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 9.584.210,84 dinara.

4. Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 29.12.2015. godine u kancelariji postupajućeg Izvršitelja u Smederevu, na adresi Karađorđeva broj 12, T.C. Danubius, lokal broj 222, sa početkom u 12,00 časova.

5. Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu od 1.597.368,47 dinara što predstavlja 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i to uplatom na račun Izvršitelja broj 275-0010222510353-41 sa pozivom na broj I.I. 14/2014.

6. Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi Izvršitelju na gore navedeni namenski račun u roku od 15 dana od dana održavanja javne prodaje.

7. Zainteresovanim licima omogućiće se razgledanje nepokretnosti koja predstavlja predmet prodaje, na njihov zahtev dostavljen Izvršitelju, svakog radnog dana u period od 08,00 do 16,00 časova.

8. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/201-5079 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili nikola.vujovic@erstebank.rs