Poslovni prostor Novi Sad

              Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Novom Sadu Posl. Br. I. 3053/14 od 28.05.2014. godine i Zaključka o prvoj javnoj prodaji Izvršitelja Sršana Radivojevića Posl. Br. I.I. 41/2014 od 19.11.2014. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1. Predmet prodaje :

- Poslovni prostor broj 1 korisne površine 60m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 6, ulaz 25 u prizemlju, ulica Kisačka br. 25, izgrađen na katastarskoj parceli broj 8929/1,

- Poslovni prostor broj 2 korisne površine 21m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 6, ulaz 25 u prizemlju, ulica Kisačka br. 25, izgrađen na katastarskoj parceli broj 8929/1,

- Poslovni prostor broj 3 korisne površine 31m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 6, ulaz 25 u prizemlju, ulica Kisačka 25, izgrađen na katastarskoj parceli broj 8929/1,

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 19868 KO Novi Sad I.

2. Izvršitelj Srđan Radivojević utvrdio je tržišnu vrednost predmetnih nepokretnosti, i to :

- Poslovni prostor broj 1 korisne površine 60m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 6, ulaz 25 u prizemlju, ulica Kisačka br. 25, izgrađen na katastarskoj parceli broj 8929/1 – 7.390.656,00 dinara,

- Poslovni prostor broj 2 korisne površine 21m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 6, ulaz 25 u prizemlju, ulica Kisačka br. 25, izgrađen na katastarskoj parceli broj 8929/1 – 2.586.729,60 dinara,

- Poslovni prostor broj 3 korisne površine 31m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 6, ulaz 25 u prizemlju, ulica Kisačka 25, izgrađen na katastarskoj parceli broj 8929/1 – 3.818.505,60 dinara,

3. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

4. Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 17.12.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova u kancelariji Izvršitelja Srđana Radivojevića, na adresi Aleksandra Tišme br. 6 u Novom Sadu.

5. Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu u iznosu od 10% od utvrđenih vrednosti nepokretnosti na račun Izvršitelja 105-810289-79 koji se void kod Agroindustrijsko Komercijalna Banka “AIK Banka” A.D. Niš, sa pozivom na broj predmeta I.I. 41/2014, i to :

- za nepokretnost navedenu pod rednim brojem 1 u iznosu od 739.065,60 dinara,

- za nepokretnost navedenu pod rednim brojem 2 u iznosu od 258.672,96 dinara,

- za nepokretnost navedenu pod rednim brojem 3 u iznosu od 381.850,56 dinara.

6. Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi Izvršitelju na gore navedeni namenski račun u roku od 15 dana od dana održavanja javne prodaje. Kupac snosi sve troškove taksi i poreza, a radi prenosa vlasništva na svoje ime.

7. Zainteresovana lica mogu videti nepokretnosti koje su predmet prodaje svakog dana od 09. do 16. decembra 2014. godine, od 10 do 14 časova, kao i 2 sata neposredno pre zakazane prodaje, a što je izvršni dužnik dužan da obezbedi pod pretnjom prinudnog sprovođenja.

8. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili djordje.rankovic@erstebank.rs