Gotovinski kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom

Kredit za refinansiranje Erste banke omogućava Vam da refinansirate obaveze po tekućim računima, kreditnim karticama, kreditima, dozvoljenim prekoračenjima i obavezama kao i po lizing ugovorima drugih banaka. Maksimalni iznos kredita zavisi od Vaše kreditne sposobnosti, a ukupne refinansirane obaveze ne mogu biti više od 10.000 EUR. Odobreni iznos možete koristiti prema  potrebama, odnosno isključivo kada i koliko želite.

Namena kreditaRefinansiranje obaveza kod drugih banaka po svim vrstama odobrenih kredita, duga po kreditnim karticama i dozvoljenih prekoračenja i obaveza po lizing ugovorima.
ValutaEUR
Minimalni iznos kredita500 EUR
Maksimalni iznos kreditaOdređen kreditnom sposobnošću klijenta i potvrdom o stanju duga kod druge banke. Maksimalno do 10.000 EUR
PeriodDo 72 meseci
Minimalni depozit30%
Kurs odobravanja / obračuna kreditaSrednji NBS / srednji NBS
Period usklađivanja kursaNa dan dospeća anuiteta


 

Klijent koji su pre podnošenja zahteva za gotovinski kredit ( valuta RSD i EUR ) imali dodatne proizvode navedene u tabeli Dodatni proizvodi, kamatna stopa se snižava za procenat diskonta koji je naveden u tabeli. Diskontovana kamatna stopa se računa tako što se procenat diskonta oduzima fiksnog dela kamatne stope.
Klijent koji na osnovu dodatnih proizvoda izvrši sniženje kamatne stope za određeni diskont, u obavezi je da proizvode koristi minimum 24 meseca, odnosno do kraja otplate kredita ukoliko je kredit odobren na kraći period.
U slučaju zatvaranja dodatnog/ih proizvoda, kamatna stopa se vraća na visinu kamatne stope pre diskontovanja.

Dodatni proizvodi Procenat
diskonta
Kreditna kartica0,50
Dozvoljeni minus*0,50
Net Banking0,10
NovoMob0,05

*Da bi se ostvarilo pravo na diskont kamatne stope, iznos dozvoljenog minusa ne sme biti niži od 90% od tromesečnog proseka klijenta

Napomena: 

Depozit se ne može finansirati iz odobrenog kredita za refinansiranje, ali se može finansirati odobrenjem gotovinskog kredita. 

Ukoliko klijent u roku od 45 dana, od dana plasiranja kredita, ne prenese zaradu/penziju na račun u Banci, primenjuje se kamatna stopa definisana za slučaj da klijent ne prenese zaradu/ penziju i u obavezi je da obezbedi dodatna sredstva obezbeđenja.