Poslovni prostor Šabac

Na osnovu zaključka izvršitelja Gorana Savića Posl.br. I. i 93/2014 od 12.12.2014 godine Erste bank ad Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5

 

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 

 

  1. Predmet prodaje:
  • zgrada poslovnih usluga – poslovno prodajni objekat, broj zgrade 1, ul. 6 puka, izgradjene na kat. parceli broj 3967,
  • zgrada poslovnih usluga – magacinski prostor, broj zgrade 2, ul. 6 puka, izgradjene na kat. parceli broj 3967,
  • zgrada poslovnih usluga – nadstrešnica za vozila, broj zgrade 3, ul. 6 puka, izgradjene na kat. parceli broj 3967,

sve upisano u list nepokretnosti br. 14603 KO Šabac.

2. Zaključkom o utvrđenju vrednosti Posl. br. I. i 93/2014 od 25.11.2014 godine izvršitelj Goran Savić utvrdio je vrednost nepokretnosti koja se prodaje i to na iznos od 37.219.952,72 dinara (tridesetsedammilionadvesstotinedevetnaesthiljadadevetstopedesetdvadinara i 72/100 dinara).

3.  Na drugom javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od utvrđene vrednosti nepokretnosti.

4. Drugo javno nadmetanje će se održati dana 29.12.2014 godine sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama izvršitelja Gorana Savića u Šapcu, ul. Vuka Karadžića br. 107/11.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja polože jemstvo u visini od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti koja se prodaje, i o tome dostave dokaz izvršitelju. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun izvršitelja Gorana Savića broj 160-394522-07 i pozivom na broj I. i. 93/2014.

6. Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost je dužan da uplati ponuđeni iznos u roku od 15 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja.

7. Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti biće omogućeno da razgledaju nepokretnosti dana 26.12.2014. godine, u periodu od 08.00 do 16.00 h.

8. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Đorđu Rankoviću na tel. 060-87-47-704 ili putem e-maila djordje.rankovic@erstebank.rs.