Poslovna zgrada - Bunuševac

Na osnovu Zaključka Izvršitelja Žikice Trajkovića iz Vranje broj I.I. 135/2014 od 12.11.2014.godine, izvršni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5

 

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI

NEPOSREDNOM POGODBOM PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

1. Predmet prodaje:

- deo poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost, zemljište pod zgradom-objektom u površini od 844m2, prizemlje magacinski deo i prizemlje poslovni deo, ukupne površine 772,10m2, na katastarskoj parceli broj 622/2, broj zgrade 1, na potesu “Gložje” upisane u List nepokretnosti broj 802 KO Bunuševac sa zemljištem uz zgradu-objekat na korišćenje u površini 1834m2, sa obimom udela poslovne zgrade 772/2687m2 i zemljišta na korišćenje 532/1834m2za koju je utvrđena tržišna vrednost  Zaključkom o utvrđivanju vrednosti Izvršitelja Žikice Trajkovića I.I. 135/2014 od 01.10.2014. godine u iznosu od 83.677.695,00 dinara;

2. Gore navedena nepokretnost prodaje se u sudskom izvršnom postupku  I.I. 135/2014, koji se vodi pred Izvršiteljem Žikicom Trajkovićem, putem neposredne pogodbe, shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju.

3. Erste bank ad Novi Sad, kao izvršni poverilac oglašava ovu prodaju putem neposredne pogodbe i poziva sva zainteresovana lica da pošalju svoje pismene ponude putem mail-a, faksa-a, preporučenom poštom za  kupovinu gore navedene nepokretnosti. Ponude moraju da sadrže iznos ponuđene kupoprodajne cene (u RSD), detaljne podatke o ponuđaču, za pravna lica na memorandumu firme.

4. Razmatraće se samo pismene ponude zaprimljene najkasnije do 10.12.2014. godine do 16 časova, sa naznakom “ZA WORKOUT”, a koje pristignu;

* putem mail-a na mail adresu: hard.collection@erstebank.rs;

* putem faksa na Fax +381(0)21 489 06 82;

* preporučenom poštom na adresu: Erste bank ad Novi Sad, Direkcija za upravljanje rizičnim i spornim plasmanima, Odeljenje za naplatu potraživanja, ul. Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd.

Ponude pristigle nakon gore navedenog roka, kao i ponude koje ne sadrže sve tražene podatke neće biti razmatrane. Takođe, ne postoji mogućnost naknadnog korigovanja prispelih ponuda.

5. Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno izvršnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/220-9148, 011/2015067; 060/8747714 ili na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs.

6. Prodaja se vrši u sudskom izvršnom postupku, zaključivanjem ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosti neposrednom pogodbom pred Izvršiteljem Žikicom Trajkovićem u Vranju, Cara Dušana 12/25 a kupoprodajna cena se isplaćuje direktno na depozitni račun Izvršitelja, u zakonskom roku koji će nadležni Izvršitelj odrediti u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.