Rezultati poslovanja Erste grupe u Q3 2014

Operativna i neto dobit u skladu sa prognozama; solidna kapitalna baza; rast kredita u sprezi sa ogromnim smanjenjem loših kredita

 

„Naši rezultati za prvih devet meseci 2014. godine su u skladu sa našim pretpostavkama od letos," prokomentarisao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Group Bank AG, na temu rezultata za prva tri kvartala 2014. godine. „Bez problema smo prošli analizu kvaliteta aktive (AQR) i stres test koje su sprovele ECB odnosno EBA, uprkos strožijim pretpostavkama koje su upotrebile za neka od naših ključnih tržišta u CIE, pogotovo za Češku Republiku i Hrvatsku, u poređenju sa južnom i zapadnom Evropom. Trenutno se ne očekuju dodatna rezervisanja za rizik. Bili smo u stanju da smanjimo problematične kredite za više od milijardu EUR na međugodišnjem nivou i beležimo snažno poboljšanje kvaliteta kredita u pet uzastopnih kvartala. Očekivani rast u našem regionu, uprkos laganom slabljenju, još uvek je duplo veći nego u Evrozoni - to će omogućiti, posle dosta vremena, da naš zdravi kreditni portfolio ponovo poraste. Naša kapitalna baza je bolja od očekivane i zbog toga bi trebalo da koeficijent kapitala CET-1 bude na nivou znatno preko 10% i na kraju godine”, zaključio je Trajhl.

 

Ključni podaci

(Period januar-septembar 2014. u poređenju sa periodom januar-septembar 2013; 30. septembar 2014. u poređenju sa 31. decembrom 2013. godine)

 

Neto prihod od kamata je opao na 3.369,6 miliona EUR (3.515,8 miliona EUR), uglavnom zbog uporno niskih kamatnih stopa i kursnih razlika. Neto prihod od naknada i provizija je porastao na 1.372,7 miliona EUR (1.343,7 miliona EUR) zahvaljujući poboljšanom rezultatu upravljanja aktivom. Neto rezultat iz trgovanja i po fer vrednosti je opao na 166,5 miliona EUR (184,2 miliona EUR). Operativni prihod je iznosio 5.117,5 miliona EUR (-2,8%; 5.263,3 miliona EUR).

 

Opšti administrativni rashodi su opali za 4,8% na 2.783,7 miliona EUR (2.924,4 miliona EUR), uglavnom zbog smanjenih rashoda za zaposlene prouzrokovanih nižim prosečnim brojem zaposlenih (prouzrokovano prodajom Erste Bank Ukraine i „turnaround“ programa restrukturiranja BCR). To je dovelo do operativnog rezultata od 2.333,8 miliona EUR  (-0,2%; 2.338,9 miliona EUR) i poboljšanja odnosa troškova i prihoda na 54,4% (55,6%).

 

U skladu sa očekivanim rastom troškova rizika u 2014. godini, objavljenim 3. jula 2014, neto rashodi indirektnih otpisa finansijskih sredstava koja se ne mere po fer vrednosti kroz bilans uspeha porasli su za 34,5% na 1.674,9 miliona EUR ili 175 baznih poena prosečnih kredita klijentima (1.245,0 miliona EUR ili 120 baznih poena). Ovo se uglavnom može pripisati dodatnim troškovima rizika u Rumuniji koji su posledica objavljenog ubrzanog smanjenja problematičnih kredita (PK). Koeficijent PK je zabeležio značajan pad na 8,9% (9,6%) zahvaljujući uspešnoj prodaji PK u Rumuniji. S druge strane, koeficijent pokrivenosti PK se značajno poboljšao na 68,8% (63,1%).

 

Ostali operativni rezultat je iznosio -1.682,7 miliona EUR (-520,2 miliona EUR). To se desilo prvenstveno zbog smanjenja vrednosti gudvila u iznosu od 420,9 miliona EUR, kao i brenda i odnosa sa klijentima u Rumuniji od ukupno 489,8 miliona EUR. S obzirom na iznos od 208,7 miliona EUR (247,1 milion EUR), dažbine na bankarsko poslovanje su ponovo značajne: 95,3 miliona EUR (125,0 miliona EUR) u Austriji, 31,5 miliona EUR (31,1 milion EUR) u Slovačkoj i 81,8 miliona EUR (90,9 miliona EUR) u Mađarskoj (ovo uključuje ukupan porez na banke u Mađarskoj od 47,9 miliona EUR u 2014. godini). Pored toga, stavka ostali operativni rezultat uključuje 360,8 miliona EUR rashoda koje Erste Grupa očekuje kao rezultat usvajanja zakona o potrošačkim kreditima u parlamentu Mađarske.

 

Porezi na dobit su porasli na 433,9 miliona EUR zbog negativne promene odloženih poreza (neto) u iznosu od 141,1 milion EUR. Neto rezultat pripisan vlasnicima matičnog preduzeća iznosio je -1.484,0 miliona EUR (430,6 miliona EUR), u skladu sa prognozama.

 

Ukupni kapital po MSFI opao je na 13,7 milijardi EUR (14,8 milijardi EUR). Kapital CET1 (fazna primena) smanjio se na 10,9 milijardi EUR u odnosu na 11,2 milijarde EUR (po Bazelu 2,5). Rizična aktiva (fazna primena) je porasla na 100,6 milijardi EUR (97,9 milijardi EUR). Koeficijent kapitala CET1 (fazna primena) iznosio je 10,8% u odnosu na 11,4% (po Bazelu 2,5). Koeficijent ukupnog kapitala (po Bazelu 3, fazna primena) iznosio je 15,7% u odnosu na 16,3% (po Bazelu 2,5).

