Posebni uslovi i potrebna dokumenta

Posebni uslovi:

Uslov za prevremenu delimičnu otplatu kredita:Iznos za otplatu ne može biti manji od zbira tri anuiteta
Obaveza prenosa zaradeNije obavezno
Obaveza prenosa penzijeObavezno
Maksimalno opterećenje zarade/penzijeU skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta koja je definisana opštim odredbama Kataloga proizvoda sektora poslova sa stanovništvom
Maksimalni broj godina klijenta70 godina u momentu dospeća poslednjeg anuiteta.
Za klijente koji navršavaju 66 godina ili više pre dospeća poslednjeg anuiteta, potreban je jedan dodatni žirant **
Instrumenti obezbeđenja kreditaBlanko menica
Žirant ili hipoteka (I reda u korist Banke; Maksimalni LTV=77) – prema dole navedenoj tablici
Mogućnost zamene instrumenata obezbeđenja u toku otplate kreditaPostoji mogućnost zamene bez naknade

 

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • Zahtev za odobrenje kredita
 • Ugovori o kreditima koji su odobreni u drugim bankama
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva i žiranta
 • Telefonski račun za poslednji mesec
 • Saglasnost - zahtev za izveštaj Kreditnog biroa podnosioca zahteva i žiranta
 • Ukoliko je garant preduzetnik / pravno lice – potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je definisana u Opštim odredbama Kataloga proizvoda Sektora za poslove sa stanovništvom.
 • Za klijente sa prenetom zaradom - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list i administrativna zabrana podnosioca zahteva i žiranta (ukoliko je klijentu na tekući račun u Erste banci usmereno manje od 3 cela mesečna primanja Banka može tražiti i izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci kao dodatnu dokumentaciju u skladu sa opštim pravilima odobravanja kredita).
 • Za klijente bez prenosa ili sa budućim prenosom zarade - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list, izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci i administrativna zabrana podnosioca zahteva i žiranta (sem zaposlenih kod poslodavca koji se finansira iz budžeta za kojeg je potrebna dokumentacija kao za klijenta sa prenosom zarade).
 • Za klijente sa prenosom penzije– fizička lica koja imaju otvoren tekući račun u Banci i na isti su usmerili penziju minimum 3 meseca – penzioni čekovi za poslednja tri meseca podnosioca zahteva i žiranta (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB).
 • Za klijente bez prenosa penzije (u svojstvu žiranta) – Zahtev za donošenje rešenja o administrativnoj zabrani AZ 1 , Rešenje o administrativnoj zabrani AZ 2 izdate i overene od strane PIO, poslednji penzioni ček i Uverenje o tromesečnom proseku penzije podnosioca zahteva i žiranta.
 • Za klijente sa budućim prenosom penzije: Klijenti bez obaveza u banci u kojoj trenutno prima penziju – penzioni čekovi za poslednja tri meseca i overeno ovlašćenje za prenos penzije na račun otvoren u Erste banci podnosioca zahteva i žiranta (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB). Klijenti sa obavezama u banci u kojoj trenutno prima penziju – Zahtev za donošenje rešenja o administrativnoj zabrani AZ 1, Rešenje o administrativnoj zabrani AZ 2 izdate i overene od strane PIO, poslednji penzioni ček i Uverenje o tromesečnom proseku penzije podnosioca zahteva i žiranta.