Erste Grupa beleži neto dobit od 487,2 miliona EUR u prvoj polovini 2015. godine

Učešće problematičnih kredita smanjeno na 7,7%, pokazatelj kapitala CET 1 (puna primena Bazela 3) porastao na 11,3%

 

“Zabeležili smo dobre rezultate u prvoj polovini godine zahvaljujući stabilnom operativnom rezultatu i nižim troškovima rizika, što je dovelo do primetnog povećanja našeg kapitala, te kapital CET 1 (puna primena Bazela 3) sada dostiže 11,3%. Većina naših osnovnih tržišta CIE beleži znatno bolje rezultate od ostatka Evrope, a sve veći deo rasta je baziran na domaćoj tražnji. To predstavlja osnovu za dva istovremena ohrabrujuća trenda: krediti koji se redovno otplaćuju rastu već pet kvartala uzastopce, dok se učešće problematičnih kredita smanjuje već šest kvartala zaredom i iznosi 7,7%,” objasnio je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Grupe na predstavljanju finansijskih rezultata za prvu polovinu 2015. godine.

“Sva naša tržišta daju značajan doprinos dobiti Grupe od 487,2 miliona EUR u prvoj polovini 2015. godine, uključujući Rumuniju. Jedina zemlja u kojoj beležimo negativan rezultat je i dalje Mađarska, ali s obzirom na nedavna poboljšanja poslovnog okruženja i činjenicu da je vlada ispunila obećanje da će smanjiti porez na bankarstvo, uvereni smo da će se naredne godine promeniti situacija u pogledu profitabilnosti. Opšte uzev, u prvoj polovini godine naš bilans stanja se povećao: portfolio kredita koji se redovno otplaćuju je porastao za 2,4% od početka godine, dok se naš depozitni potencijal u istom periodu takođe povećao za 1,6%,” nastavio je Andreas Trajhl.

UKRATKO

Erste Grupa je završila prvu polovinu 2015. godine sa pozitivnim rezultatima, koji se odražavaju kroz značajna poboljšanja profitabilnosti, kvaliteta sredstava, kreditiranja i kapitala. Grupa je prikazala solidnu neto dobit od 487,2 miliona EUR u prvoj polovini 2015. godine, u poređenju sa negativnim rezultatom od -929,7 miliona EUR u sličnom periodu prethodne godine; sve zemlje osim Mađarske su tome dale pozitivan doprinos.

Bilansna suma je porasla na 197,5 milijardi EUR, u poređenju sa 196,3 milijarde EUR na kraju 2014. godine. Ovaj rast bilansa stanja odraz je povećanja od 2,2% na 123,5 milijardi EUR u neto kreditiranju klijenata u poređenju sa krajem 2014. godine, što je podržano rastom kredita stanovništvu od 1,7%, 2,0% malim i srednjim i 5,9% velikim preduzećima. Depozitni potencijal je porastao za 1,6% u prvoj polovini 2015. godine na 124,5 milijardi EUR, čime se pokazuju snažni kapaciteti Erste Grupe u prikupljanju depozita i podržava finansijska nezavisnost Grupe.

Kvalitet sredstava je nastavio sa stabilnim rastom u svim ključnim segmentima (stanovništvo, mala, srednja i velika preduzeća), a ukupna stopa loših kredita (u odnosu na ukupne bruto kredite) opala je značajno na 7,7% na kraju juna 2015. godine, u poređenju sa 8,5% na kraju prošle godine.

Ukupni kapital se takođe značajno povećao sa 13,4 milijardi EUR na dan 31. decembar 2014. na 14,0 milijardi EUR na kraju juna 2015. godine, uz porast ukupnog racija kapitala sa 15,7% na 16,8%. Pokazatelj kapitala CET 1 porastao je na 11,6% (10,6%).

Efikasnost Grupe je demonstrirana u prvoj polovini godine solidnim odnosom troškova i kapitala od 55,8% (prva polovina 2014. godine: 55,4%), pri čemu su administrativni rashodi ostali stabilni na nivou od 1.896,8 miliona EUR uprkos nešto većem broju zaposlenih. Operativni prihod je zabeležio minimalan pad od -0,7% na 3.399,4 miliona EUR, zbog uporno niskih kamatnih stopa na svim tržištima CIE. Operativni rezultat je iznosio 1.502,6 miliona EUR (prva polovina 2014: 1.525,3 miliona EUR).

PERSPEKTIVA

Očekuje se da poslovno okruženje i dalje bude pogodno za kreditnu ekspanziju, kao i da realan rast BDP-a bude između 2% i 4% na svim važnim tržištima CIE, izuzev Hrvatske, pod uticajem solidne domaće tražnje. Prognoza za Austriju je realan rast BDP-a ispod 1%.

U 2015. godini se očekuje prinos na materijalni kapital (ROTE) od 8-10% (kraj 2014. godine procena: 8,4 milijarde EUR). Očekuje se da operativni rezultat opadne za 4-6% zbog nižih ali održivih operativnih rezultata u Mađarskoj (usled efekata konverzije deviznih kredita u vidu nižeg prosečnog obima) i Rumuniji (nižeg „unwinding“ efekta) kao i trajnog ambijenta niskih kamatnih stopa.

Za 2015. godinu se očekuju porast kreditiranja po stopi od 1-3% i pad troškova rizika na oko 0,9-1,1 milijardi EUR. Očekuje se da nameti na bankarsko poslovanje iznose oko 360 miliona EUR, uključujući paralelne doprinose za sanaciju kako nacionalnih tako i evropskih banaka i fondova za osiguranje depozita. I dalje su u toku razgovori sa austrijskom vladom u vezi sa tim.

Rizici po projekciju. Inicijative za zaštitu potrošača, kao i geopolitički rizici, mogli bi da imaju negativan ekonomski uticaj.

 

Detaljnije informacije o rezultatima Erste Grupe u prvoj polovini 2015. godine dostupne su na sledećem linku: http://www.erstegroup.com/en/Investors/Financial-Information

Ukoliko imate pitanja, molimo Vas da se obratite:

Erste Group, Press Department, 1010 Wien, Graben 21, Fax: +43 50100 - 19849

Michael Mauritz,    Tel: +43 50100 - 19603,         E-Mail: michael.mauritz@erstegroup.com

Carmen Staicu,     Tel: +43 50100 - 11681,         E-Mail: carmen.staicu@erstegroup.com

Linda Michalech, Tel: +43 50100 - 11676,         E-Mail: linda.michalech@erstegroup.com