Na osnovu Zaključka privatnog izvršitelja Zorana Bogdanovic I.I-84/2014 od 02.02.2015.godine, izvršni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5

    OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1.  Određuje se prodaja nepokretnosti, i to:

  • Poslovni prostor za koji nije utvrdjena delatnost-LOKAL SA GALERIJOM,broj posebnog dela L1,Prizemlje,površine 439m2,koji se nalazi u zgradi poslovnih usluga-PROIZVODNO SERVISNI OBJEKAT,Sadovi,na kat.parceli 12/8,upisan u list nepokretnosti br.1136 KO Niš”Crveni krst”,kao I prava korišćenja gradskog gradjevinskog zemljišta pod objektom,

 

putem usmenog javnog nadmetanja, po početnoj ceni od 11.340.000,00 dinara (utvrđena vrednost nepokretnosti:18.900.000,00 dinara);

 

2.  Prvo usmeno javno nadmetanje će se održati dana 23.02.2015.godine u 16.00 časova u kancelariji izvršitelja Zorana Bogdanovic u ulici Jug Bogdanova br4.Niš.  

 

3.  Vrednost nepokretnosti je utvrđena zaključkom izvršitelja I.i-84/12 od 08.01.2015.godine na iznos od 18.900.000,00 dinara (osamnaest miliona devesto hiljada dinara).

4.  Na prvom nadmetanju Početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, što iznosi 11.340.000,00 dinara..

5.  Zainteresovani kupci su obevezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva iznos od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti što iznosi 1.890.000,00 dinara, na namenski račun izvršitelja 325-9500700032368-91 sa svrhom uplate “jemstvo za I.I. 84/2014”. Lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju, a dostaviće dokaz o izvršenoj uplati najkasnije do 20.02.2015.godine. Učesnicima u javnom nadmetanju čija ponuda ne bude prihvaćena izvršitelj će vratiti novac položen na ime jemstva u roku od tri dana po zaključenju nadmetanja i to uplatom na račun koji budu naveli u pisanom zahtevu za vraćanje jemstva.

6. Polaganja jemstva oslobođeni su izvršni poverilac i založni izvršni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se, s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost nepokretnosti, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cene.

7.  Ukoliko na javnoj prodaji učestvije vise lica sa uplaćenim jemstvom, jemstvo drugog i trećeg zadržaće se u depozitu do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača.

8. Troškovi izvršenja padaju na teret izvršnog dužnika.

9. Licitacioni korak na prvoj javnoj prodaji iznosi 567.000,00 dinara (petsto šesdeset i sedam hiljada dinara).

10. Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je uplatiti cenu za nepokretnost u roku od 15 dana nakon objavljivanja rezultata javnog nadmetanja. Ako ponuđač sa najvećom ponudom ne položi prodajnu cenu u predviđenom roku, sud odnosno izvršitelj će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost. Ako ni taj ponuđač ne položi cenu koju je ponudio u određenom roku sud, odnosno izvršitelj primenjuju ova pravila na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože prodajnu cenu u određenom roku, izvršitelj će konstatovati da prva prodaja nije uspela i zakazaće novu prodaju u zakonskom roku.

11.  Lice koje ima zakonsko pravo preče kupovine nepokretnosti koja je predmet prodaje, ima prvenstvo pred najpovoljnijim ponudiocem, ako na javnom nadmetanju, odmah po zaključenju izjavi da nepokretnost kupuje pod istim uslovima.

12. Kupcu će biti dodeljena i predata nepokretnost nakon polaganja kupoprodajne cene, uz dogovor sa izvršiteljem.

13. Razgledanje nepokretnosti se može izvršiti na adresi u ul. Vazduhoplovstva bb, svakog radnog dana.

14. U slučaju da nijedan od ponuđača sa odgovarajućom ponudom ne uplati cenu u ostavljenom roku izvršitelj će postupiti u skladu sa članom 97. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, odnosno izvršitelj će Zaključkom prvu prodaju oglasitit neuspelom i zakazati novu-drugu prodaju nepokretnosti.