Ostali uslovi i potrebna dokumentacija

Obaveza prenosa zarade/penzije:Nije obavezno
Maksimalno opterećenje zarade / penzije:U skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta (ukoliko treba jedan žirant po Katalogu onda je za ove klijente potrebno obezbediti dva kreditno sposobna žiranta)
Instrumenti obezbeđenja:

blanko menica
žirant, ili
hipoteka I reda u korist Banke koja zadovoljava sledeće uslove:

-          Uknjižen stan u mestu koje ima više od 30.000 stanovnika

-          Maksimalni LTV=50

-          Minimalna tržišna vrednost nekretnine 25.000 EUR

Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke - zaključena preko Banke

Mogućnost zamene instrumenata obezbeđenja u toku otplate kredita:Postoji mogućnost zamene

 

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

Zahtev za odobrenje kredita

 • Ugovori o kreditima koji su odobreni u drugim bankama - samo ukoliko izveštaj KB ne sadrži podatak o VK
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva i žiranta
 • Saglasnost - zahtev za izveštaj Kreditnog biroa podnosioca zahteva i žiranta
 • Telefonski račun za poslednji mesec ukoliko telefonski broj ne postoji na "Belim stranama"
 • Ukoliko je garant preduzetnik / pravno lice –  potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je definisana u Opštim odredbama Kataloga proizvoda Sektora za poslove sa stanovništvom

Dokumentacija u zavisnosti od statusa klijenta u banci:

Za korisnike sredstava penzionog fonda:

 • Za klijente sa prenetom penzijom –  penzioni čekovi za poslednja tri meseca podnosioca zahteva i žiranta (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB)
 • Za  klijente bez prenosa penzije (u svojstvu žiranta) – Zahtev za donošenje rešenja o administrativnoj zabrani  AZ 1, Rešenje o administrativnoj zabrani AZ 2 izdate i overene od PIO, poslednji penzioni ček i Uverenje o tromesečnom proseku penzije podnosioca zahteva i žiranta penzije podnosioca zahteva i žiranta

Za klijente sa budućim prenosom penzije:

 • Klijenti bez obaveza u banci u kojoj trenutno prima penziju – penzioni čekovi za poslednja tri meseca i overeno ovlašćenje za prenos penzije na račun otvoren u Erste banci podnosioca zahteva i žiranta (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB).
 • Klijenti sa obavezama u banci u kojoj trenutno prima penziju – Zahtev za donošenje rešenja o  administrativnoj zabrani AZ 1, Rešenje o administrativnoj zabrani AZ 2  izdate i overene od strane PIO, poslednji penzioni ček i Uverenje o tromesečnom proseku penzije podnosioca zahteva i žiranta.

U slučaju da je sredstvo obezbeđenja hipoteka:

 • Saglasnost supružnika založnog dužnika za konstituisanje hipoteke
 • Procena vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Ovlašćeni procenitelj mora biti sa liste ovlašćenih procenitelja Erste Bank a.d. Novi Sad
 • Dokaz o vlasništvu na nekretnini ( zemljištu) ne stariji od 5 dana prilikom realizacije kredita:
  • Izvod iz zemljišnih knjiga ili
  • Izvod iz lista nepokretnosti ili
  • Tapija ( uz tapiju dostaviti i izvod iz intabulacionog protokola za tu nepokretnost
 • Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika na građevinsku vrednost, vinkulirana u korist Banke
 • Overena Založna izjava na nepokretnosti koja je predmet hipoteke
 •  Zahtev za upis hipoteke sa prijemnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti

Napomena:

Ukoliko klijent u roku od 45 dana, od dana plasiranja kredita, ne prenese zaradu na račun u Banci, primenjuje se kamatna stopa definisana za slučaj da klijent ne prenese zaradu i u obavezi je da obezbedi dodatna sredstva obezbeđenja