Poslovni prostor Beograd

Na osnovu rešenja br. 952-02-5044/10 donetog dana 03.12.2010., a u skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/05) Erste Bank a d Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5,

OGLAŠAVA

aukcijsku prodaju nepokretnosti

 1. Predmet prodaje: Poslovni prostor površine 537 m2 na VI spratu stambeno-poslovne zgrade u ul. Makenzijeva br. 51 u Beogradu, sagrađena na kp 1604/1,upisane u list nepokretnosti br. 2045 KO Vračar.
 2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5 – Direkcija za upravljanje rizičnim i spornim plasmanima – Odeljenje za naplatu potraživanja, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 11b preko punomoćnika Advokata Lazara D. Simeunovića, ul. Kondina br.26,Beograd
 3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Odeljenju za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Milutina Milankovića 11b i to na tel. 011/220-91-48; 011/22-09-130, ili putem e-mail-a: djordje.rankovic@erstebank.rs, workout@erstebank.rs ili advokatu Lazaru D. Simeunoviću na tel. 011/3220032 email adv.simeunovic@gmail.com
 4. Utvrđena vrednost predmetne nepokretnosti iznosi 702.707,44  EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan
 5. Početna cena nepokretnosti iznosi 75% od utvrđene vrednosti i to: EUR 527.030,58 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan licitacije.
 6. Aukcijska prodaja održaće se dana 13. septembra 2013. godine u 12 časova u prostorijama AOD Đorđević,Popović, Pantelić u Beogradu ul.Kondina 26/II. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od  10% od početne cene, navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, u iznosu od  52.703.06- EUR-a,  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate (slovima: pedesetdvehiljadesedamstotinatri evra i 06/100) na tekući račun koji se vodi kod Erste Bank a.d., 43100050  depozit za učešće na aukciji za uplate fizičkih lica + JMBG  i 43100051  depozit za učešće na aukciji pravnih lica + matični broj
 7. Rok za uplatu depozita je najkasnije do 11. septembra 2013. godine
 8. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.
 9. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.
 10. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja.
 11. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 5.000 EUR (slovima: pet hiljada evra)
 12. Razgledanje nepokretnosti će se obaviti po zahtevu zainteresovanih kupaca na licu mesta.
 13. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom, najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.
 14. Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos apsolutnih prava, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.