imageKuća Novi Sad

Na osnovu rešenja  Privrednog suda u Beogradu od 18.01.2011. godine kojim je usvojen Plan reorganizacije stečajnog dužnika FUTURA PLUS doo u stečaju iz Beograd-Zemun i rešenja Republičkog geodetskog zavoda - Službe za Katastar nepokretnosti Novi Sad broj 952-02-18184/2010c od 29.02.2012. godine, a u skladu sa članom 36. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5  i FUTURA PLUS doo iz Beograda-Zemun, ul. Petra Kočića broj 10:

 

OGLAŠAVAJU   PRODAJU

 

Sledećih nepokretnosti :

  1. zgrada broj 2 - zgrada poslovnih usluga u ulici Stjepana Mitrova Ljubiše br. 1 u Novom Sadu, površine 190m2 na katastarskoj parceli broj 5010/6;
  2. zgrada broj 3 – poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost u ulici Stjepana Mitrova Ljubiše br. 1 u Novom Sadu, površine 166m2 na katastarskoj parceli broj 5010/6
  3. sa pripadajućim pravom korišćenja na katastarskoj parceli 5010/6,

sve upisano u list nepokretnosti broj 2631 KO Novi Sad 1.

            Gore navedene nepokretnosti prodaju zajedno hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja broj 5 i FUTURA PLUS doo u iz Beograda-Zemun, ul. Petra Kočića broj 10, putem prikupljanja zatvorenih ponuda radi zaključenja neposredne pogodbe.

            Zatvorene ponude sa jasno opredeljenim cenama pojedinačno za objekte 2 i 3, sa naznakom ‘’ne otvarati ponuda za kupovinu nepokretnosti Futura doo’’  dostaviti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b, najkasnije do 26.09.2014. godine do kraja radnog vremena.

            Otvaranje dostavljenih ponuda će se održati 01.10.2014. godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića 11b, Novi Beograd. Za dodatne informacije kontaktirati hipotekarnog poverioca putem telefona 011/220-9148, 011/220-9113 ili putem mejla na adresu hard.collection@erstebank.rs