U prvoj polovini 2015. godine uvećani krediti stanovništvu i privredi

U prvoj polovini 2015. godine uvećani krediti stanovništvu i privredi; neto dobit iznosi 742 miliona dinara

 

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 5,7% u odnosu na kraj 2014. godine i iznose 31,2 milijarde dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 3,8% i iznose 40,4 milijardi dinara
  • Krediti pravnim licima viši za 5,6% u odnosu na kraj 2014. godine i iznose 39,8 milijardi dinara; depoziti pravnih lica uvećani za 9% i iznose 22,3 milijardi dinara
  • Prihodi od kamata viši za 25,2% u odnosu na prvu polovinu 2014. godine i iznose 2.601,1 miliona dinara, dok su prihodi od naknada i provizija uvećani za 3% i iznose 865,5 miliona dinara
  • Neto dobit u prvoj polovini 2015. godine dvostruko veća u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 742,3 miliona dinara
  • Bilansna suma uvećana je za 5,5%, sa 97,8 milijardi dinara na kraju 2014. godine na 103,1 milijardi dinara na kraju prve polovine 2015. godine

 

„Prva polovina godine pokazala je dobar trend rasta plasmana i stanovništvu i privredi, što je rezultiralo i značajnim uvećanjem operativne dobiti. Do kraja godine nastavićemo da se fokusiramo na dodatna unapređenja ponude i procesa u skladu sa povratnim informacijama koje dobijamo sa tržišta, kao i da razvijamo nove kanale kako bismo za klijente bili dostupni u svakom trenutku i na svakom mestu“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Stanje kredita stanovništvu i mikro klijenatima u prvoj polovini 2015. godine je uvećano za 5,7% u odnosu na kraj 2014. godine, i iznosi 31,2 milijarde dinara. U poređenju sa krajem 2014. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su se uvećala za 3,8% i iznose 40,4 milijardi dinara.

Stanje kredita pravnih lica su, u odnosu na kraj 2014. godine, porasla za 5,6% i iznose 39,8 milijardi dinara. S druge strane, depoziti pravnih lica su na kraju prve polovine 2015. godine porasli za 9% i iznose 22,3 milijarde dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je u prvih šest meseci 2015. godine ostvarila čak 21% više operativnih prihoda u odnosu na prvu polovinu 2014. godine, dok su operativni rashodi veći za 6,8%. Operativna dobit je na kraju prve polovine 2015. godine veća za 61%, u odnosu na isti period prethodne godine, i iznosi 1.246,4 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 774,4 miliona dinara.

U prvih šest meseci 2015. godine ostvareno je 2.601,1 miliona dinara po osnovu prihoda od kamata, što je za 25,2% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je taj prihod iznosio 2.076,8 miliona dinara. Prihodi po osnovu naknada i provizija su porasli za 3% i iznose 865,5 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine prihod po ovom osnovu iznosio 840,7 miliona dinara.

Ukupna neto dobit u prvoj polovini 2015. godine iznosi 742,3 miliona dinara, što predstavlja dvostruko bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine kada je ostvarena neto dobit od 355,3 miliona dinara.

Broj korisnika alternativnih kanala distribucije na kraju prve polovine 2015. godine je uvećan za 16,9% u odnosu na isti period 2014. godine, tako da sada oko 180 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 360 hiljada. 

 

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 NAPOMENA 1:  Prikazani rezultati su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i donetom Odlukom o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014)  i Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) koje su stupile na snagu 31.12.2014.

NAPOMENA 2: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.