Hotel u Smederevskoj Palanci

           Na osnovu rešenja RGZ SKN Smederevska Palanka, broj 952-02-1356/2013 od dana 18.07.2013 godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci i odredbama pravnosnažno usvojenog plana reorganizacije privrednog društva “VODOPRIVREDA” a.d. Smederevska Palanka, ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.  5.

 

      OGLAŠAVA PRODAJU

sledeće nepokretnosti:

  • hotel „Jezero“ Smederevska Palanka, zgrada ugostiteljstva br. 1, površine 441 m2, izgradjen na katastarskoj parceli br. 250/1, upisana u list nepokretnosti broj 7597 KO Smederevska Palanka I.

Gorenavedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja broj 5, putem neposredne pogodbe.

Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/220-9148 i 011/220-9163 ili na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs