Rezultati poslovanja Erste Bank ad Novi Sad na kraju trećeg kvartala 2016.godine

Erste Bank a.d. Novi Sad: Uvećani krediti stanovništvu i privredi za više od 11 odsto; neto dobit iznosi 1.622 miliona dinara

 

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 13,6% u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 37,5 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 11,4% i iznose 48,7 milijardi dinara.
  • Krediti pravnim licima viši za 10,4% u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 54,8 milijardi dinara; depoziti pravnih lica smanjeni za 28,9% i iznose 18,8 milijardi dinara.
  • Dobit od kamata viša za 10,1% u odnosu na isti period 2015. godine i iznosi 4.306,9 miliona dinara, dok je dobit od naknada i provizija niža za 17,5% i iznosi 1.065 miliona dinara.
  • Neto dobit u prvih devet meseci 2016. godine iznosi 1.622 miliona dinara, što je za 45,8% bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine.
  • Bilansna suma uvećana je za 13,5%, sa 117,5 milijardi dinara na kraju 2015. godine na 133,3 milijardi dinara na kraju trećeg kvartala 2016. godine.
  • Adekvatnost kapitala značajno je iznad regulatorno propisanog minimuma i iznosi 16,8%.

 

„Nastavili smo sa rastom i u trećem kvartalu, i zadovoljni smo postignutim rezultatima. Trend snižavanja kamatnih stopa na tržištu doprineo je pogodnoj klimi za plasmane u segmentu poslovanja sa stanovništvom i pravnim licima. Nastavljamo sa snažnom podrškom privredi i stanovništvu i kroz finansiranje projekata obnovljivih izvora energije, saradnju sa fintek kompanijama i finansijsku edukaciju“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

 

Na kraju trećeg kvartala 2016. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 13,6% u odnosu na kraj 2015. godine, i iznosi 37,5 milijardi dinara. U poređenju sa krajem 2015. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su takođe zabeležila rast, za 11,4%, i iznose 48,7 milijardi dinara.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima na kraju trećeg kvartala 2016. godine iznosi 54,8 milijardi dinara i predstavlja rast od 10,4% u odnosu na kraj 2015. godine. S druge strane, depoziti pravnih lica su se smanjili za 28,9% u odnosu na kraj 2015. godine i njihovo stanje na kraju septembra 2016. je iznosilo 18,8 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je u trećem kvartalu 2016. godine ostvarila 5,7% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, dok su operativni rashodi veći za 5,2%. U odnosu na prvih devet meseci 2015. godine, operativna dobit Banke je veća za 6,7% i iznosi 1.942,5 miliona dinara, dok je na kraju trećeg kvartala prošle godine banka ostvarila 1.820,2 miliona operativnog rezultata.

U toku prva tri kvartala ove godine ostvareno je 4.306,9 miliona dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 10,1% više u odnosu na prethodnu godinu, kada je taj prihod iznosio 3.911,1 miliona dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je niža za 17,5% i iznosi 1.065,1 miliona dinara.

Ukupna neto dobit nakon tri kvartala 2016. godine iznosi 1.622 miliona dinara, što je za čak 45,8% bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine, kada je ostvarena neto dobit od 1.112,7 miliona dinara.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju trećeg kvartala 2016. godine je veći za 14,7% u odnosu na septembar 2015. godine, tako da sada blizu 215 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Erste Banka je nastavila sa ekspanzijom svoje mreže, koja na kraju septembra 2016. broji 80 poslovnih jedinica, dok je ukupan broj aktivnih klijenata u septembru iznosio 364 hiljade.

 

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 

NAPOMENA 1: Prikazani rezultati su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i donetom Odlukom o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) i Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) koje su stupile na snagu 31.12.2014.

NAPOMENA 2: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.