Nikad niže kamatne stope na stambene kredite u Erste Banci

  • Kamatna stopa za stambeni kredit od 3,85% + šestomesečni euribor
  • Bez naknade za obradu zahteva
  • Dodatni dinarski keš kredit sa kamatnom stopom od 3,95% + tromesečni belibor

 

Erste Banka je za svoje klijente obezbedila atraktivne kamatne stope za stambene kredite. Krediti se mogu iskoristiti za kupovinu stambenog objekta ili objekta u izgradnji, klasične ili montažne kuće.

Ovi krediti realizuju se u saradnji sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita. „Imajući u vidu da postoje inicijalni troškovi koji podrazumevaju troškove notara, katastra, osiguranja, poreza na prenos apsolutnih prava, opremanja ili renoviranja stana, odlučili smo se da u toku promotivnog perioda, do 31. jula, ove kredite odobravamo bez naknade za obradu zahteva“, navela je Zorana Aleksić, direktorka Sektora prodaje za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike u Erste Banci. „Dodatno, klijenti kojima je odobren zahtev za stambeni kredit, imaju mogućnost da podnesu zahtev i za dinarski, keš kredit pod odličnim uslovima. Kamata za ovaj kredit iznosi 3,95% + tromesečni belibor, a kredit se odobrava na period do 84 meseca, sa maksimalnim iznosom od 600.000 dinara“, dodala je Zorana Aleksić.

Stambeni krediti mogu se odobriti sa rokom otplate do 360 meseci, a starosna granica za zahteve je 20 godina u trenutku podnošenja, i navršenih 70 godina pri dospeću poslednjeg anuiteta.

REPREZENTATIVNI PRIMER (datum izrade obračuna 05.05.2015.)

Valuta kredita

EUR

Kriterijumi za indeksiranje         

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita

Iznos kredita      

30.000 EUR

Period otplate

360 meseci

Mesečna rata

143,59 EUR

Nominalna kamatna stopa

3,85% + 6M EURIBOR*

Efektivna kamatna stopa

od 4,58*

Vrednost 6M Euribora koji banka primenjuje od  01.01.2015. do 30.06.2015. iznosi 0,171%. Banka polugodišnje ( 01.01. i 01.07.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vrši izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti EURIBOR-a.

Vrednost EKS-a izračunat na dan  05.05.2015.

Troškovi koji padaju na teret korisnika, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja: menica, naknada NKOSK - jednokratno, premija osiguranja NKOSK - jednokratno, osnovni izveštaj Kreditnog biroa, overa založne izjave, osiguranje nepokretnosti, izdavanje lista nepokretnosti, procena vrednosti nepokretnosti, taksa za upis hipoteke.