Erste Grupa je zabeležila neto dobit od 274,7 miliona EUR u 1. kvartalu 2016. uprkos avansnom knjiženju bankarskih i regulatornih dažbina; potvrđena prognoza

“Erste Grupa je uspešno započela 2016. godinu: zabeležili smo neto dobit od 274,7 miliona evra, što podrazumeva prinos na realni kapital od 11,3% i prinos na kapital od oko 10%. Ovi rezultati su uglavnom posledica izuzetno niskih troškova rizika, dok su se bankarski porezi i avansno plaćanje godišnjih redulatornih doprinosa negativno odrazili na ostali rezultat i operativne rashode.

Posebno smo ohrabreni činjenicom da se kvalitet aktive ponovo poboljšao do nivoa s kraja 2009. godine. Krediti odobreni klijentima su nastavili da rastu; međutim, samo su delimično mogli da nadoknade pad neto prihoda od kamate, na koji su uticale negativne stope. Naša kapitalizacija je nastavila da se poboljšava i premašuje regulatorna očekivanja, sa čistim koeficijentom kapitala CET1 – na osnovu pune primene Bazela 3 – na nivou od 12,3%.

S obzirom na dobre rezultate do sada i povoljno makroekonomsko okruženje u CIE, gde očekujemo prosečan rast BDP-a od 3%, ostajemo pri svojim projekcijama za 2016. godinu”, rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Group Bank AG, o rezultatima u prvom kvartalu 2016. godine.

Najvažnije informacije

Januar-mart 2016. u poređenju sa januarom-martom 2015. godine; 31. mart 2016. u poređenju sa 31. decembrom 2015.

Neto prihod od kamata zabeležio je umeren pad na 1.092,2 miliona EUR (1.098,5 miliona EUR) u izazovnom okruženju uporno niskih kamatnih stopa. Neto prihod od naknada i provizija je opao na 443,1 milion EUR (461,0 milion EUR), uglavnom zbog nižih prihoda od poslovanja sa hartijama od vrednosti i platnog prometa. Zbog izostanka jednokratnih efekata, neto rezultat od trgovanja i po fer vrednosti opao je na 43,5 miliona EUR (72,4 miliona EUR). Operativni prihod je opao na 1.629,3 miliona EUR (-3,5%; 1.689,1 milion EUR). Opšti administrativni rashodi su porasli na 1.008,8 miliona EUR (+6,4%; 948,1 miliona EUR), uglavnom zbog rezultata avansnog knjiženja većeg dela očekivanih doprinosa za 2016. za programe osiguranja depozita u ukupnom iznosu od 71,7 miliona EUR (19,2 miliona EUR). To je dovelo do pada operativnog rezultata na 620,5 miliona EUR (-16,3%; 741,0 milion EUR). Odnos troškova i prihoda iznosio je 61,9% (56,1%).

Neto ispravke vrednosti finansijskih sredstava koja se ne mere po fer vrednosti kroz bilans uspeha opale su na 56,4 miliona EUR ili 17 baznih poena prosečnih bruto kredita klijentima (-69,2%; 183,1 milion EUR ili 57 baznih poena), uglavnom zbog značajnog pada problematičnih kredita (PK) i višeg prihoda od naplate prethodno otpisanih kredita. Pokazatelj PK se dodatno poboljšao na 6,7% (7,1%). Pokazatelj pokrivenosti PK je iznosio 66,5% (64,5%).

Ostali operativni rezultat je iznosio -139,5 miliona EUR (-153,5 miliona EUR). To obuhvata očekivane rashode za godišnje doprinose za fondove za restrukturiranje banaka od 64,7 miliona EUR (54,9 miliona EUR). Na nivou od 62,8 miliona EUR (91,8 miliona EUR), porezi na bankarsko poslovanje i finansijske transakcije su bili niži nego u prethodnoj godini, zahvaljujući značajnom smanjenju poreza na banke u Mađarskoj na 27,1 milion EUR (56,5 miliona EUR). Bankarski porezi su ostali visoki u Austriji na nivou od 29,5 miliona EUR (29,5 miliona EUR) i u Slovačkoj, gde su iznosili 6,2 miliona EUR (5,8 miliona EUR).

