Poslovni prostor na Voždovcu

Na osnovu zaključka izvršitelja Ivana Mladenovića Posl.br. I.Ips 123/14 od 04.09.2014 godine Erste bank ad Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 5

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 

1. Predmet prodaje:

 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela  10, sprat: prvi, površine 18 m2, na kat. parceli 30019/24,
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela  11, sprat: prvi, površine 18 m2, na kat. parceli 30019/24,
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 12, sprat: prvi, površine 17 m2, na kat. parceli 30019/24,
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela  13, sprat: prvi, površine 23 m2, na kat. parceli 30019/24,
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela  14, sprat: prvi, površine 15 m2, na kat. parceli 30019/24,
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela  15, sprat: prvi, površine 26 m2, na kat. parceli 30019/24,

koji su upisani kao posebni delovi zgrade br. 1, adresa objekta: Braće Jerković, ulaz: 185/A, upisani u listu nepokretnosti br. 765 KO Voždovac   

2. Zaključkom o utvrđenju vrednosti Posl.br. I.Ips 123/14 od 25.08.2014 godine izvršitelj Ivan Mladenović utvrdio je vrednost nepokretnosti koja se prodaje i to:

 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela  10, sprat: prvi, površine 18 m2, na kat. parceli 30019/24, na iznos od 2.117.739,60 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela  11, sprat: prvi, površine 18 m2, na kat. parceli 30019/24, na iznos o 2.117.739,60 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 12, sprat: prvi, površine 17 m2, na kat. parceli 30019/24, na iznos od 2.000.087,40 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela  13, sprat: prvi, površine 23 m2, na kat. parceli 30019/24, na iznos od 2.706.000,60 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela  14, sprat: prvi, površine 15 m2, na kat. parceli 30019/24,  na iznos od 1.764.783,00 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela  15, sprat: prvi, površine 26 m2, na kat. parceli 30019/24, na iznos od 3.058.957,20 dinara

koji su upisani kao posebni delovi zgrade br. 1, adresa objekta: Braće Jerković, ulaz: 185/A, upisani u listu nepokretnosti br. 765 KO Voždovac

3.  Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti nepokretnosti.

4. Prvo nadmetanje će se održati dana 17.10.2014 godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama izvršitelja Ivana Mladenovića u Beogradu, ul. Internacionalnih brigada br. 71.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja polože jemstvo u visini od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti koja se prodaje, i o tome dostave dokaz izvršitelju. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun izvršitelja Ivana Mladenovića broj 205-178468-27 kod Komercijalne Banke ad Beograd, sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I.Ips 123/14.

6. Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost je dužan da uplati ponuđeni iznos u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja Ivana Mladenovića broj 205-178468-27 kod Komercijalne Banke ad Beograd.

7. Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti biće omogućeno da razgledaju nepokretnosti uz prethodnu najavu izvršitelju na telefon 011/243-12-32.

8. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Đorđu Rankoviću na tel. 060-87-47-704 ili putem e-maila djordje.rankovic@erstebank.rs.