На основу Закључка о продаји извршитеља Александра Требовца Посл.бр. И И 9/2016, од  21.04.2016  године,  Ерсте банк а.д. Нови Сад, Булевар Ослобођења бр. 5, као извршни поверилац

 

 1. На основу Закључка о продаји извршитеља Александра Требовца Посл.бр. И И 9/2016, од  13.05.2016  године,  Ерсте банк а.д. Нови Сад, Булевар Ослобођења бр. 5, као извршни поверилац

   

  О Г Л А Ш А В А

  ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

   

  Покретне ствари извршног дужника које се налазе у комплексу извршног дужника, на КП: 978/2, КО Ковин, на адреси Ковин, ул. Светозара Марковића, и то:

   

  1.  Двадесет сило-ћелија, свака капацитета 1000 тона; димензије плашта су 7800x29000 мм,

  са кип платформама, редлерима, елеваторима, аспиратерима и другом припадајућом опремом, а у складу са Закључком извршитеља.

  Вредност покретних ствари које се продају, утврђена је у износу од 104.810.000,00 динара.

  Заказује се ДРУГО усмено и јавно надметање за дан 02.06.2016. године са почетком у 15  часова и 30 минута које ће се одржати у канцеларији извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу Александар Требовац, улица  Српског Совјета бр. 8/1/6 Смедерево.

  Право учешћа имају сва заинтересована лица која до дана одржавања продаје на  рачун извршитеља број 160-413170-32 који се води код BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД положе јемство у износу од 10.481.000,00 динара, односно од 10% од процењене вредности са напоменом „јемство за учествовање на јавном надметању у предмету пословни број „И.И 9/2016”

  На заказаном јавном надметању покретне ствари се  не могу продати испод почетне цене у износу од 30% од утврђене вредности непокретности.

  Заинтересованим лицима за куповину покретних ствари дозволиће се да  закажу разгледање покретних ствари  на мобилни телефон  извршитеља Александра Требовца 065/6006-985 које ће се одржати 24.05.2016.године у 14 часова у ул.Светозара Марковића 128, Ковин.

  Заинтересована лица се за додатне информације могу јавити директно и извршном повериоцу Ерсте Банк а.д. Нови Сад, Одељење за наплату пласмана од правних лица, Нови Београд, Булевар Милутина Миланковића 11б и то на телефон 060-87-47-704 или путем мејла на адресу hard.collection@erstebank.rs

Вредност покретних ствари које се продају, утврђена је у износу од 104.810.000,00 динара.

Заказује се ПРВО усмено и јавно надметање за дан 11.05.2016. године са почетком у 15  часова и 30 минута које ће се одржати у канцеларији извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу Александар Требовац, улица  Српског Совјета бр. 8/1/6 Смедерево.

Право учешћа имају сва заинтересована лица која до дана одржавања продаје на  рачун извршитеља број 160-413170-32 који се води код BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД положе јемство у износу од 10.481.000,00 динара, односно од 10% од процењене вредности са напоменом „јемство за учествовање на јавном надметању у предмету пословни број „И.И 9/2016”

На заказаном јавном надметању покретне ствари се  не могу продати испод почетне цене у износу од 60% од утврђене вредности непокретности.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од од 15 дана понуђену цену исплати на наменски рачун  извршитеља број број 160-413170-32 који се води код BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД и да на уплатници назначи горе наведени број предмета.

Ако понуђач са највећом понудом не положи продајну цену у датом року извршитељ ће прогласити продају том понуђачу без правног дејства и позвати другог по реду понуђача да купи лицитирану некретнину и положи у датом року његову понуђену продајну цену. Ако ни тај понуђач не положи понуђену продајну цену у датом року извршитељ ће применити иста правила као и у односу на трећег понуђача.

Заинтересованим лицима за куповину покретних ствари дозволиће се да  закажу разгледање покретних ствари  на мобилни телефон  извршитеља Александра Требовца 065/6006-985 које ће се одржати 27.04.2016.године у 14 часова у ул.Светозара Марковића 128, Ковин.

Заинтересована лица се за додатне информације могу јавити директно и извршном повериоцу Ерсте Банк а.д. Нови Сад, Одељење за наплату пласмана од правних лица, Нови Београд, Булевар Милутина Миланковића 11б и то на телефон 011 2209148 или путем мејла на адресу: hard.collection@erstebank.rs