Rezultati poslovanja Erste Bank a.d. Novi Sad u prvom kvartalu iznosi 524 miliona dinara

Erste Bank a.d. Novi Sad: Uvećani krediti stanovništvu i privredi; neto dobit u prvom kvartalu iznosi 524 miliona dinara

 

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 4% u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 34,3 milijarde dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 2,6% i iznose 44,8 milijardi dinara.
  • Krediti pravnim licima viši za 1,7% u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 50,4 milijarde dinara; depoziti pravnih lica smanjeni za 29% i iznose 18,8 milijardi dinara.
  • Dobit od kamata viša za 5,9% u odnosu na isti period 2015. godine i iznosi 1.386,7 miliona dinara, dok je dobit od naknada i provizija niža za 20,5% i iznosi 334 miliona dinara.
  • Neto dobit u prvom kvartalu 2016. godine iznosi 524 miliona dinara, što je za 28,4% bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine.
  • Bilansna suma uvećana je za 3,3%, sa 117,5 milijardi dinara na kraju 2015. godine na 121,4 milijarde dinara na kraju prvog kvartala 2016. godine.
  • Adekvatnost kapitala bezbedno je iznad NBS regulatorno propisanog minimuma i iznosi 16,83%.

 

„I u prvom kvartalu nastavljen je rast volumena kredita plasiranih stanovništvu i privredi, kao i smanjenje nivoa NPL-a, što je pozitivno uticalo na našu profitabilnost. Pad kamatnih stopa na tržištu pruža nam dodatne mogućnosti pri kreiranju ponuda, poput trenutno aktuelnih stambenih kredita sa značajno nižim kamatnim stopama u dinarima i evrima“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

 

Na kraju prvog kvartala 2016. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 4% u odnosu na kraj 2015. godine, i iznosi 34,3 milijarde dinara. U poređenju sa krajem 2015. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su se uvećala za 2,6% i iznose 44,8 milijardi dinara.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima na kraju prvog kvartala 2016. godine iznosi 50,4 milijarde dinara i predstavlja rast od 1,7% u odnosu na kraj 2015. godine. S druge strane, depoziti pravnih lica su se smanjili za 29% u odnosu na kraj 2015. godine i njihovo stanje na kraju marta 2016. je iznosilo 18,8 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je u prva tri meseca 2016. godine ostvarila 3,2% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, dok su operativni rashodi veći za 4,6%. U odnosu na prvi kvartal 2015. godine, operativna dobit Banke se nije značajno promenila i iznosi 635,4 miliona dinara, dok je na kraju prvog kvartala prošle godine iznosila 631,8 miliona dinara.

U toku prva tri meseca ove godine ostvareno je 1.386,7 miliona dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 5,9% više u odnosu na prethodnu godinu kada je taj prihod iznosio 1.309,0 miliona dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je niža za petinu i iznosi 334,3 miliona dinara.

Ukupna neto dobit u prvom kvartalu 2016. godine iznosi 524,1 miliona dinara, što je za čak 28,4% bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine kada je ostvarena neto dobit od 408,3 miliona dinara.

Broj korisnika alternativnih kanala distribucije na kraju prvog kvartala 2016. godine je veći za 14% u odnosu na mart 2015. godine, tako da sada gotovo 200 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je preko 365 hiljada.

 

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 NAPOMENA 1:  Prikazani rezultati su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i donetom Odlukom o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014)  i Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) koje su stupile na snagu 31.12.2014.

NAPOMENA 2: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

BILANS USPEHA

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

31.3.2016

31.3.2015

Promena u odnosu na isti period prošle godine

 
 
 

Dobitak po osnovu kamata

1.386.735

1.309.020

5,9%

 

Dobitak po osnovu  naknada i provizija

334.326

420.333

-20,5%

 

Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju

21.650

61.604

-64,9%

 

Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika

234

169

38,5%

 

Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

0

0

0,0%

 

Neto prihod/rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule

94.272

-10.515

100%

 

Ostali poslovni prihodi

69.751

22.634

100%

 

Neto rashod/prihod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki

-180.954

-246.196

-26,5%

 

UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD/RASHOD

1.726.014

1.557.049

10,9%

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

-420.555

-394.397

6,6%

 

Troškovi amortizacije

-69.884

-70.142

-0,4%

 

Ostali rashodi

-711.426

-684.230

4,0%

 

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

524.149

408.280

28,4%

 

Porez na dobitak

0

0

0,0%

 

Dobitak/gubitak po osnovu odloženih poreza

0

0

0,0%

 

Dobitak

524.149

408.280

28,4%

 

 

BILANS STANJA

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

31.3.2016

31.3.2015

Promena u odnosu kraj prethodne godine

 
 

AKTIVA

 

 

 

 

Gotovina i sredstva kod centralne banke

17.233.586

18.523.428

-7,0%

 

Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju

7.773.225

8.363.472

-7,1%

 

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

7.166.841

3.446.272

100%

 

Finansijska sredstva koja se drže do dospeća

7.010.457

7.008.412

0,0%

 

Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija

2.145.874

2.733.351

-21,5%

 

Krediti i potraživanja od komitenata

78.031.521

75.182.667

3,8%

 

Investicije u zavisna društva

93.560

93.560

0,0%

 

Nematerijalna ulaganja

308.376

350.854

-12,1%

 

Nekretnine, postrojenja i oprema

716.099

733.119

-2,3%

 

Investicione nekretnine

236.985

238.508

-0,6%

 

Tekuća poreska sredstva

1.115

1.116

-0,1%

 

Odložena poreska sredstva

161.382

161.382

0,0%

 

Ostala sredstva

516.761

651.624

-20,7%

 

UKUPNO AKTIVA

121.395.782

117.487.765

3,3%

 

 

 

 

 

 

PASIVA

 

 

 

 

Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju

101.308

94.235

7,5%

 

Depoziti i ostale obaveze prema bankama i drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci

35.800.206

30.282.165

18,2%

 

Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima

65.724.292

68.295.393

-3,8%

 

Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva

0

0

0,0%

 

Subordinirane obaveze

1.844.241

1.824.946

1,1%

 

Rezervisanja

517.111

534.486

-3,3%

 

Ostale obaveze

874.549

457.059

91,3%

 

UKUPNO OBAVEZE

104.861.707

101.488.284

3,3%

 

Kapital

 

 

0,0%

 

Akcijski kapital

10.164.475

10.164.475

0,0%

 

Dobitak

1.713.605

1.189.456

44,1%

 

Rezerve

4.655.995

4.645.550

0,2%

 

UKUPNO KAPITAL

16.534.075

15.999.481

3,3%

 

UKUPNO PASIVA

121.395.782

117.487.765

3,3%