Snažan učinak 2015. godine

Uvećani krediti i depoziti stanovništvu i privredi; operativna dobit iznosi 2.358,2 miliona dinara

 

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 11,7% u odnosu na kraj 2014. godine i iznose 33 milijarde dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 12,2% i iznose 43,7 milijardi dinara.
  • Krediti pravnim licima viši za 31,7% u odnosu na kraj 2014. godine i iznose 49,6 milijardi dinara; depoziti pravnih lica uvećani za 29,4% i iznose 26,5 milijardi dinara.
  • Prihodi od kamata viši za 15,1% u odnosu na isti period 2014. godine i iznose 5.268,8 miliona dinara, dok su prihodi od naknada i provizija niži za 5,7% i iznose 1.649,6 miliona dinara.
  • Neto dobit u 2015. godini iznosi 1.189,5 miliona dinara.
  • Bilansna suma uvećana je za 20,2%, sa 97,8 milijardi dinara na kraju 2014. godine na 117,5 milijardi dinara na kraju 2015. godine.
  • Adekvatnost kapitala bezbedno je iznad NBS regulatorno propisanog minimuma i iznosi 17,28%.

 

„U 2015. godini zabeležili smo rast u svim ključnim segmentima poslovanja. Opredeljeni smo za dugoročno i stabilno partnerstvo sa kompanijama i klijentima, a profit koji smo ostvarili biće, kao i do sada, iskorišćen za jačanje kapitalne baze Banke i nova ulaganja u Srbiji. Podrška projektima koji su orijentisani ka unapređenju zajednice nastavlja da bude jedno od naših strateških opredeljenja i u narednom periodu“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

 

Na kraju 2015. godine stanje kredita stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 11,7% u odnosu na kraj 2014. godine, i iznosi 33 milijarde dinara. U poređenju sa krajem 2014. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su se uvećala za 12,2% i iznose 43,7 milijardi dinara.

Stanje kredita pravnih lica na kraju 2015. godine od 49,6 milijarde dinara je značajno veće u odnosu na kraj 2014. Godišnji rast iznosi 31,7%. Depoziti pravnih lica su na kraju 2015. godine, takođe, zabeležili rast od čak 29,4% u odnosu na 2014. i iznose 26,5 milijardi dinara.

Adekvatnost kapitala, i pored značajnog rasta kreditnog portfolija, je bezbedno iznad NBS regulatorno propisanog minimuma i iznosi 17,28%. Učešće problematičnih kredita u portfoliju iznosi 10,3% što je značajno ispod nivoa čitavog bankarskog sektora i predstavlja poboljšanje u odnosu na nivo od 14,1% na kraju 2014. godine.

Tokom 2015. godine, Banka je bila predmet kontrole posebnih dijagnostičkih ispitivanja (PDI) sprovedenih na ukupno 14 banaka radi provere kvaliteta portfolija, povećanja transparentnosti i usaglašenosti sa računovodstvenim standardima, kao i potrebe za dodatnim kapitalom. Banka je uspešno prošla ispitivanja, sprovedena prema metodologiji Evropske centralne banke i Evropskog tela za bankarstvo, i potvrdila svoju jaku kapitalnu bazu, zdrav kreditni portfolio, kao i robusne procese upravljanja rizicima.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je u 2015. godini ostvarila 10,9% više operativnih prihoda u odnosu na prošlu godinu, dok su operativni rashodi veći za 5,5%. Operativna dobit je na kraju 2015. godine veća za 23,8% i iznosi 2.358,2 miliona dinara, dok je na kraju prošle godine iznosila 1.905,1 miliona dinara.

U toku 2015. godine ostvareno je 5.268,8 miliona dinara po osnovu prihoda od kamata, što je za 15,1% više u odnosu na prethodnu godinu kada je taj prihod iznosio 4.576,9 miliona dinara. Prihodi po osnovu naknada i provizija su niži za 5,7% i iznose 1.649,6 miliona dinara, dok je u toku prošle godine prihod po ovom osnovu iznosio 1.748,5 miliona dinara.

Ukupna neto dobit za 2015. godinu iznosi 1.189,5 miliona dinara, što predstavlja značajno bolji rezultat u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena neto dobit od 272,8 miliona dinara.

Broj korisnika alternativnih kanala distribucije na kraju 2015. godine je veći za 12,9% u odnosu na kraj 2014. godine, tako da sada preko 190 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 375 hiljada.

 

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 NAPOMENA 1:  Prikazani rezultati su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i donetom Odlukom o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014)  i Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) koje su stupile na snagu 31.12.2014.

NAPOMENA 2: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.