imageGrađevinski objekat Gložje

              Na osnovu Rešenja o Privrednog suda u Leskovcu Posl. Br. St. 3/2015 od 20.03.2015. godine i rešenja o bankrotstvu i unovčenju imovine od 07.09.2015. godine Trgovinskog Društva “Ljubisavljević” d.o.o. u stečaju,  Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA JAVNIM NADMETANJEM

1. Predmet prodaje :

Imovinska celina broj 1, koju čini Građevinski objekat postojeći na katastarskoj parceli broj 622/2, upisan u List nepokretnosti broj 802 KO Bunuševac, i to:

  • Poslovna zgrada u naselju Gložje, bruto površine osnove u iznosu od 844m2, spratnosti Po+P+1+Pk, podeljen u dve funcionalne celine, poslovni i magacinski deo. Površina podrumskig dela iznosi 793,76m2; površina prizemlja iznosi 772,10m2; površina sprata iznosi 892,37m2; površina potkrovlja iznosi 228,98m2. Objekat je građen sa građevinskom dozvolom 2007. godine sa pravnim statusom objekta kojim ima upotrebnu dozvolu.

 

2. Početna cena za gore opisanu imovinsku celinu iznosi 101.289.258,00 dinara.

3. Depozit za učešće na javnom nadmetanju iznosi 40.515.704,00 dinara..

4. Javno nadmetanje održaće se dana 07.11.2016. godine, u 11 časova, na adresi Stojana Ljubića 13/II, Leskovac. Registracija učesnika počinje u 09:00 časova, a završava se u 10 časova i 50 minuta, na istoj adresi.

5. Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

 

-  Nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 150.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti na adresi Dom Penzionera, Stojana Ljubića 13/II, Leskovac, svakog radnog dana u period od 09:00 do 15:00, uz obaveznu najavu stečajnom upravniku Vencislavu Ceniću. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 28.10.2016. godine.

- Uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika broj 200-2813630101026-61 kod Banke Poštanska Štedionica Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 28.10.2016. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično stečajnom upravniku najkasnije do 25.10.2016. godine do 15:00 časova i

- Potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, koja čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

6. Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 08 do 14 časova, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu stečajnom upravniku).

7. Nakon uplate depozita, a najkasnije do 28.10.2016. godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predate stečajnom upravniku: popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP Obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice) ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica).

8. Kupoprodajni ugovor se zaključuje sa najboljim ponuđačem, koji je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana solemnizacije kupoprodajnog ugovora. Ako proglašeni kupca ne zaključi kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i po propisanoj procedure, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.

9. Poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac.

10.  Ovlašćeno lice : Stečajni upravnik Vencislav Cenić, kontakt telefon: 063/805-28-58.