Riziko osiguranje (životno osiguranje za slučaj smrti)

Riziko program osiguranja je namenjen korisnicima kredita i/ili kreditnih kartica kojim se obezbeđuje otplata kreditnih proizvoda u slučaju nepredviđenih okolnosti uz povoljnu premiju osiguranja.

Osiguravajuća kuća isplaćuje Banci osiguranu sumu prema anuitetnom planu.

Ako osiguranik doživi istek ugovorenog trajanja osiguranja ugovor o osiguranju prestaje da važi, a osiguravač nema nikakvih obaveza prema osiguraniku, odnosno korisniku osiguranja.

Ukoliko želite da dobijete detaljnije informacije o samom proizvodu posetite nas u Vama najbližoj filijali Erste Banke ili pozovite naš besplatan Erste telefon 0800/201 201.

Za detaljnije informacije o proizvodima možete posetiti i internet stranicu Wiener Städtische osiguranja.