Rezultati poslovanja Erste Banke u Q3 2014

Erste Bank a.d. Novi Sad: U prvih devet meseci 2014. uvećani krediti stanovništvu, umanjeni privredi; neto dobit 411 miliona dinara

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 9,1% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 29 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata porasli za 12,3% na 36,2 milijarde dinara

  • Krediti pravnim licima niži za 4,1% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 36,4 milijardi dinara; depoziti pravnih lica umanjeni za 4,6% i iznose 20 milijardi dinara
  • Prihodi od kamata niži za 3,7% u odnosu na Q3 2013. i iznose 3.198,3 miliona dinara, dok su prihodi od naknada u odnosu na isti period prošle godine uvećani 3,9% i iznose 1.277,6 miliona dinara
  • Neto dobit u prva tri kvartala 2014. godine iznosi 411,1 miliona dinara, što je za 51,9% manje u odnosu na isti period prošle godine kada je iznosila 854,2 miliona dinara
  • Bilansna suma umanjena je za 4,9%, sa 97,9 milijardi dinara na kraju 2013. godine na 93,2 milijardi dinara na kraju Q3 2014. godine

„Ove godine, poslovanje Erste Banke karakteriše lansiranje brojnih novih proizvoda i usluga, čiji je cilj ispunjavanje potreba korisnika koje se stalno menjaju. U radu sa stanovništvom to je posebno izraženo u oblastima elektronskog i mobilnog bankarstva, dok je ponuda pravnim licima unapređena pre svega u oblastima faktoringa i transakcionog bankarstva. Rezultat toga predstavlja stalni rast broja klijenata“,  izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

U odnosu na kraj 2013. godine, krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima na kraju trećeg kvartala 2014. godine su uvećani za 9,1% i iznose 29 milijardi dinara. Depoziti stanovništva i mikro klijenata su porasli za 12,3% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 36,2 milijardi dinara.

Krediti plasirani pravnim licima su, u odnosu na kraj 2013. godine, niži za 4,1% i iznose 36,4 milijardi dinara. S druge strane, depoziti pravnih lica su u istom periodu smanjeni za 4,6% i iznose 20 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, banka je na kraju trećeg kvartala 2014. godine ostvarila 1,5% manje operativnih prihoda u odnosu na isti period 2013. godine, dok su operativni rashodi bili veći za 4,4%. Operativna dobit je na kraju trećeg kvartala 2014. godine za 13,4% manja u odnosu na isti period prethodne i iznosi 1.327,2 miliona dinara, dok je u Q3 2013. iznosila 1.531,8 miliona dinara.

U prva tri kvartala 2014. je ostvareno 3.198,3 miliona dinara po osnovu prihoda od kamata, što je 3,7% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je taj prihod iznosio 3.322,4 miliona dinara. Prihodi po osnovu naknada su porasli za 3,9% i iznose 1.277,6 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine ovaj prihod iznosio 1.230 miliona dinara.

Ukupna neto dobit na kraju trećeg kvartala 2014. godine iznosi 411,1 miliona dinara, što je manje za 51,9% u odnosu na isti period prošle godine kada je ostvarena neto dobit od 854,2 miliona dinara.

Tokom prvih devet meseci 2014. godine broj korisnika alternativnih kanala distribucije je uvećan za 13,7% u odnosu na kraj 2013. godine, tako da sada preko 160 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 347 hiljada.

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

NAPOMENA: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

BILANS USPEHA

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

30.09.2014.

30.09.2013.

Promena u odnosu na isti period prošle godine

 
 
 

Dobitak po osnovu kamata

3.198.255

3.322.369

-3,7%

 

Dobitak po osnovu  naknada i provizija

1.277.601

1.230.000

3,9%

 

Neto dobitak po osnovu prodaje HoV i učešća

11.383

0

-

 

Neto rashodi/prihodi od kursnih razlika

-1.416.876

-263.473

100%

 

Prihodi od dividendi i učešća

91

82

11,0%

 

Ostali poslovni prihodi

22.709

46.610

-51,3%

 

Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

-938.773

-724.199

29,6%

 

Ostali poslovni rashodi

-3.258.755

-3.122.584

4,4%

 

Prihodi/rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

1.515.461

365.368

100%

 

Dobitak pre oporezivanja

411.096

854.173

-51,9%

 

Porez na dobit

0

0

0,0%

 

Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenje odloženih poreskih obaveza

0

0

0,0%

 

Dobitak

411.096

854.173

-51,9%

 

 

BILANS STANJA

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

30.09.2014.

31.12.2013.

Promena u odnosu na kraj prethodne godine

 
 

Gotovina i sredstva kod NBS

6.992.095

7.885.991

-11,3%

 

Depoziti kod CB i HoV koje se mogu refinansirati kod CB

10.154.108

18.176.784

-44,1%

 

Potraživanja za kamatu i naknadu

912.146

798.900

14,2%

 

Dati krediti i depoziti

57.715.199

58.211.657

-0,9%

 

Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)

14.852.622

10.234.547

45,1%

 

Učešća u kapitalu i ostale HoV raspoložive za prodaju

120.616

50

100%

 

Ostali plasmani

357.472

549.695

-35,0%

 

Nematerijalna ulaganja

298.032

411.865

-27,6%

 

Osnovna sredstva

682.698

707.363

-3,5%

 

Odložena poreska sredstva

107.551

107.551

0,0%

 

Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

973.954

857.816

13,5%

 

UKUPNA AKTIVA

93.166.493

97.942.219

-4,9%

 

 

 

 

 

 

PASIVA

 

 

 

 

Transakcioni depoziti

21.158.917

15.324.812

38,1%

 

Ostali depoziti

35.862.039

39.457.975

-9,1%

 

Primljeni krediti

15.464.297

23.420.615

-34,0%

 

Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

1.465.000

1.465.000

0,0%

 

Obaveze po osnovu kamata, naknada

55.630

26.647

100%

 

Rezervisanja

485.757

461.839

5,2%

 

Obaveze za poreze

45.552

56.053

-18,7%

 

Odložene poreske obaveze

0

0

-

 

Ostale obaveze

3.860.364

3.369.901

14,6%

 

UKUPNO OBAVEZE

78.397.556

83.582.842

-6,2%

 

Kapital

 

 

 

 

Akcijski i ostali kapital

10.164.475

10.164.475

0,0%

 

Rezerve

3.129.861

2.573.978

21,6%

 

Akumulirana dobit

1.474.601

1.620.924

-9,0%

 

Akumuliran gubitak

0

0

-

 

UKUPNO KAPITAL

14.768.937

14.359.377

2,9%

 

UKUPNO PASIVA

93.166.493

97.942.219

-4,9%