Rezultati poslovanja Erste Bank a.d. Novi Sad u 2013.godini

Erste Bank a.d. Novi Sad: U 2013. povećana podrška klijentima i ostvareni odlični rezultati

 

  • Bilansna suma je uvećana za 21,4%, sa 80,7 milijardi dinara na kraju 2012. godine na 97,9 milijardi dinara na kraju 2013. godine.
  • Ukupni krediti u odnosu na kraj 2012. su povećani za 4,6% i iznose 58,2 milijardi dinara, dok su ukupni depoziti povećani za 26,07% i iznose 78,2 milijardi dinara.
  • Operativna dobit na kraju 2013. godine je za 7,9% veća u odnosu na isti period prethodne i iznosi 2.028,5 miliona dinara, dok je prošle iznosila 1.878,7 miliona dinara
  • Neto dobit na kraju 2013. godine iznosi 1.059,4 miliona dinara, što je 15,3% manje nego u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 1.250,1  miliona dinara.

„Prethodna godina je za Erste Banku bila još jedna u nizu uspešnih, jer smo tokom nje uspeli da povećamo i proširimo podršku klijentima u različitim segmentima i ostvarimo odlične poslovne rezultate uprkos svim ekonomskim izazovima s kojima se suočavamo“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Ukupni krediti u odnosu na kraj 2012. povećani su za 4,6% i iznose 58,2 milijardi dinara, dok su ukupni depoziti povećani za 26,07% i iznose 78,2 milijardi dinara.

U odnosu na kraj 2012. godine, krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima su uvećani za 4,2% i iznose 26,5 milijardi dinara. Depoziti stanovništva i mikro klijenata su uvećani za 18,6% u odnosu na kraj 2012. godine i iznose 32,2 milijardi dinara.

Krediti pravnim licima su u odnosu na kraj 2012. godine povećani za 0,6% i iznose 37,9 milijardi dinara. U okviru toga, stanje kredita malim i srednjim preduzećima je uvećano za 2,2%, sa 21,3 milijarde dinara na kraju 2012. godine na 21,8 milijardi. Depoziti pravnih lica su u istom periodu povećani za 78,9% i iznose 20,9 milijardi dinara.

Tokom 2013. godine broj korisnika alternativnih kanala distribucije je uvećan za 20,9% tako da sada preko 140 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i telefonsko bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je 330 hiljada.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je tokom 2013. godine ostvarila 7,04% više operativnih prihoda u odnosu na 2012. godinu, dok su operativni rashodi porasli za 6,6%. Operativna dobit na kraju 2013. godine je za 7,9% veća u odnosu na prethodnu i iznosi 2.028,5 miliona dinara, dok je u 2012. iznosila 1.878,7 miliona dinara.

Rast plasmana tokom 2013. i prethodno kreditiranje doveli su do ostvarivanja 4.469,8 miliona dinara neto prihoda od kamata tokom 2013. To je 7,3% više u odnosu na 2012. kada je taj prihod iznosio 4.167,2 miliona dinara. Prihodi od naknada u 2013. godini veći su za 4,3% u odnosu 2012. i iznose 1,696,5 miliona dinara, dok su u 2012. bili 1.625,9 miliona dinara.

Ukupna neto dobit je opala za 15,3% na 1.059,4 miliona dinara u  2013. godini, u odnosu na 1.250,1 miliona dinara profita u prethodnoj.

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 

NAPOMENA: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.