Zbog niže profitabilnosti štednih banaka, manjinski udeo u dobiti je opao na 47,8 miliona EUR (70,8 miliona EUR). Neto rezultat pripisan vlasnicima matičnog preduzeća porastao je na 274,7 miliona EUR (225,8 miliona EUR).

Ukupan kapital je porastao na 15,2 milijarde EUR (14,8 milijardi EUR). Nakon regulatornih umanjenja i filtriranja u skladu sa Uredbom o kapitalnim zahtevima (CRR), kapital CET1 (fazna primena Bazela 3) porastao je na 12,2 milijarde EUR (12,1 milijarda EUR), ukupna kvalifikovana sopstvena sredstva (fazna primena Bazela 3) iznosila su 17,7 milijardi EUR (17,6 milijardi EUR). Mada obračun nije obuhvatio periodičnu dobit, troškovi rizika za izveštajni period su uračunati. Ukupan rizik, tj. rizična aktiva uključujući kreditni, tržišni i operativni rizik (fazna primena Bazela 3) porasla je na 100,5 milijardi EUR (98,3 milijarde EUR). Koeficijent kapitala CET1 (fazna primena Bazela 3) iznosio je 12,1% (12,3%), a koeficijent ukupnog kapitala (fazna primena Bazela 3) 17,6% (17,9%).

Bilansna suma se povećala na 206,4 milijarde EUR (199,7 milijardi EUR), uglavnom pod uticajem povećanja gotovine i gotovinskih salda, uključujući posebno depozite kod centralnih banaka, na 14,6 milijardi EUR (12,4 milijarde EUR) i kredite i potraživanja data kreditnim institucijama na 6,7 milijardi EUR (4,8 milijarde EUR). Krediti i potraživanja dati klijentima (neto) zabeležili su umereno povećanje na 126,7 milijardi EUR (125,9 milijarde EUR). Na strani obaveza, depoziti primljeni od banaka su porasli na 17,3 milijarde EUR (14,2 milijarde EUR) i depoziti klijenata su bili nešto viši i iznosili 128,6 milijardi EUR (127,9 milijardi EUR). Odnos kredita i depozita iznosio je 98,5% (98,4%).

 

Prognoza

Očekuje se da će poslovno okruženje pogodovati kreditnoj ekspanziji. Realni rast BDP-a u 2016. bi trebalo da iznosi između 1,5% i 4,1% na svim većim tržištima u CIE, uključujući Austriju, zahvaljujući solidnoj domaćoj tražnji.

Prinos na realni sopstveni kapital (ROTE) bi trebalo da iznosi oko 10-11% u 2016. i podrži dalju isplatu dividendi. Povoljni faktori uključuju dalji rast kreditne aktivnosti, dalje unapređenje kvaliteta aktive u povoljnim uslovima u pogledu rizika, kao i pozitivan jednokratni uticaj vezan za prodaju učešća u kompaniji VISA u iznosu od oko 127 miliona EUR pre oporezivanja. Nepovoljni faktori uključuju okruženje sa uporno niskim kamatnim stopama koje utiče na operativni prihod Grupe, a posebno neto prihod od kamata, kao i niže operativne rezultate u Mađarskoj (niži obim) i Rumuniji (nakon promene cena sredstava). Dažbine koje plaćaju banke (koje oključuju poreze na bankarsko poslovanje i na finansijske transakcije, doprinose za fondove za restrukturiranje banaka i osiguranje depozita) imaće negativan efekat pre oporezivanja od oko 360 miliona EUR u 2016. godini.

Finansijski podaci

Bilans uspeha

 

 

 

 

 

 

u milionima EUR

1. kv. 15.

4. kv. 15.

1. kv. 16.

 

1– 3. 15.

1– 3. 16.

