OUK - mToken

1.Uvod
mToken je dodatno sredstvo prijave (autentifikacije) na NetBanking i/ili mBanking uslugu (u daljem tekstu usluge
elektronskog bankarstva) za fizička lica.
Ovim opštim uslovima regulišu se prava i obaveze u korišćenju ove funkcionalnosti.


2. Mogućnosti mTokena
Na usluge elektronskog bankarstva, osim svojim korisničkim imenom, lozinkom i Tan tablicom, Korisnik se može prijaviti i
mTokenom.
Tan tablica je osnovno sredstvo prijave i uručuje se klijentu prilikom ugovaranja neke od usluga elektronskog bankarstva, dok
je mToken dodatno sredstvo prijave i koju klijent sam aktivira.
mToken je deo mBanking aplikacije, za korišćenje mTokena korisnik mora imati iOS ili Android uređaj ili tablet.
mToken je zaštićen mPINom, koji korisnik samostalno kreira u toku aktivacije nakon prihvatanja “Opštih uslova korišćenja
mTokena”. mPin je tajni podatak koji je poznat isključivo Korisniku i u slučaju gubitka ili krađe mobilnog telefona niko neće
moći da pristupi mTokenu ili mobilnom bankarstvu bez mPINa.
Ukoliko se korisnik ne prijavljuje mTokenom, mToken će biti automatski blokiran nakon 90 dana nekorišćenja.
mToken aplikacija je vezana isključivo za jednog Korisnika i za uređaj na kojem je aktivirana.
Isti mToken se ne može aktivirati na dva uređaja tj. mToken aktiviran na jednom uređaju se ne može naknadno aktivirati ni na
jednom drugom uređaju. U slučaju da klijent želi da koristi mToken/mBanking na još nekom uređaju, potrebno je da na
željenom uređaju aktivira mToken. Jedan korisnik može imati aktiviran mToken na maksimalno 3 (tri) uređaja.U slučaju
promene mobilnog telefona korisnik treba da zatraži blokadu mTokena koji ima aktiviran na starom uređaju i da aktivira
novi mToken, kroz mBanking aplikaciju, na novom uređaju.
Na jednom uređaju (mobilni ili tablet) može biti instalirana samo jedna mBanking aplikacija i unutar nje može biti aktiviran
samo jedan mToken.
Korisnik može ugovoriti više mTokena (maksimalno 3) i aktivirati ih na svakom pojedinom uređaju.


3. Ugovaranje korišćenja mTokena:
Korisnik mTokena može postati fizičko lice koji u Erste Bank a.d. Novi Sad koristi usluge elektronskog bankarstva i ukoliko ima
adekvatan mobilni uređaj koji podržava mBanking aplikaciju.
Korisnik usluga elektronskog bankarstva aktivira korišćenje mTokena tako što prihvata ove Opšte uslove.
mToken se može aktivirati na vrlo jednostavan način kroz nekoliko koraka:
1. Za aktivaciju mTokena potrebno je instalirati mBanking aplikaciju na pametnom telefon(Android ili iOS operativni sistem).
2. Na početnom ekranu mBanking aplikacije odabirom “Prijava u mobilno bankarstvo” ili ikone “mToken” potrebno je da
prihvati “Opšte uslove korišćenja” i nakon toga da unese korisničko ime i lozinku kao i odgovarajući broj iz TAN Tablice.
3. U sledećem koraku Korisnik kreira mPIN po vlastitom izboru koji je tajni podatak poznat samo korisniku. Nakon potvrde
mPIN-a, proces aktivacije mTokena je završen, odnosno mToken je spreman za korišćenje kao prijava na usluge elektronske
banke.


4. Vrsta usluge
mToken je dodatno sredstvo prijave (autentifikacije) na servise elektronske banke.
mToken se nalazi u nefinansijskom delu mBanking aplikacije i može se koristiti nezavisno od ugovorene usluge mBanking.
Korisnik samostalno prema vlastitom izboru određuje da li želi da koristi ovu mogućnost prijave na usluge elektronskog
bankarstva.
Korisnik može u bilo kojem trenutku deaktivirati(blokirati) mToken aplikaciju.
Samo korišćenje mTokena definisano je ovim Opštim uslovima i Uputstvom o korišćenju mTokena.


5. Naknade
Banka Korisniku ne naplaćuje naknadu za korišćenje mTokena.


6. Odgovornosti
Banka ne preuzima odgovornost za nedostupnost mTokena koja je nastupila kao posledica tehničkih problema na računarskoj
opremi, ispada ili smetnji u telekomunikacijskim kanalima, ispadanja elektroenergetskog sistema ili kao posledica više sile.
Korisnik se obavezuje da mToken koristi u skladu sa ovim Opštim uslovima i Uputstvom o korišćenju ove funkcionalnosti.
Banka ne preuzima odgovornost za nedostupnost mTokena koja je nastala kao posledica neadekvatnog korišćenja od strane
Korisnika.