Posebni uslovi i potrebna dokumenta

Posebni uslovi:

Uslov za prevremenu delimičnu

otplatu kredita

Iznos za otplatu ne može biti manji od zbira tri anuiteta
Obaveza prenosa zarade/penzijeNije obavezno

Maksimalno  opterećenje

zarade/penzije

U skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta koja je definisana opštim odredbama Kataloga proizvoda sektora poslova sa stanovništvom
Maksimalni broj godina klijenta70 godina u momentu dospeća poslednjeg anuiteta.
Za klijente koji navršavaju 66 godina ili više pre dospeća poslednjeg anuiteta , potreban je jedan dodatni žirant (Ako treba jedan žirant po Katalogu onda je za ove klijente potrebno obezbediti dva kreditno sposobna žiranta)
Instrumenti obezbeđenja kredita

Blanko menica
Žirant ili  hipoteka (I reda u korist Banke; Maksimalni LTV=77) – prema dole navedenoj tablici

 

Mogućnost zamene instrumenata

obezbeđenja u toku otplate kredita

Postoji mogućnost zamene

 

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • Zahtev za odobrenje kredita
 • Ugovori o kreditima koji su odobreni u drugim bankama
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva i žiranta
 • Telefonski račun za poslednji mesec
 • Saglasnost – zahtev za  izveštaj Kreditnog biroa podnosioca zahteva i žiranta
 • Ukoliko je garant preduzentik / pravno lice –  potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je definisana u Opštim odredbama Kataloga proizvoda Sektora za poslove sa stanovništvom.

Dokumentacija u zavisnosti od statusa klijenta u banci:

 • Za klijente sa prenetom zaradom - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list  i administrativna zabrana podnosioca zahteva i žiranta (ukoliko je klijentu na tekući račun u Erste banci usmereno manje od 3 cela mesečna primanja Banka može tražiti i izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci kao dodatnu dokumentaciju u skladu sa opštim pravilima odobravanja kredita).
 • Za klijente bez prenosa ili budućim prenosom zarade - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list, izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci i administrativna zabrana podnosioca zahteva i žiranta (sem zaposlenih kod poslodavca koji se finansira iz  budžeta za kojeg je potrebna dokumentacija kao za klijenta sa prenosom zarade).
 • Za korisnike sredstava penzionog fonda:
  • Za klijente sa prenetom penzijom – penzioni čekovi  za poslednja tri meseca podnosioca zahteva i žiranta (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB).
  • Za  klijente bez prenosa penzije - Zahtev za donošenje rešenja o administrativnoj zabrani  AZ 1 , Rešenje o administrativnoj zabrani AZ 2  izdate i overene od strane PIO, poslednji penzioni ček i Uverenje o tromesečnom proseku penzije podnosioca zahteva i žiranta.
  • Za klijente sa budućim prenosom penzije:

   • Klijenti bez obaveza u banci u kojoj trenutno prima penziju – penzioni čekovi  za poslednja tri meseca i overeno ovlašćenje za prenos penzije na račun otvoren u Erste banci podnosioca zahteva i žiranta (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB).
   • Klijenti sa obavezama u banci u kojoj trenutno prima penziju – Zahtev za donošenje rešenja o administrativnoj zabrani  AZ 1 , Rešenje o administrativnoj zabrani AZ 2  izdate i overene od strane PIO, poslednji penzioni ček i Uverenje o tromesečnom proseku penzije podnosioca zahteva i žiranta.