Posebni uslovi i potrebna dokumenta

Obaveza prenosa zarade/penzije   Obavezno

Maksimalno opterećenje

zarade/penzije

U skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta koja je definisana opštim odredbama Kataloga proizvoda sektora poslova sa stanovništvom
Maksimalni broj godina klijenta70 u momentu dospeća poslednjeg anuiteta.
Za klijente koji navršavaju 66 godina ili više pre dospeća poslednjeg anuiteta , potreban je  jedan dodatni žirant.*
Instrumenti obezbeđenja kredita

Blanko menica

Žirant ili hipoteka žirant ili  hipoteka (I reda u korist Banke; Maksimalni LTV =77 ) - prema dole navedenoj tablici**

Mogućnost zamene instrumenata obezbeđenja u toku otplate kreditaPostoji mogućnost zamene

*Ako treba jedan žirant po Katalogu onda je za ove klijente potrebno obezbediti dva kreditno sposobna žiranta

 

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • Zahtev za odobrenje kredita 
 • Ugovori o kreditima koji su odobreni u drugim bankama
 • Potvrda o stanju duga kod druge banke
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva i žiranta
 • Telefonski račun za poslednji mesec
 • Saglasnost - zahtev za izveštaj Kreditnog biroa podnosioca zahteva i žiranta
 • Ukoliko je garant preduzentik / pravno lice –  potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je definisana u Opštim odredbama Kataloga proizvoda Sektora za poslove sa stanovništvom

Dokumentacija u zavisnosti od statusa klijenta u banci:

Za klijente sa prenetom zaradom - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list  i administrativna zabrana podnosioca zahteva i žiranta. (ukoliko je klijentu na tekući račun u Erste banci usmereno manje od 3 cela mesečna primanja Banka može tražiti i izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci kao dodatnu dokumentaciju u skladu sa opštim pravilima odobravanja kredita).

Za klijente sa budućim prenosom zarade - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list, izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci i administrativna zabrana podnosioca zahteva i žiranta (sem zaposlenih kod poslodavca koji se finansira iz  budžeta za kojeg je potrebna dokumentacija kao za klijenta sa prenetom zaradom).

Za korisnike sredstava penzionog fonda:

 • Za klijente sa prenetom penzijom – penzioni čekovi  za poslednja tri meseca podnosioca zahteva i žiranta (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB).
 • Za klijente sa budućim prenosom penzije:
  • Klijenti bez obaveza u banci u kojoj trenutno prima penziju – penzioni čekovi  za poslednja tri meseca i overeno ovlašćenje za prenos penzije na račun otvoren u Erste banci podnosioca zahteva i žiranta (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB)
  • Klijenti sa obavezama u banci u kojoj trenutno prima penziju – Zahtev za donošenje rešenja o administrativnoj zabrani  AZ 1 , Rešenje o administrativnoj zabrani AZ 2  izdate i overene od strane PIO, poslednji penzioni ček i Uverenje o tromesečnom proseku penzije podnosioca zahteva i žiranta

U slučaju da je sredstvo obezbeđenja hipoteka:

  • Saglasnost supružnika založnog dužnika za konstituisanje hipoteke
  • Procena vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Ovlašćeni procenitelj mora biti sa liste ovlašćenih procenitelja  Erste Bank a.d. Novi Sad
  • Dokaz o vlasništvu na nekretnini ( zemljištu)
   • Izvod iz zemljišnih knjiga ili
   • Izvod iz lista nepokretnosti
   • Tapija ( uz tapiju dostaviti i izvod iz intabulacionog protokola za tu nepokretnost )
  • Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika na građevinsku vrednost, vinkulirana u korist Banke
  • Overena Založna izjava na nepokretnosti koja je predmet hipoteke
  • Zahtev za upis hipoteke sa prijemnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti

Napomena:

Ukoliko klijent u roku od 45 dana, od dana plasiranja kredita, ne prenese zaradu/penziju na račun u Banci, primenjuje se kamatna stopa definisana za slučaj da klijent ne ispuni obavezu prenosa zarade/penzije i  u obavezi je da obezbedi dodatna sredstva obezbeđenja.