imageU 2014. uvećani krediti stanovništvu i mikro klijentima

Erste Bank a.d. Novi Sad: U 2014. uvećani krediti stanovništvu i mikro klijentima, minimalno umanjeni privredi; neto dobit 273 miliona dinara

 

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 11,3% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 30 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata porasli za 20,9% na 38,9 milijarde dinara
  • Krediti pravnim licima niži za 0,9% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 37,7 milijardi dinara; depoziti pravnih lica umanjeni za 2,3% i iznose 20,5 milijardi dinara
  • Prihodi od kamata viši za 2,4% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 4.576,9 miliona dinara, dok su prihodi od naknada i provizija uvećani za 3,1% i iznose 1.748,5 miliona dinara
  • Neto dobit na kraju 2014. godine iznosi 273 miliona dinara, što je za 74,3% manje u odnosu na kraj prošle godine kada je iznosila 1.063,9 miliona dinara
  • Bilansna suma uvećana je za 0,2%, sa 97,6* milijardi dinara na kraju 2013. godine na 97,8 milijardi dinara na kraju 2014. godine

„Jedan od poslovnih prioriteta u prošloj godini je bilo jačanje bilansa banke kroz jednokratno povećanje troškova rezervisanja za određene rizičnije plasmane. Iako je ovaj potez uticao na profitabilnost, omogućio nam je da u 2015. godinu uđemo sa velikom stabilnošću. U pogledu usluge klijentima,  intenzivno smo radili na promociji upotrebe novih tehnologija u bankarstvu, i nastavili pozicioniranje na liderskom mestu u finansiranju projekata obnovljivih izvora energije. Nastavili smo i intenzivno ulaganje u zajednicu“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

U odnosu na kraj 2013. godine, krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima na kraju 2014. godine su uvećani za 11,3% i iznose 30 milijardi dinara. Depoziti stanovništva i mikro klijenata su porasli za 20,9% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 38,9 milijardi dinara.

Krediti plasirani pravnim licima su, u odnosu na kraj 2013. godine, niži za 0,9% i iznose 37,7 milijardi dinara. S druge strane, depoziti pravnih lica su na kraju 2014. godine smanjeni za 2,3% i iznose 20,5 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, banka je na kraju 2014. godine ostvarila 3,6% više operativnih prihoda u odnosu na kraj 2013. godine, dok su operativni rashodi bili veći za 3,5%. Operativna dobit je na kraju 2014. godine za 3,7% veća u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1.905,1 miliona dinara, dok je na kraju 2013. godine iznosila 1.836,5 miliona dinara.

Na kraju 2014. godine ostvareno je 4.576,9 miliona dinara po osnovu prihoda od kamata, što je 2,4% više u odnosu na kraj prethodne godine kada je taj prihod iznosio 4.469,8 miliona dinara. Prihodi po osnovu naknada i provizija su porasli za 3,1% i iznose 1.748,5 miliona dinara, dok je na kraju prošle godine ovaj prihod iznosio 1.696,5 miliona dinara.

Ukupna neto dobit na kraju 2014. godine iznosi 273 miliona dinara, što je manje za 74,3% u odnosu na kraj prošle godine kada je ostvarena neto dobit od 1.063,9 miliona dinara. Ovakvom rezultatu doprinelo je jednokratno povećanje troškova po osnovu rezervisanja nenaplativih potraživanja, sa  993,1 miliona dinara na kraju 2013. godine na 1.833,5  miliona dinara na kraju 2014. godine. Povećanje troškova rezervisanja za 84,6% u skladu je sa ciljem banke da obezbedi veću pokrivenost rizičnih kredita u turbulentnim i nepredvidivim uslovima poslovanja. Broj korisnika alternativnih kanala distribucije u 2014. godini je uvećan za 20,1% u odnosu na kraj 2013. godine, tako da sada preko 170 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 355 hiljada. 

 

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 

* NAPOMENA 1:  Prikazani rezultati su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i donetom Odlukom o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014)  i Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) koje su stupile na snagu 31.12.2014.

NAPOMENA 2: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.