Neto prihod od kamata

1.098,5

1.120,4

1.092,2

 

1.098,5

1.092,2

Neto prihod od provizija i naknada

461,0

489,2

443,1

 

461,0

443,1

Neto rezultat iz trgovanja i po fer vrednosti

72,4

17,2

43,5

 

72,4

43,5

Operativni prihod

1.689,1

1.680,9

1.629,3

 

1.689,1

1.629,3

Operativni rashodi

– 948,1

– 1.016,5

– 1.008,8

 

– 948,1

– 1.008,8

Operativni rezultat

741,0

664,4

620,5

 

741,0

620,5

Neto rashodi indirektnih otpisa finansijskih sredstava koja se ne mere po fer vrednosti

– 183,1

– 210,7

– 56,4

 

– 183,1

– 56,4

Operativni rezultat posle rezervisanja

557,8

453,7

564,1

 

557,8

564,1

Neto rezultat pripisan vlasnicima matičnog preduzeća

225,8

204,0

274,7

 

225,8

274,7

 

 

 

 

 

 

 

Neto kamatna marža (na prosečna kamatonosna sredstva)

2,55%

2,59%

2,51%

 

2,55%

2,51%

Odnos troškova i prihoda

56,1%

60,5%

61,9%

 

56,1%

61,9%

Koeficijent rezervisanja (na prosečne bruto kredite klijentima)

0,57%

0,64%

0,17%

 

0,57%

0,17%

Poreska stopa

28,6%

0,7%

24,5%

 

28,6%

24,5%

Prinos na kapital (RoE)

9,0%

7,5%

9,8%

 

9,0%

9,8%

 

 

 

 

 

 

 

Bilans stanja

 

 

 

 

 

 

u milionima EUR

Mar 15

Dec 15

Mar 16

 

Dec 15

Mar 16

Gotovina i gotovinska salda

8.223

12.350

14.641

 

12.350

14.641

Finansijska sredstva namenjena trgovanju

52.285

47.542

48.680

 

47.542

48.680

Krediti i potraživanja data kreditnim institucijama

8.345

4.805

6.680

 

4.805

6.680

Krediti i potraživanja data klijentima

123.437

125.897

126.740

 

125.897

126.740

Nematerijalna ulaganja

1.415

1.465

1.447

 

1.465

1.447

Ostala sredstva

8.865

7.685

8.182

 

7.685

8.182

Ukupna aktiva

202.570

199.743

206.369

 

199.743

206.369

 

 

 

 

 

 

 

Finansijske obaveze namenjene trgovanju

8.988

5.867

6.612

 

5.867

6.612

Depoziti banaka

16.389

14.212

17.330

 

14.212

17.330

Depoziti klijenata

124.752

127.946

128.640

 

127.946

128.640

Izdate dužničke HoV

30.852

29.654

30.060

 

29.654

30.060

Ostale obaveze

7.635

7.257

8.509

 

7.257

8.509

Ukupni kapital

13.956

14.807

15.218

 

14.807

15.218

Ukupna pasiva

202.570

199.743

206.369

 

199.743

206.369

 

 

 

 

 

 

 

Odnos kredita i depozita

98,9%

98,4%

98,5%

 

98,4%

98,5%

Koeficijent PK

8,1%

7,1%

6,7%

 

7,1%

6,7%

Koeficijent pokrivenosti PK (isključujući kolateral)

67,7%

64,5%

66,5%

 

64,5%

66,5%

Koeficijent kapitala CET1  (fazna primena)

10,5%

12,3%

12,1%

 

12,3%

12,1%

 

 

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte:

 

Erste Group, Press Department, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria

 

Michael Mauritz                  Tel: +43 50100 - 19603                     E-Mail: michael.mauritz@erstegroup.com

Carmen Staicu                    Tel: +43 50100 - 11681                     E-Mail: carmen.staicu@erstegroup.com

Peter Klopf                           Tel +43 5 0100 - 11671,                     E-mail: peter.klopf@erstegroup.com