Silosi, mlin, mešalica

              Na osnovu Zaključka o prodaji Osnovnog suda u  Mionici Posl.br. I 3/15 od 02.03.2016 godine  Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, kao izvršni poverilac:

 

O G L A Š A V A

PRODAJU POKRETNIH STVARI  PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 1. PREDMET PRODAJE: 
 • Kolska vaga broj 023001
 • Usipni koš sa nadstrešnicom broj 023002
 • Mašinska kuća broj 023003
 • Transportni sistem za rasuti material broj 023004
 • Dve ćelije silosa za rasuti materijal broj  023005
 • Tri ćelije silosa za sačmu i aditive broj 023006
 • Mlin čekićar broj 023007
 • Sistem dozatora za osnovnu supstancu i aditive broj 023008
 • Mešalica za pripremu gorove hrane broj 023009
 • Sistem za aspiraciju transportera i silosa broj 023010
 • Linija za pakovanje u natorn vreće 25-50 kg broj 023011
 • Transportni sistem za pakovanje u kamione  broj 023012
 • Cisterna goriva broj broj 023013
 • Trafostanica i komandni orman broj 023014

2. DRUGO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 25.04.2016.godine u 13 časova, u Osnovnom sudu  Mionici, ul. Vojvode Mišića broj 38.

3. Početna cena za prodaju na drugom javnom nadmetanju iznosi  i to:

 • Kolska vaga broj 023001 u iznosu od  359.820,00 dinara  a uplata jemstva 119.940,00 dinara
 • Usipni koš sa nadstrešnicom broj 023002 u iznosu od 539.730,00 dinara a uplata jemstva 179.910,00 dinara
 • Mašinska kuća broj 023003 u iznosu od 1.131.660,00 dinara a uplata jemstva 377.220,00 dinara
 • Transportni sistem za rasuti material broj 023004 u iznosu od 719.640,00 dinara a uplata jemstva  239.880,00 dinara
 • Dve ćelije silosa za rasuti materijal broj  023005 u iznosu od 432.000,00 dinara a uplata  jemstva 144.000,00 dinara
 • Tri ćelije silosa za sačmu i aditive broj 023006 u iznosu od 270.000,00 dinara a uplata  jemstva 90.000,00 dinara
 • Mlin čekićar broj 023007 u iznosu od 330.000,00 dinara a uplata  jemstva 110.000,00 dinara
 • Sistem dozatora za osnovnu supstancu i aditive broj 023008 u iznosu od 252.000,00 dinara a uplata  jemstva 84.000,00 dinara
 • Mešalica za pripremu gorove hrane broj 023009 u iznosu od 540.000,00 dinara a uplata  jemstva 180.000,00  dinara
 • Sistem za aspiraciju transportera i silosa broj 023010 u iznosu od 216.000,00 dinara a uplata  jemstva 72.000,00 dinara
 • Linija za pakovanje u natorn vreće 25-50 kg broj 023011 u iznosu od 252.000,00 dinara a uplata  jemstva 84.000,00 dinara
 • Transportni sistem za pakovanje u kamione  broj 023012 u iznosu od 216.000,00 dinara a uplata jemstva 72.000,00 dinara
 • Cisterna goriva broj broj 023013 u iznosu od 108.000,00 dinara a uplata  jemstva 36.000,00 dinara
 • Trafostanica i komandni orman broj 023014 u iznosu od 360.000,00 dinara a uplata  jemstva  120.000,00 dinara

Lica zainteresovana za učešće na drugom javnom nadmetanju dužna su da u depozit suda na žiro račun broj 840-444802-54  uplate jemstvo,  te da na javnom nadmetanju prilože dokaz o položenom jemstvu.

4. Porez na prenos apsolutnih prava plaća kupac.

5. Lica zainteresovana za razgledanje pokretnih stvari mogu se javiti u Osnovni sud u Mionici, u sudnicu broj 1, dana 21.04.2016 godine, u periodu od 11-13 časova, u kom periodu će im biti omogućeno razgledanje.

6. Najpovoljniji ponudilac kome pokretne stvari budu prodate dužan je da cenu za koju je kupio položi u depozit suda u roku od 15 dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja.

7.  Zainteresovana lica se za dodatne informacije mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Odeljenje za naplatu plasmana od pravnih lica, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 060-87-47-704 ili putem mejla na adrese: hard.collection@erstebank.rs