Erste Bank a.d. Novi Sad: Snažan učinak u prvih devet meseci 2015. godine

Uvećani krediti stanovništvu i privredi; neto dobit približno utrostručena u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 1.112,7 miliona dinara

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 9,8% u odnosu na kraj 2014. godine i iznose 32,4 milijarde dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 7,7% i iznose 41,9 milijardi dinara.
  • Krediti pravnim licima viši za 6,7% u odnosu na kraj 2014. godine i iznose 40,2 milijarde dinara; depoziti pravnih lica uvećani za 20,5% i iznose 24,7 milijardi dinara.
  • Prihodi od kamata viši za 22,3% u odnosu na isti period 2014. godine i iznose 3.911,1 miliona dinara, dok su prihodi od naknada i provizija uvećani za 1,1% i iznose 1.291,1 miliona dinara.
  • Neto dobit u prva tri kvartala 2015. iznosi 1.112,7 miliona dinara.
  • Bilansna suma uvećana je za 7,2%, sa 97,8 milijardi dinara na kraju 2014. godine na 104,8 milijardi dinara na kraju trećeg kvartala 2015. godine.

 „U godini u kojoj obeležavamo deceniju od dolaska na tržište Srbije, tokom prva tri kvartala neki od postavljenih ciljeva za celu godinu su već nadmašeni. U narednom periodu nastavićemo da radimo na unapređenju proizvoda, razvijanju novih kanala, finansiranju privrede, i naravno, pružanju podrške mladim talentima i inovativnim projektima orijentisanim ka dobrobiti zajednice“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

U prva tri kvartala 2015. godine, stanje kredita stanovništvu i mikro klijenatima je uvećano za 9,8% u odnosu na kraj 2014. godine, i iznosi 32,4 milijarde dinara. U poređenju sa krajem 2014. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su se uvećala za 7,7% i iznose 41,9 milijardi dinara.

Stanje kredita pravnih lica su, u odnosu na kraj 2014. godine, porasla za 6,7% i iznose 40,2 milijarde dinara. S druge strane, depoziti pravnih lica su na kraju trećeg kvartala 2015. godine zabeležili značajan rast od čak 20,5% i iznose 24,7 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, banka je u prvih devet meseci 2015. godine ostvarila čak 17,2% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prethodne godine, dok su operativni rashodi veći za 7,0%. Operativna dobit je na kraju trećeg kvartala 2015. godine veća za 43,9%, u odnosu na prvih devet meseci 2014. godine, i iznosi 1.820,3 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 1.265,3 miliona dinara.

U prvih devet meseci 2015. godine ostvareno je 3.911,1 miliona dinara po osnovu prihoda od kamata, što je za 22,3% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je taj prihod iznosio 3.198,3 miliona dinara. Prihodi po osnovu naknada i provizija su porasli za 1,1% i iznose 1.291,1 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine prihod po ovom osnovu iznosio 1.277,6 miliona dinara.

Ukupna neto dobit za prva tri kvartala 2015. godine iznosi 1.112,7 miliona dinara, što predstavlja značajno bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine kada je ostvarena neto dobit od 411,1 miliona dinara.

Broj korisnika alternativnih kanala distribucije na kraju trećeg kvartala 2015. godine je uvećan za 8,7% u odnosu na kraj 2014. godine, tako da sada preko 185 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 370 hiljada. 

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 NAPOMENA 1:  Prikazani rezultati su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i donetom Odlukom o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014)  i Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) koje su stupile na snagu 31.12.2014.

NAPOMENA 2: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

 

Bilans uspeha

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

30.09.2015.

30.09.2014.

Promena u odnosu na isti period prošle godine

 
 
 

Dobitak po osnovu kamata

3.911.072

3.198.255

22,3%

 

Dobitak po osnovu  naknada i provizija

1.291.132

1.277.601

1,1%

 

Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju

167.853

13.386

100%

 

Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika

2.087

2.347

-11,1%

 

Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

0

5.829

-100,0%

 

Neto prihod/rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule

1.323

88.405

-98,5%

 

Ostali poslovni prihodi

169.762

30.800

100%

 

Neto rashod/prihod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki

-877.335

-885.003

-0,9%

 

UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD/RASHOD

4.665.894

3.731.620

25,0%

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

-1.210.865

-1.210.903

0,0%

 

Troškovi amortizacije

-193.053

-202.362

-4,6%

 

Ostali rashodi

-2.149.297

-1.907.259

12,7%

 

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

1.112.679

411.096

100%

 

Porez na dobitak

0

0

0,0%

 

Dobitak/gubitak po osnovu odloženih poreza

0

0

0,0%

 

Dobitak

1.112.679

411.096

100%

 

 

Bilans stanja

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

30.09.2015.

31.12.2014.

Promena u odnosu kraj prethodne godine

 
 

AKTIVA

 

 

 

 

Gotovina i sredstva kod centralne banke

16.387.480

15.906.407

3,0%

 

Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju

7.248.304

6.077.169

19,3%

 

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

4.026.872

2.571.624

56,6%

 

Finansijska sredstva koja se drže do dospeća

6.529.956

7.435.009

-12,2%

 

Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija

3.536.902

3.898.755

-9,3%

 

Krediti i potraživanja od komitenata

64.957.259

59.943.455

8,4%

 

Investicije u zavisna društva

93.560

93.560

0,0%

 

Nematerijalna ulaganja

313.742

389.351

-19,4%

 

Nekretnine, postrojenja i oprema

667.345

704.054

-5,2%

 

Investicione nekretnine

240.031

13.827

100%

 

Tekuća poreska sredstva

2.673

2.673

0,0%

 

Odložena poreska sredstva

210.513

210.513

0,0%

 

Ostala sredstva

543.797

506.124

7,4%

 

UKUPNO AKTIVA

104.758.434

97.752.521

7,2%

 

 

 

 

 

 

PASIVA

 

 

 

 

Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju

72.085

27.282

100%

 

Depoziti i ostale obaveze prema bankama i drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci

18.796.006

18.433.395

2,0%

 

Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima

66.941.549

61.602.685

8,7%

 

Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva

0

0

0,0%

 

Subordinirane obaveze

1.858.217

2.063.751

-10,0%

 

Rezervisanja

542.483

543.788

-0,2%

 

Ostale obaveze

713.882

422.801

68,8%

 

UKUPNO OBAVEZE

88.924.222

83.093.702

7,0%

 

Kapital

 

 

0,0%

 

Akcijski kapital

10.164.475

10.164.475

0,0%

 

Dobitak

1.112.679

1.343.984

-17,2%

 

Rezerve

4.557.058

3.150.360

44,7%

 

UKUPNO KAPITAL

15.834.212

14.658.819

8,0%

 

UKUPNO PASIVA

104.758.434

97.752.521

7,2%