Erste Grupa bez problema prošla analizu kvaliteta aktive (AQR) koju je sprovela ECB i stres test EBA

  • Koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za AQR sa 31. decembrom 2013. godine: 10,0 odsto (granica 8,0 odsto)
  • Ne očekuju se dodatna rezervisanja za rizik vezana za AQR na osnovu komunikacije sa ECB u okviru dijaloga sa nadzornim organom
  • Koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za AQR i stres test po nepovoljnom scenariju: 7,6 odsto (granica: 5,5 odsto)

Erste Group je bez problema prošla analizu kvaliteta aktive (AQR) i s tim povezani stres test koje su sprovele Evropska centralna banka (ECB), odnosno Evropska uprava za bankarstvo (EBA), čime je potvrdila status jedne od najbolje kapitalizovanih velikih austrijskih banaka.

Sveobuhvatna ocena je težak test – posebno s obzirom na stroge scenarije stresa koji se koriste za određene zemlje u CIE – ali mi smo ipak bez problema prošli kako analizu AQR tako i stres test. Rezultat pokazuje da je naša grupa adekvatno kapitalizovana i da posluje na bazi ispravnog poslovnog modela u CIE, što nam daje solidnu osnovu da postignemo svoje ciljeve u 2015. i narednim godinama," kaže Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Grupe.

Analiza kvaliteta aktive: Koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom od 11,2 odsto sa 31. decembrom 2013. (Bazel 3) je upotrebljen kao referentna tačka za analizu kvaliteta aktive. Agregirana prilagođavanja zbog ishoda AQR uglavnom su se odnosila na rumunsku kao i mađarsku aktivu i iznosila su 117 baznih poena, što je za rezultat imalo koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za AQR sa 31. decembrom 2013. od 10,0 odsto u odnosu na granicu od 8,0 odsto. Kao rezultat povećanja rezervisanja za rizik u Rumuniji i Mađarskoj koja su objavljena 3. jula 2014. i komunikacije sa ECB u okviru dijaloga sa nadzornim organom, ne očekuju se dodatna rezervisanja po osnovu prilagođavanja vezanih za analizu AQR.

Stres test (nepovoljan scenario): Koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za AQR sa 31. decembrom 2013. od 10,0 odsto je upotrebljen kao referentna tačka za stres test, čiji su parametri bili posebno strogi za određene centralnoevropske zemlje u kojima Erste Grupa ima važne zavisne banke. Uprkos tome, koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za stres test po nepovoljnom scenariju od 7,6 odsto je bio znatno iznad granice od 5,5 odsto. Čak i koeficijent kapitala CET-1 korigovan za stres test po nepovoljnom scenariju na bazi pune primene od 6,8 odsto je ostao znatno iznad granice od 5,5 odsto.

Uvećanje kapitala od oko 60 bp na bazi Bazela 3 u punoj primeni, odmah primenljivo. Gore pomenuti koeficijent kapitala CET-1 na bazi pune primene ne uključuje uvećanje kapitala od 60 bp koje se odnosi pre svega na uključenje manjinskog kapitala štednih banaka u zavisnim bankama u CIE, kao što je nedavno razjašnjeno sa Austrijskom upravom za nadzor finansijskih tržišta FMA. Prema tome, Erste Grupa očekuje da njen koeficijent kapitala CET-1 na bazi Bazela 3 u punoj primeni ostane znatno iznad 10 odsto na kraju 2014. godine.

Analiza AQR i stres test banke Slovenská sporiteľňa. Zavisna banka Erste Grupe u Slovačkoj, Slovenská sporiteľňa, bila je predmet posebne analize AQR i stres testa i takođe je prošla procenu bez problema: koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za AQR sa 31. decembrom 2013. godine: 19,5 odsto, u odnosu na granicu od 8,0 odsto, koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za analizu AQR i stres test po nepovoljnom scenariju: 19,5 odsto (granica: 5,5 odsto).