Erste Grupa zabeležila neto dobit od 968,2 miliona EUR u 2015. godini

Erste Grupa zabeležila neto dobit od 968,2 miliona EUR u 2015. godini, rast kreditiranja od 4,2%, koeficijent kapitala CET 1 od 12,3% i dividendu od 0,5 EUR po akciji

 

„Neto dobit od skoro jedne milijarde evra, snažna kapitalna baza i znatno niži troškovi rizika za 2015. godinu pokazuju da smo dobro obavili zadatak“, kaže Andreas Trajhl, predsednik Upravnog Odbora Erste Group Bank AG, o preliminarnim rezultatima za 2015. godinu. „Kamatni ambijent ostaje težak, a njegov uticaj se može videti u smanjenju našeg operativnog rezultata. Sa pozitivne strane, imali smo solidan rast kreditiranja na koji je podjednako uticalo poslovanje sa stanovništvom i poslovanje sa privredom“.

„Naš rezultat pokazuje da pripadamo maloj grupi banaka koje su sposobne da zarade za troškove kapitala. Uložićemo maksimalne napore u predstojećim godinama, čak i ako ambijent za našu delatnost ostane težak, da bismo zadržali poziciju na tržištu“.

„Zadovoljan sam činjenicom da smo zahvaljujući profitabilnosti snažno unapredili svoju kapitalnu bazu. Sa koeficijentom kapitala CET 1 od 12,3%, znatno smo iznad regulatornog zahteva od 9,75%. Naš snažan učinak nam dopušta da uradimo tri stvari: da nastavimo da finansiramo rast na našim tržištima, da jačamo svoju kapitalnu bazu i da isplaćujemo dividende. Želimo da podelimo dobre rezultate sa svojim akcionarima, pa ćemo zato predložiti dividendu od 50 centi po akciji“, najavio je Trajhl.

Finansijski podaci

Bilans uspeha

 

 

 

 

 

u milionima EUR

4. kv. 14.

3. kv. 15.

4. kv. 15.

2014. (korigovano)

2015.

Neto prihod od kamata

1.125,6

1.112,3

1.120,4

4.495,2

4.444,7

Neto prihod od provizija i naknada

497,1

455,2

489,2

1.869,8

1.861,8

Neto rezultat iz trgovanja i po fer vrednosti

75,8

56,4

17,2

242,3

210,1

Operativni prihod

1.760,5

1.691,6

1.680,9

6.877,9

6.771,8

Operativni rashodi

-1.003,6

-955,6

-1.016,5

-3.787,3

-3.868,9

Operativni rezultat

756,9

735,9

664,4

3.090,7

2.902,9

Neto rashodi indirektnih otpisa finansijskih sredstava koja se ne mere po fer vrednosti

-484,3

-144,4

-210,7

-2.083,7

-729,1

Operativni rezultat posle rezervisanja

272,6

591,5

453,7

1.006,9

2.173,8

Neto rezultat pripisan vlasnicima matičnog preduzeća

42,0

276,9

204,0

-1.382,6

968,2

 

 

 

 

 

 

Neto kamatna marža (na prosečna kamatonosna sredstva)

2,66%

2,57%

2,59%

2,65%

2,59%

Odnos troškova i prihoda

57,0%

56,5%

60,5%

55,1%

57,1%

Koeficijent rezervisanja (na prosečne bruto kredite klijentima)

1,51%

0,44%

0,64%

1,63%

0,56%

Poreska stopa

49,6%

20,3%

0,7%

-71,7%

22,2%

Prinos na kapital (RoE)

1,7%

10,5%

7,5%

-13,0%

9,3%

 

 

 

 

 

 

Bilans stanja

 

 

 

 

 

u milionima EUR

 

 

 

Dec. 14

Sep. 15

Gotovina i gotovinska salda

 

 

 

7.835

12.350

Finansijska sredstva namenjena trgovanju

 

 

 

50.131

47.542

Krediti i potraživanja data kreditnim institucijama

 

 

 

