Erste Grupa beleži neto dobit u iznosu od 764,2 miliona EUR u prvih devet meseci 2015. godine; pokazatelj problematičnih kredita poboljšan na 7,4%, snažan pokazatelj ukupnog kapitala

„Naš solidan rezultat od 764,2 miliona EUR za prvih devet meseci 2015. godine posledica je nekoliko pozitivnih trendova: rasta kreditne aktivnosti od 3,1%, što je bilo iznad očekivanog nivoa, nižih troškova rizika i ograničenih jednokratnih faktora u poređenju sa prethodnom godinom”, rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Grupe. „Posebno smo zadovoljni zbog poboljšanja kvaliteta sredstava i nivoa kapitala. Pokazatelj problematičnih kredita je opao na 7,4%, što je najniži nivo u poslednjih pet godina, i dostigli smo čist pokazatelj kapitala CET1* (puna primena Bazela 3) od 11,6%, što predstavlja porast u odnosu na 10,6% sa kraja 2014. godine. Stoga smo već na pravom putu da održivo ispunimo nedavno povišene zahteve u pogledu kapitala i to značajno pre predviđenih rokova“. 

„Većina naših osnovnih tržišta je ove godine zabeležila robustan ekonomski rast i naše podružnice su dodatno poboljšale svoje rezultate, a Austrija, Češka Republika i Slovačka su ostale stubovi naše profitabilnosti, uz Rumuniju koja ih ubrzano pristiže. Međutim, prisilna konverzija kredita u CHF u Hrvatskoj donela je negativan efekat od 144,9 miliona EUR. U narednom periodu, s obzirom na dobre rezultate postignute do sada u 2015. godini, uverni smo da ćemo ostvariti ciljeve koje smo sebi zacrtali za celu godinu”.

UKRATKO

Neto dobit Erste Grupe je iznosila 764,2 miliona EUR u prvih devet meseci 2015. godine, u poređenju sa negativnim rezultatom od -1.424,6 miliona zabeleženim u istom periodu prošle godine. Taj rezultat je bio podržan značajno boljim rezultatima segmenta poslovanja sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima i drastičnim smanjenjem vanrednih efekata u poređenju sa prošlom godinom. Profitabilnost se poboljšala u svim zemljama osim u Hrvatskoj, gde se neto rezultat značajno pogoršao zbog rezervisanja formiranih po osnovu konverzije celokupnog portfolija kredita u švajcarskim francima u evro po osnovu zakonske obaveze.

Bilansna suma se povećala za 2,5% u poređenju sa krajem prethodne godine na 201,2 milijarde EUR 30. septembra 2015. godine, uglavnom zahvaljujući oporavku kreditne aktivnosti. Neto kreditiranje klijenata je poraslo za 3,1% u odnosu na kraj 2014. godine na 124,5 milijardi EUR, čemu je doprinelo povećanje kredita velikim korporativnim klijentima od 7,5%, malim i srednjim preduzećima od 3,7% i domaćinstvima i mikropreduzećima od 2,9%. Troškovi rizika su značajno opali u prvih devet meseci 2015. godine, i to za -67,6% u poređenju sa istim periodom u 2014. godini, na 518,4 miliona EUR, što je odraz unapređenja kvaliteta sredstava i pada rezervisanja u Rumuniji i Mađarskoj. Pored toga, depoziti klijenata su porasli za 2,3% u prvih devet meseci na 125,4 milijarde EUR, što predstavlja jasan pokazatelj velikog potencijala Erste u oblasti prikupljanja depozita i podršku finansijskoj nezavisnosti Grupe. Odnos kredita i depozita je ostao stabilan na nivou od 99,3%.

