Poslovni prostor Petrovac na Mlavi

              Na osnovu Zaključka o prodaji putem usmenog javnog nadmetanja Privrednog suda u Požarevcu I. 162/2014 od 27.08.2015. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Predmet prodaje su nepokretnosti izvršnog dužnika “MBS TEHNO” d.o.o. iz Ćuprije, Miodraga Novakovića, TC Sunce bb, lokal 30 i to:

 • zgrada poslovnih usluga –proizvodne hale i kompresorske stanice, označena br.1, prizemna,
 • zgrada poslovnih usluga-skladište PVC profila, označena br.2, prizemna,
 • zgrada poslovnih usluga-dograđena proizvodna hala, označena br.3, prizemna,
 • zgrada poslovnih usluga-radionica održavanja, označena br.4, prizemna,
 • zgrada poslovnih usluga-nadstrešnica za sirovinu, označena br.5, prizemna,
 • zgrada poslovnih usluga-kotlarnica, označena br.6, prizemna,
 • zgrada poslovnih usluga-dograđeni magacin PVC profila označena br.7, prizemna,
 • zgrada poslovnih usluga-nadstrešnica, označena br.8, prizemna,
 • ostale zgrade –magacin za materijal, označena br.9, prizemna,
 • ostale zgrade-rezervoar za gorivo, označena br.10, prizemna,
 • silos, označen br.11, prizeman,
 • silos, označen br.12, prizeman,
 • zgrada poslovnih usluga –podstanica za vodu, označena br.13, prizemna,
 • trafo stanica, označene br. 14, prizemna,
 • silos, označenog br.15, prizeman,
 • silos, označenog br.16, prizeman,
 • ostale zgrade, označene br.17, prizemna,

sve postojeće na k.p.br.14575, upisano u list nepokretnosti br. 10661 KO Petrovac na Mlavi, kao i

 • zgrade poslovnih usluga – proizvodne hale, označene br.1, prizemne, postojeće na k.p.br.14803,

upisane u list nepokretnosti br.10661 KO Petrovac na Mlavi.

Procenjena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 69.303.636,00 dinara, a početna cena na javnom nadmetanju je 60% od procenjene vrednosti, odnosno 41.582.182 dinara.

Javno nadmetanje će biti održano 25.09.2015. godine, sa početkom u 10.45 h, u prostorijama Privrednog suda u Požarevcu, ul. Jovana Šerbanovića 4, kancelarija br.69/III.

Pravo učešća u nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja najkasnije do 23.09.2015. godine uplate jemstvo za nepokretnosti u visini od 6.930.364,00 dinara, što predstavlja 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti, na depozitni račun Privrednog suda u Požarevcu br.840-308802-72.

Sva zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnosti svakog radnog dana od 9.00-15.00h.

Za sve dodatne informacije, zainteresovana lica mogu se obratiti i izvršnom poveriocu na broj telefona 011/220-91-30 ili putem mail-a na adresu hard.collection@erstebank.rs.