7.442

4.805

Krediti i potraživanja data klijentima

 

 

 

120.834

125.897

Nematerijalna ulaganja

 

 

 

1.441

1.465

Ostala sredstva

 

 

 

8.604

7.685

Ukupna aktiva

 

 

 

196.287

199.743

 

 

 

 

 

 

Finansijske obaveze namenjene trgovanju

 

 

 

7.746

5.867

Depoziti banaka

 

 

 

14.803

14.212

Depoziti klijenata

 

 

 

122.583

127.946

Izdate dužničke HoV

 

 

 

31.140

29.654

Ostale obaveze

 

 

 

6.573

7.257

Ukupni kapital

 

 

 

13.443

14.807

Ukupna pasiva

 

 

 

196.287

199.743

 

 

 

 

 

 

Odnos kredita i depozita

 

 

 

98,6%

98,4%

Koeficijent PK (problematičnih kredita)

 

 

 

8,5%

7,1%

Koeficijent pokrivenosti PK (isključujući kolateral)

 

 

 

68,9%

64,5%

Koeficijent kapitala CET1  (fazna primena)

 

 

 

10,6%

12,3%

 

NAJVAŽNIJE INFORMACIJE

Bilans uspeha za 2015. godinu u poređenju sa 2014. godinom; bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine u poređenju sa 31. decembrom 2014. godine

Neto prihod od kamata je opao na 4.444,7 miliona EUR (4.495,2 miliona EUR) uglavnom zbog ambijenta sa uporno niskim kamatnim stopama, uprkos solidnom rastu kreditne aktivnosti. Neto obim kredita je porastao za 4,2% pod uticajem snažnog ekonomskog rasta u centralnoj i istočnoj Evropi, a posebno u Češkoj Republici, Slovačkoj, ali i u Austriji. Neto prihod od naknada i provizija opao je samo neznatno na 1.861,8 miliona EUR (1.869,8 miliona EUR) podržan snažnim prihodima od upravljanja imovinom i kastodi poslova. Neto rezultat trgovanja i po fer vrednosti je opao na 210,1 milion EUR (242,3 miliona EUR). Operativni prihod je zabeležio umeren pad na 6.771,8 miliona EUR (-1,5%; 6.877,9 miliona EUR). Opšti administrativni troškovi su porasli na 3.868,9 miliona EUR (+2,2%; 3.787,3 miliona EUR). Ukupno gledano, to je dovelo do pada operativnog rezultata na 2.902,9 miliona EUR (-6,1%; 3.090,7 miliona EUR). Odnos troškova i prihoda je bio 57,1% (55,1%).

Erste Grupa je zabeležila pozitivno kretanje troškova rizika (neto rashodi indirektnog otpisa finansijskih sredstava koja se ne mere po fer vrednosti kroz bilans uspeha),koji su se znatno popravili na 729,1 milion EUR ili 56 baznih poena prosečnih bruto kredita klijentima (-65,0%; 2.083,7 miliona EUR ili 163 bazna poena). Na to je prvenstveno uticao značajan pad u Rumuniji, ali i pozitivan trend u svim austrijskim segmentima. Koeficijent PK se dodatno popravio na 7,1% (8,5%). Koeficijent pokrivenosti PK je opao – usled uvođenja novih klasifikacija EBA – na 64,5% (68,9%).

Ostali operativni rezultat je iznosio -635,6 miliona EUR (-1.752,9 miliona EUR). Ta značajna pozitivna promena mogla je da se pripiše činjenici da se nisu ponovili negativni jednokratni efekti iz 2014. godine (prvenstveno indirektni otpisi nematerijalnih ulaganja). Aktuelni podaci uključuju rashode doprinosa nacionalnim fondovima za restrukturiranje banaka u iznosu od 51,3 miliona EUR, koji su u 2015. godini po prvi put dospeli za plaćanje. Osim toga, javili su se gubici u iznosu od 129,5 miliona EUR usled propisa koji su zahtevali konverziju kredita klijenata (iz švajcarskih franaka u evro) u Hrvatskoj, pored rezervisanja od 101,6 miliona EUR za zaštitu potraživanja klijenata u Rumuniji. Na nivou od 236,2 miliona EUR (256,3 miliona EUR), porezi na bankarske i finansijske transakcije ponovo su bili znatni: 128,6 miliona EUR (130,5 miliona EUR) u Austriji, 23,6 miliona EUR (31,5 miliona EUR) u Slovačkoj i 84,0 miliona EUR (94,2 miliona EUR) u Mađarskoj.

