Poslovono magacinski prostor

Na osnovu Zaključka o prodaji Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici Posl.br. 1 Iv. 633/2013 od 28.07.2014 godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5

    OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 

1. Predmet prodaje :

-1/2 dela Ostale zgrade – poslovno - magacinski objekat na kat. parceli 458/1, broj zgrade 1, građevinska površina 4734 m2, zemljište pod zgradom - objektom, površine 41a 64m2, potes Berbernica u privatnoj svojini izvršnog dužnika u udelu od 1/2 dela, u vrednosti od 82.883.866,10 dinara, čija početna vrednost iznosi 49.730.319,70 dinara, a što u prirodi predstavlja:

-Poslovni prostor – osam prostorija za koji nije utvrđena delatnost – MAGACIN U PRIZEMLJU I POSLOVNI PROSTOR NA SPRATU, u okviru zgrade broj 1, broj posebnog dela 2, sprat prizemlje, površine 2358 m2, potes Berbernica, u privatnoj svojini izvršnog dužnika u udelu od 1/1 dela

-1/2  dela zemljišta uz zgradu - objekat, površine 85a 30 m2, potes Berbernica, u privatnoj svojini izvršnog dužnika u udelu od 1/2 dela, u vrednosti od 21.215.160,00 dinara, čija početna vrednost iznosi 12.729.096,00 dinara.

2. Prodaja nepokretnosti vrši se putem usmenog javnog nadmetanja u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 39, sudnica XVI/II dana 26.08.2014 godine u 13 časova.

3. Vrednost svih nepokretnosti, koje su predmet prodaje, utvrđena je zaključkom suda od 14.01.2014 godine i to u ukupnom iznosu od 104.099.026,00 dinara.

4. Na ovoj prodaji početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti, te se nepokretnost ne može prodati ispod 62.459.415,60 dinara.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja polože jemstvo u visini od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti koja se prodaje , odnosno u iznosu od  10.499.902,60 dinara.

6. Jemstvo se uplaćuje na tekući račun Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici broj 840-310802-86, primalac - Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, svrha doznake - depozit za učešće na javnoj prodaji Iv. 633/2013. Dokaz o uplati jemstva dostavlja se sudu najkasnije pre početka javne prodaje,, odnosno u toku registracije učesnika.

7. Registracija učesnika počinje pola sata pre početka javne prodaje  tj. dana 26.08.2014 godine u 12,30 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica XVI/II.

8. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da preostali iznos kupoprodajne cene po kojoj je nekretnina prodata (razliku između ponuđene cene i uplaćenog jemstva), uplati u depozit suda u roku od 15 dana, od dana održavanja prodaje , sa pozivom na broj Iv. 633/2013, a dokaz o izvršenoj  uplati da dostavi sudu.

9. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena , osim za drugog i trećeg ponuđača jemstvo će biti vraćeno odmah po zaključenju nadmetanja.

10. Ako ponuđač sa najvećom ponudom ne položi prodajnu cenu u predviđenom roku, sud će prodaju proglasiti bez pravnog dejstva i pozvati drugog, odnosno trećeg ponuđača da kupi nepokretnost. U slučaju da sva tri ponuđača sa  najvišom ponudom ne polože ponuđenu , odnosno prodajnu cenu u roku, sud će konstatovati da prva javna prodaja nije ni uspela i zakazaće novu prodaju. Iz položenog jemstva tih ponuđača izmiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika između cene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

11. Svi porezi i troškovi prenosa prava vlasništva padaju na teret kupca.

12. Lica zainteresovana za kupovinu nepokretnosti putem javnog nadmetanja mogu razgledati nepokretnost svakog radnog dana, u periodu od 10-14 časova, uz pethodno odobrenje suda. Zahtev za razgledanje nepokretnosti podnosi se pismeno sudu na Posl.br. Iv. 633/2013.

13. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Đorđu Rankoviću na tel. 060-87-47-704 ili putem e-maila djordje.rankovic@erstebank.rs.