MasterCard Panter kreditna kartica

MasterCard Panter je međunarodna kreditna kartica koju možete da koristite na terminalima sa oznakom MasterCard u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga i za podizanje gotovine na bankomatima, do iznosa ugovorenog kreditnog limita. Takođe, moguće je i refinansiranje obaveza po kreditnim karticama drugih banaka. MasterCard Panter kreditna kartica može se koristiti za plaćanje putem interneta uz opciono aktiviranje usluge 3D Secure.

Za transakcije u inostranstvu Banka će teretiti račun u dinarima nakon izvršene konverzije po prodajnom kursu Banke. 

 • Iznos kredita može biti u rasponu od 30.000 do 500.000 dinara, a maksimalno do 4 prosečnih mesečnih neto primanja po svim kreditnim karticama.
 • Mogućnost izbora fiksne mesečne rate u rasponu od minimum 1.250 do 25.000 dinara.
 • Mogućnost odlaganja obračuna kamate na sve transakcije do kraja meseca u kom su transakcije nastale.

Moguće je imati do dva dodatna korisnika po računu. Kartica važi 24 meseca.

 

Nominalna kamatna stopa je promenjiva i sastoji se iz fiksnog i promenjivog dela:

 • 16,50% + 3M BELIBOR i
 • 19,50% + 3M BELIBOR u slučaju obustave uplate zarade / penzije na tekući račun u Erste Bank

Promenljivost varijabilnog elementa kamatne stope:

Banka će kvartalno (01.01., 01.04., 01.07. i 01.10.) u toku godine, za svo vreme otplate kredita,  bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine  varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti BELIBOR-a. Metod obračuna kamatne stope je konformni. 
 

Naknade

 • Naknada za otvaranje kreditnog računa naplaćuje se jednokratno, prilikom podnošenja zahteva i iznosi 0,5%
 • Mesečna naknada za održavanje osnovne kartice iznosi 165 dinara
 • Mesečna naknada za održavanje dodatne kartice iznosi 110 dinara.

 

Uslovi za odobrenje

 • Prenos zarade/penzije je obavezan.
 • Maksimalno opterećenje zarade u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta*
 • Maksimalni broj godina klijenta u momentu isteka roka važnosti kreditne kartice nije ograničen.
 • Za klijente koji navršavaju 68 godina ili više u trenutku isteka roka važnosti kartice, potreban je jedan dodatni žirant (ne stariji od 68 godina) ili polisa riziko osiguranja (na 1ili 2 godine od čega zavisi i rok izdavanja kartice).
 • Osnovno obezbeđenje kredita se vrši putem blanko menice, tj. administrativnom zabranom (samo za zaposlene).

 

Potrebna dokumentacija za MasterCard kreditnu karticu

 • Popunjen i potpisan Zahtev za izdavanje kreditne kartice  overen od strane poslodavca
 • Ugovori o kreditima koji su odobreni u drugim bankama - samo ukoliko izveštaj KB ne sadrži podatak o VK
 • Fotokopija lične karte
 • Neto obračunski list
 • Osnovni izveštaj za fizička lica iz kreditnog biroa
 • Telefonski račun, ukoliko broj telefona ne postoji na Belim Stranama

Zahtev za izdavanje dodatne kartice potrebna je fotokopija lične karte dodatnog korisnika kartice.

Link ka dokumentu OPŠTA PRAVILA I USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNE KARTICE

* Definisano Opštim odredbama Kataloga proizvoda za stanovništvo