Kuća Vrbas

Na osnovu rešenja RGZ SKN  VRBAS br. 952-02-210/12-C   donetog dana 09.04.2012  , a u skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/05) Erste bank a d Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5,

OGLAŠAVA

Prvu aukcijsku prodaju nepokretnosti

 

 

1. Predmet prodaje:

 Porodična stambena zgrada –deo broj 1,površine u gabaritu 213 m2,izgrađenoj na k.p.br. 8866/11.

Zgrada se sastoji od suterena neto površine 138m2,prizemlja neto površine 138m2 i sprata neto pobršine 138 m2.Ukupna neto površina objekta iznosi 414m2.objekat se nalazi u Vrbasu u ulici Sremska br 44.

Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5 – Direkcija za upravljanje rizičnim i spornim plasmanima – Odeljenje za naplatu potraživanja, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 11b

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Odeljenju za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Milutina Milankovića 11b i to na tel. 011/220-91-48; 011/22-09-130, ili putem e-mail-a: djordje.rankovic@erstebank.rs ili workout@erstebank.rs.