Kuca Veliko polje

Na osnovu rešenja RGZ SKN Topola broj 952-02-390/2012 dana 22.06.2012 godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.  5.

OGLAŠAVA

 AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI

 1. Predmet prodaje:
 2.  

  Parcela br. 1371/4 potes Veliko polje povrsine 1 ha 03ara 99m2, kao gradevinsko zemljiste izvan gradevinskog podrucja, na kome su sagrađene:

   

  • porodicna stambena zgrada, br. zg. 1 povrsine 80m2 u osnovi, spratnosti Po+Pr,
  • porodicna stambena zgrada, br. zg. 2 povrsine 110m2 u osnovi spratnosti Pr+Pk i
  • objekat poslovnih usluga, br. zg. 3 povrsine 1170m2 u osnovi, spratnosti Pr,

   

  sve upisano u list nepokretnosti br. 688 KO Vinca.

  2. Gorenavedene nepokretnosti  prodaje hipotekarni poverilac „Erste bank“ a. d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

  3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a. d. Novi Sad, Odeljenju za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i na tel. 011/ 220 9148 i 011 2209163 ili putem e mail-a: workout@erstebank.rs.

  4. Početna cena navedene nepokretnosti iznosi 90. 000,00 evra (slovima:devedesethiljadaevra), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja.

  5. Aukcijska prodaja održaće se dana 22.03.2013 godine u 12.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Milutina Milankovića 11 b, Novi Beograd.

  6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, u iznosu od 9.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, (slovima: devethiljadaevra) na tekući račun koji se vodi kod Erste bank a.d. Novi Sad, 908-34001- 19, sa pozivom na broj 43100150 +  mat.broj uplatioca za fizička lica ili 43100151 + mat. broj ukoliko je uplatilac pravno lice.

  6.1.  Rok za uplatu depozita je 21.03.2013. godine.

  6.2.  Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje

  6.3.  Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

  6.4.  Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

  6.5.  Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 1.000 evra (slovima:hiljaduevra)

  6.6.  Razgledanje nepokretnosti će se obaviti dana15.02.2013 godine u 12:00 na licu mesta.

  6.7.  Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

  6.8.  Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.