Fabrika vode Neresnica

             Na osnovu Zaključaka o javnoj prodaji Javnog Izvršitelja Marka Nikolića Posl. Br. I.Iv A35/2016  i Posl. Br. I.I A174/2016 , Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNIH I POKRETNIH STVARI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Predmet prodaje:

  1. Nepokretnosti: Zgrada fabrike mineralne vode sa zgradom portirnice, zgradom tankvane, akumulatorske stanice, dve nadstrešnice i trafostanciom, na kat. parceli 743 i Objekat na vodozahvatu na kat. parceli 416/1, sa zemljištem pod navedenim objektima  i zemljištem pored objekata (Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište površine 26a 90m2, na kat. parceli 416/1, Njiva 5. klase površine 33m2, na kat. parceli 418/3, Njiva 5. klase površine 04a 02m2, na kat. parceli 423/3, Njiva 5. klase površine 02a 07m2, na kat. parceli 423/5, Livada 5. klase površine 01a, na katastarskoj parceli 429/3, Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište površine 01ha 49a 28m2, na kat. parceli 743, Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište površine 41a 94m2, na kat. parceli 750/2) sve upisano u List nepokretnosti br. 1023 KO Neresnica – procenjene tržišne vrednosti 76.439.579,00 RSD, i
  2. Pokretne stvari: Linija i kalup za PET boce “Duboka”, Linija za punjenje i flaširanje vode, Linija za punjenje balona 5L, Sistem za distribuciju i filtriranje mineralne vode Sistem za prečišćavanje otpadnih voda, Linija za staklo, UV lampa, Sirupana i pumpna stanica, ukupno procenjene tržišne vrednosti 225.307.468,00 RSD.

Početna cena za predmet prodaje (tačke 1 i 2 iz prethodnog stava) na drugom javnom nadmetanju iznosi 50% od procenjene vrednosti navedenih nepokretnih i pokretnih stvari.

Drugo javno nadmetanje održaće se dana 23.12.2016. godine, sa početkom u 09 časova na adresi kancelarije Javnog Izvršitelja Marka Nikolića iz Požarevca, Stari korzo 36, u Požarevcu.

Pravo učešća imaju sva lica koja su pre početka javnog nadmetanja položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti pokretnih stvari.

Jemstvo se polaže u novcu, uplatom na namenski račun Javnog Izvršitelja Marka Nikolića broj 160-415848-49 koji se vodi kod Banca Intesa a.d. Beograd, svrha ulate “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu po prethodno pribavljenoj instrukciji za uplatu od Javnog izvršitelja.

Javni Izvršitelj će zainteresovanim licima dati informacije u vezi predmeta prodaje svakog radnog dana u vremenu od 08-16h u prostorijama kancelarije Javnog Izvršitelja, Stari Korzo 36, Požarevac.

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adresu hard.collection@erstebank.rs .