„Na nivou od preko 450 miliona EUR, ukupan trošak za dažbine u okviru populističkih mera ostao je veoma visok u 2015. godini – gotovo polovina naše neto dobiti. Više bismo voleli da smo taj iznos iskoristili za nove kredite za finansiranje privrede i otvaranje radnih mesta“, prokomentarisao je Andreas Trajhl.

Neto rezultat Erste Grupe je porastao na 968,2 miliona EUR (-1.382,6 miliona EUR).

Na osnovu solidne dobiti, ukupan kapital porastao je na 14,8 milijardi EUR (13,4 milijarde EUR). Koeficijent kapitala CET 1 (fazno primenjen Bazel 3) povećao se na 12,1 milijardu EUR (10,6 milijardi EUR), a ukupna kvalifikovana sopstvena sredstva (fazno primenjen Bazel 3) iznosila su 17,6 milijardi EUR (15,8 milijardi EUR). Ukupan rizik, tj. rizična aktiva uključujući kreditni, tržišni i operativni rizik (fazno primenjen Bazel 3) opao je na 98,3 milijarde EUR (100,6 milijardi EUR). Koeficijent kapitala CET 1 (fazno primenjen Bazel 3) iznosio je 12,3% (10,6%), znatno iznad minimalnog zahteva od 9,75%. Koeficijent ukupnog kapitala (fazno primenjen Bazel 3) porastao je na 17,9% (15,7%).

Bilansna suma se povećala na 199,7 milijardi EUR (196,3 milijarde EUR), uglavnom pod uticajem povećanja obima kreditiranja klijenata, pri čemu su krediti i potraživanja data klijentima (neto) povećani na 125,9 milijardi EUR (120,8 milijardi EUR). U okviru obaveza, depoziti klijenata su povećani na 127,9 milijardi EUR (122,6 milijardi EUR). Odnos kredita i depozita je bio 98,4% (98,6%).

PERSPEKTIVA

Očekuje se da će poslovni ambijent biti povoljan za kreditnu ekspanziju. Realni rast BDP-a u 2016. godini bi trebalo da bude između 1,5% i 3,8% na svim najznačajnijim tržištima u CIE, uključujući i Austriju, pod uticajem solidne domaće tražnje.

Očekuje se da u 2016. godini prinos na materijalni kapital (ROTE) bude oko 10–11% i da bude osnov za dalju isplatu dividendi. Pozitivni faktori uključuju ponovni rast kredita, nastavak poboljšanja kvaliteta aktive u uslovima benignog ambijenta u pogledu rizika, kao i pozitivan jednokratni uticaj vezan za prodaju udela u kompaniji VISA u iznosu od oko 127 miliona EUR pre oporezivanja. Otežavajući faktori su ambijent sa uporno niskom kamatnom stopom koji utiče na operativni prihod Grupe, a prvenstveno na neto prihod od kamata, kao i slabiji operativni rezultati u Mađarskoj (niži obimi) i Rumuniji (posle revalorizacije aktive). Nameti na bankarsko poslovanje (koji obuhvataju poreze na bankarsko poslovanje, porez na finansijske transakcije, fondove za restrukturiranje banaka i doprinose fondu za osiguranje depozita) imaće u 2016. godini negativan uticaj od oko 360 miliona EUR pre oporezivanja.

Rizici po projekciju. Geopolitički rizici i globalni ekonomski rizici, uticaj negativnih kamatnih stopa, inicijativa za zaštitu potrošača.