 

Bilansna suma je iznosila 197,0 milijardi EUR (200,1 milijardi EUR). Plasmani klijentima (neto) su blago porasli na 120,5 milijardi EUR (119,9 milijardi EUR). Odnos kredita i depozita iznosio je 100,3% (98,0%).

Perspektiva za 2014. godinu

 1. Za Erste Grupu (konsolidovano):
  • Troškovi rizika od 2,1-2,4 milijarde EUR zavisno od knjiženja uticaja mađarskog zakona o potrošačkim kreditima  (350-400 miliona EUR, od čega je već uknjiženo 360,8 miliona EUR) u rezervisanjima ili ostalom operativnom rezultatu; eventualni troškovi u vezi sa potencijalnom eskontovanom konverzijom mađarskih deviznih kredita stanovništvu nisi usključeni u ovu prognozu.
  • Neto gubitak za 2014. godinu od 1,4-1,6 milijardi EUR;
  • Koeficijent kapitala CET-1 (puna primena, na osnovu važećih definicija) znatno iznad 10,0% na kraju godine;
  • Značajno poboljšan rezultat posle rezervisanja i neto dobit (ROTE: 8-10%) u 2015. godini, uprkos i dalje nesrazmernim nametima na banke.
 1. Za geografski segment Rumunije: potpuna normalizacija troškova rizika na 100-150 bp prosečnih bruto kredita klijentima počev od 2015. godine, praćena ubrzanim smanjenjem PK već u 2014. godini; niži ali održiv operativni rezultat usled nižeg „unwinding“ uticaja na neto prihod od kamata.
 2. Za geografski segment Mađarske: postepena normalizacija troškova rizika na 150-200 bp (do 2016. godine) prosečnih bruto kredita klijentima zasnovano na pretpostavci da će se sve aktivnosti vlade okončati u 2014. godini; niži ali održiv operativni rezultat usled nižeg neto prihoda od kamata

 

Kvartalni finansijski podaci

 

Bilans uspeha

 

 

 

 

 

 

u milionima EUR

3. kv. 13

2. kv. 14

3. kv. 14

 

Prvih 9 meseci 13

Prvih 9 meseci 14

Neto prihod od kamata

1,175,9

1,119,7

1,126,0

 

3,515,8

3,369,6

Neto prihod od provizija i naknada

449,5

454,9

465,8

 

1,343,7

1,372,7

Neto rezultat iz trgovanja i po fer vrednosti

80,7

87,7

28,4

 

184,2

166,5

Operativni prihod

1,780,4

1,731,1

1,695,8

 

5,263,3

5,117,5

Operativni rashodi

– 964,2

– 933,1

– 887,3

 

– 2,924,4

– 2,783,7

Operativni rezultat

816,2

798,0

808,5

 

2,338,9

2,333,8

Neto rashodi indirektnih otpisa finansijskih sredstava koja se ne mere po fer vrednosti

– 460,7

– 431,9

– 878,8

 

– 1,245,0

– 1,674,9

Operativni rezultat posle rezervisanja

355,5

366,1

– 70,3

 

1,093,9

658,8

Neto rezultat pripisan vlasnicima matičnog preduzeća

128,4

– 1.033,1

– 554,2

 

430,6

– 1,484,0

 

 

 

 

 

 

 

Neto kamatna marža (na prosečna kamatonosna sredstva)

2,71%

2,61%

2,68%

 

2,68%

2,64%

Odnos troškova i prihoda

54,2%

53,9%

52,3%

 

55,6%

54,4%

Koeficijent rezervisanja (na prosečne bruto kredite klijentima)

1,42%

1,35%

2,75%

 

1,27%

1,75%

Poreska stopa

25,5%

– 30,2%

– 23,7%

 

5,2%

– 45,4%

Prinos na kapital (RoE)

4,2%

– 37,6%

– 21,7%

 

4,6%

– 18,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans stanja

 

 

 

 

 

 

u milionima EUR

Sep, 13

Jun 14

Sep, 14

 

Dec, 13

Sep, 14

Gotovina i gotovinska salda

11,852

7,267

8,010

 

9,301

8,010

Finansijska sredstva namenjena trgovanju

53,554

52,288

51,051

 

51,269

51,051

Krediti i potraživanja data kreditnim institucijama

7,757

8,548

7,166

 

8,377

7,166

Krediti i potraživanja data klijentima

121,656

120,005

120,451

 

119,945

120,451

Nematerijalna ulaganja

2,766

1,438

1,456

 

2,441

1,456

Ostala sredstva

10,500

8,852

8,839

 

8,786

8,839

Ukupna aktiva

208,084

198,398

196,973

 

200,118

196,973

 

 

 

 

 

 

 

Finansijske obaveze namenjene trgovanju

7,154

7,152

8,488

 

6,475

8,488

Depoziti banaka

23,163

18,803

16,483

 

17,299

16,483

Depoziti klijenata

122,010

120,250

120,061

 

122,415

120,061

Izdate dužničke HoV

32,303

31,033

31,211

 

33,124

31,211

Ostale obaveze

8,159

7,081

7,078

 

6,020

7,078

Ukupni kapital

15,294

14,080

13,652

 

14,785

13,652

Ukupne obaveze i kapital

208,084

198,398

196,973

 

200,118

196,973

 

 

 

 

 

 

 

Odnos kredita i depozita

99,7%

99,8%

100,3%

 

98,0%

100,3%

Koeficijent PK

9,6%

9,4%

8,9%

 

9,6%

8,9%

Koeficijent pokrivenosti PK (isključujući kolateral)

63,0%

64,0%

68,8%

 

63,1%

68,8%

Koeficijent kapitala CET1  (fazna primena)

10,9%

11,7%

10,8%

 

11,4%

10,8%