Kuća Mladenovac

Na osnovu rešenja RGZ SKN Mladenovac broj 952-02-1970/2013 od 07.11.2013. godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

 

OGLAŠAVA

AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆIH NEPOKRETNOSTI

 

1. Predmet prodaje :

- Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 79m2 izgrađenoj na kat. parceli br. 4162/5,

- Zemljište pod zgradom-objektom površine 79m2 na katastarskoj parceli broj 4162/5,

- Zemljište pod zgradom-objektom površine 12m2 na katastarskoj parceli broj 4162/5,

- Zemljište uz zgradu – objekat površine 03a 34m2 na katastarskoj parceli broj 4162/5,

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 1974 KO Kovačevac.

2. Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br 5.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili djordje.rankovic@erstebank.rs

4. Početna cena navedenih nepokretnosti iznosi 30.000,00 EUR-a (tridesethiljadaevra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Bank a.d. Novi Sad na dan uplate. 

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 19.02.2014. godine u 12.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića 11 b, Novi Beograd.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od  10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, odnosno 3.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Banke a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, na tekući račun koji se vodi Erste Bank a.d Novi Sad 908-34001-19 sa pozivom na broj 43100150 + JMBG uplatioca za fizička lica ili 43100151 + MB uplatioca za pravna lica.

6.1. Rok za uplatu depozita je 18.02.2014. godine.

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 1.000 evra ( jednahiljada evra)

6.6. Razgledanje nepokretnosti će se obaviti 04.02.2014. godine u 11:00 na licu mesta.

6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

6.8. Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.