U prvom kvartalu 2015. uvećani krediti stanovništvu, umanjeni privredi; neto dobit iznosi 408 miliona dinara

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 2% u odnosu na kraj 2014. godine i iznose 30,1 milijardu dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata nepromenjeni i iznose 38,9 milijardi dinara
  • Krediti pravnim licima niži za 2,7% u odnosu na kraj 2014. godine i iznose 36,7 milijardi dinara; depoziti pravnih lica uvećani za 2,5% i iznose 21 milijardu dinara
  • Prihodi od kamata viši za 28,4% u odnosu na prvi kvartal 2014. godine i iznose 1,309 miliona dinara, dok su prihodi od naknada i provizija uvećani za 5,3% i iznose 420,3 miliona dinara
  • Neto dobit u prvom kvartalu 2015. godine iznosi 408 miliona dinara, u odnosu na prvi kvartal prošle godine kada je iznosila 132 miliona dinara
  • Bilansna suma uvećana je za 1%, sa 97,8 milijardi dinara na kraju 2014. godine na 98,7 milijardi dinara na kraju prvog kvartala 2015. godine

„Tokom 2015. godine fokusiraćemo se na dodatna unapređenja proizvoda i procesa u skladu sa povratnim informacijama koje dobijamo sa tržišta. Nastavljamo da razvijamo i nove kanale kako bismo za klijente bili dostupni u svakom trenutku i na svakom mestu. Podrška privredi ogleda se i kroz saradnju sa međunarodnim institucijama u cilju plasiranja povoljnih kredita preduzećima koja planiraju nove investicione cikluse“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

U odnosu na kraj 2014. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima u prvom kvartalu 2015. godine je uvećano za 2% i iznosi 30,1 milijardu dinara. Stanja depozita stanovništva i mikro klijenata se nisu promenila u poređenju sa krajem 2014. godine i ostala na istom nivou u iznosu od 38,9 milijardi dinara.

Krediti plasirani pravnim licima su, u odnosu na kraj 2014. godine, niži za 2,7% i iznose 36,7 milijardi dinara. S druge strane, depoziti pravnih lica su na kraju prvog kvartala 2015. godine porasli za 2,5% i iznose 21 milijardu dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, banka je u prvom kvartalu 2015. godine ostvarila čak 23,4% više operativnih prihoda u odnosu na prva tri meseca 2014. godine, dok su operativni rashodi bili veći za 4,7%. Operativna dobit je u prvom kvartalu 2015. godine veća za 82,8%, u odnosu na isti period prethodne godine, i iznosi 631,8 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 345,6 miliona dinara.

U prva tri meseca 2015. godine ostvareno je 1,309 miliona dinara po osnovu prihoda od kamata, što je 28,4% više u odnosu na prvi kvartal prethodne godine kada je taj prihod iznosio 1.019,8 miliona dinara. Prihodi po osnovu naknada i provizija su porasli za 5,3% i iznose 420,3 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine prihod po ovom osnovu iznosio 399,3 miliona dinara.

Ukupna neto dobit u prvom kvartalu 2015. godine iznosi 408,3 miliona dinara, što predstavlja značajno bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine kada je ostvarena neto dobit od 132 miliona dinara.

Broj korisnika alternativnih kanala distribucije u prva tri meseca 2015. godini je uvećan za 18,5% u odnosu na prvi kvartal 2014. godine, tako da sada oko 175 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 360 hiljada. 

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 NAPOMENA 1:  Prikazani rezultati su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i donetom Odlukom o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014)  i Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) koje su stupile na snagu 31.12.2014.

NAPOMENA 2: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.