Nepokretnost - Kovin

Na osnovu zaključka Osnovnog suda u Mionici  Posl.br. I 3/15 od 25.04.2016  godine Erste Bank ad Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5

OGLAŠAVA PRODAJU POKRETNIH STVARI

                           NEPOSREDNOM POGODBOM PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

 

 

 1. Predmet prodaje                                
 • Kolska vaga broj 023001
 • Usipni koš sa nadstrešnicom broj 023002
 • Mašinska kuća broj 023003
 • Transportni sistem za rasuti material broj 023004
 • Dve ćelije silosa za rasuti materijal broj  023005
 • Tri ćelije silosa za sačmu i aditive broj 023006
 • Mlin čekićar broj 023007
 • Sistem dozatora za osnovnu supstancu i aditive broj 023008
 • Mešalica za pripremu gorove hrane broj 023009
 • Sistem za aspiraciju transportera i silosa broj 023010
 • Linija za pakovanje u natorn vreće 25-50 kg broj 023011
 • Transportni sistem za pakovanje u kamione  broj 023012
 • Cisterna goriva broj broj 023013
 • Trafostanica i komandni orman broj 023014

2. Gore navedene pokretne stvari prodaju se u sudskom izvršnom postupku Posl.br. I  3/15  koji se vodi pred Osnovnim sudom u Mionici, putem neposredne pogodbe, shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju.

3. Erste Bank ad Novi Sad, kao izvršni poverilac oglašava ovu prodaju putem neposredne pogodbe i poziva sva zainteresovana lica da pošalju svoje pismene ponude putem mail-a ili preporučenom poštom za  kupovinu gore navedenih pokretnih stvari. Ponude mogu podneti zainteresovana pravna i fizička lica.

4. Ponuda mora da sadrži iznos ponuđene kupoprodajne cene (u RSD) za sve pokretne stvari koje su predmet prodaje zbirno, detaljne podatke o ponuđaču, koja za pravna lica mora biti na memorandumu firme kao i  izjavu ponuđača da pokretne stvari  kupuje u viđenom stanju. Razmatraće se samo pismene ponude zaprimljene najkasnije do 08.06.2016. godine do 17 časova, a koje pristignu:

* putem mail-a na mail adresu: hard.collection@erstebank.rs;

* preporučenom poštom na adresu: Erste bank ad Novi Sad, Direkcija za restrukturiranje i naplatu plasmana, Odeljenje za naplatu plasmana, ul. Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd.

5. Ponude pristigle nakon navedenog roka, kao i ponude koje ne sadrže sve tražene podatke neće biti razmatrane.  Prednost pri izboru ima ponuđač koji ponudi najvišu kupoprodajnu cenu.  Izvršni poverilac zadržava pravo da sa užim krugom ponuđača sprovede postupak pregovaranja. Izvršni poverilac zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog ponuđača. O ishodu ovog javnog prikupljanja ponuda, ponuđači će biti obavešteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno izvršnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 060/8747704 ili na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs.

7. Prodaja se vrši u sudskom izvršnom postupku, zaključivanjem ugovora o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti neposrednom pogodbom pred Osnovnim sudom u Mionici, a kupoprodajna cena se isplaćuje direktno na depozitni račun suda, u zakonskom roku koji će nadležni sud odrediti u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.