Kafana kod Loja

Na osnovu zaključka o prodaji izvršitelja Damira Šabotića Posl.br. I.I. 5/15 od 22.05.2015 godine Erste Bank ad Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 5

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA  

 

1. Predmet prodaje:

OBJEKAT UGOSTITELJSTVA, broj parcele 1632/3, br. zgrade 1, površina u osnovi 3 ara 10 m2, broj etaža pr 1, pravni status objekta: objekat ima odobrenje za upotrebu, adresa objekta: Lojanice, vrsta prava –oblik svojine: svojina privatna, obim udela 1/1

ZEMLJIŠTE: broj parcele 1632/3, br. zgrade 1, potes ili ulica i kućni broj: Lojanice, način korišćenja i katastarska klasa: zemljište pod zgradom – objektom, površina: 3 ara 10 m2, vrsta zemljišta : građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, vrsta prava: svojina, oblik svojine: mešovita, obim udela 298/328

Sve upisano u list nepokretnosti broj 919 K.O. Branešci

2. Vrednost nepokretnosti koja je predmet prodaje, utvrđena je zaključkom izvršitelja od 24.03.2015 godine u iznosu od 25.100.000,00 dinara.

3. Na drugom usmenom javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti, odnosno 7.530.000,00 dinara.

4. Prodaja nepokretnosti vrši se putem usmenog javnog nadmetanja na adresi sedišta kancelarije izvršitelja u Užicu, Kralja Petra Prvog 34, dana 24.06.2015 godine, sa početkom 12 časova.

5. Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti koja se prodaje, odnosno u iznosu od  2.510.000,00 dinara i o tome obaveste izvršitelja  dostavom dokaza o uplati na dan određen za prvo nadmetanje. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja, odnosno najkasnije do 23.06.2015 godine.

6. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun izvršitelja Damira Šabotića broj 205-0000000210582-06 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom jemstvo za učestvovanje na prvom javnom nadmetanju u predmetu broj I.I. 5/15.

7. Ponudilac kome se dodeli kupljena nepokretnost (kupac) je dužan da ponuđeni iznos kupoprodajne cene uplati na namenski račun izvršitelja broj 205-0000000210582-06 kod Komercijalne banke AD Beograd u roku od 8 dana od dana okončanja usmenog javnog nadmetanja.

8. Licima zainteresovanim za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se razgledanje nepokretnosti i to dana 17.06.2015 godine uz prethodnu najavu izvršitelju Damiru Šabotiću, na telefon 031/523-156.

9. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Đorđu Rankoviću na tel. 060-87-47-704 ili putem e-maila djordje.rankovic@erstebank.rs.