Kvalitet sredstava je nastavio da beleži stabilno poboljšanje u svim ključnim poslovnim segmentima (poslovi sa stanovništvom, MSP i velikim korporativnim klijentima) i u svim zemljama, sa ukupnom stopom loših kredita (u odnosu na ukupne kredite odobrene klijentima) koja je opala primetno na 7,4% na kraju septembra 2015. godine, u poređenju sa 8,5% na kraju prošle godine. Pored toga, pokazatelj pokrivenosti problematičnih kredita porastao je sa 68,9% na 69,2%, što je najviši nivo zabeležen u poslednjih sedam godina.

Ukupan kapital (MSFI) je takođe zabeležio značajan porast sa 13,4 milijarde EUR 31. decembra 2014. na 14,4 milijarde EUR na kraju septembra 2015. godine, uz rast pokazatelja ukupnog kapitala (Bazel 3, fazna primena) sa 15,7% na 16,8%. Čist pokazatelj kapitala CET1 (puna primena Bazela 3) poboljšao se sa 10,6% na 11,6%, zahvaljujući znatnom porastu profitabilnosti u prvih devet meseci 2015. godine, dok su rizična sredstva zabeležila tek minimalan pad na 100,4 milijarde EUR.

Efikasnost poslovanja Grupe se ogleda u odnosu troškova i prihoda od 56,0% (devet meseci 2014: 54,5%). Administrativni rashodi su porasli zbog većeg broja zaposlenih, kao i zbog viših regulatornih troškova koji uključuju doprinose u 2015. za EU fond za osiguranje depozita. Sa druge strane, uporno niske kamatne stope i dalje utiču na operativni rezultat. Opšti administrativni rashodi su porasli u prvih devet meseci za 2,5% u poređenju sa istim periodom 2014. godine na 2.852,4 miliona EUR, dok su operativni prihodi neznatno opali za -0,5% na 5.090,9 miliona EUR. Stoga je operativni rezultat iznosio 2.238,5 miliona EUR (za devet meseci 2014:  2.333,8 miliona EUR), u skladu sa očekivanjima.  

PERSPEKTIVA

Očekuje se da poslovno okruženje bude pogodno za kreditnu ekspanziju. Realni rast BDP-a u 2015. bi trebalo da bude između 2% i 4% na svim većim tržištima u CIE, osim u Hrvatskoj, zahvaljujući solidnoj domaćoj tražnji. Za Austriju se predviđa realan rast BDP-a ispod 1%.

Prinos na materijalni kapital (ROTE) bi trebalo da iznosi oko 10% u 2015. godini (kraj 2014. procena: 8,4 milijarde EUR). Operativni rezultat bi trebalo da opadne na nivo za 4-6%, dok se za rast kredita predviđa da će iznositi 1-3%. Projektovani troškovi rizika od 750-950 miliona EUR odraz su računovodstvenog tretmana troškova konverzije kredita u CHF u Hrvatskoj u iznosu od 144,9 miliona EUR u okviru ostalog operativnog rezultata. Očekuje se da dažbine na bankarsko poslovanje iznose oko 320 miliona EUR, uključujući paralelne doprinose nacionalnim i evropskim fondovima za restrukturiranje, sanaciju i stečaj banaka i osiguranje depozita. Razgovori sa austrijskom vladom na tu temu su još uvek u toku.

Povraćaj na materijalni kapital (ROTE) bi trebalo da iznosi 10-11% u 2016. godini.

Rizici po projekciju. Inicijative u pogledu zaštite klijenata, kao i geopolitički rizici bi mogli da imaju negativne ekonomske uticaje.

Detaljnije informacije o rezultatu Erste Grupe za prvih devet meseci 2015. godine dostupni su na  http://www.erstegroup.com/en/Investors/Financial-Information

Pitanja uputiti na sledeću adresu:

Erste Group, Press Department, 1010 Wien, Graben 21, Fax: +43 50100 - 19849

Michael Mauritz,    Tel: +43 50100 - 19603,         E-Mail: michael.mauritz@erstegroup.com

Carmen Staicu,     Tel: +43 50100 - 11681,         E-Mail: carmen.staicu@erstegroup.com