Rezultati poslovanja Erste Bank a.d. u prvoj polovini 2014. godine

ErsteBanka.d. Novi Sad: U prvoj polovini 2014. uvećani krediti stanovništvu, umanjeni privredi; neto dobit 355 miliona dinara

 

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 4,4% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 27,7 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata uvećani za 7,4% na 34,6 milijarde dinara
  • Krediti pravnim licimaniži za 7% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 35,3 milijardi dinara; depoziti pravnih lica umanjeni za 5,3% i iznose 19,8 milijardi dinara
  • Prihodi od kamataniži za 6,4% u odnosu na prvu polovinu 2013. i iznose 2.076,8 miliona dinara, dok su prihodi od naknada u odnosu na isti period prošle godine uvećani 6,4% i iznose 840,7 miliona dinara
  • Neto dobitu prvoj polovini2014. godine iznosi 355 miliona dinara, što je za 33,3% manje u odnosu na prvu polovinu 2013. godine kada je iznosila 532,4 miliona dinara
  • Bilansna sumauvećanaje za 2,1%, sa 97,9 milijardi dinara na kraju 2013. godine na 100 milijardi dinara na kraju Q2 2014. godine

„U poslovanju Erste Banke sa stanovništvom 2014. godinu će okarakterisati brojna unapređenja u proizvodima, od kojih su mnoga jedinstvena na tržištu, a deo je klijentima već dostupan. Očekujemo da će takav pristup učvrstiti partnerstvo s postojećim klijentima i privući i druge da postanu naši klijenti. U poslovanju s privredom, verujemo da će u budućnosti privredni ambijent pogodovati intenziviranju kreditnih aktivnosti, a  osim standardnih tekućih i razvojnih potreba klijenata, i dalje ćemo posebnu pažnju i podršku pružati projektima koji podrazumevaju korišćenje obnovljivih izvora energije“,  izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora ErsteBanka.d. Novi Sad.

U odnosu na kraj 2013. godine, krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima na kraju drugog kvartala 2014. godine su uvećani za 4,4% i iznose 27,7 milijardi dinara. Depoziti stanovništva i mikro klijenata su porasli za 7,4%u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 34,6 milijardi dinara.

Krediti plasirani pravnim licima su, u odnosu na kraj 2013. godine,niži za 7% i iznose 35,3 milijardi dinara. S druge strane, depoziti pravnih lica su u istom periodu smanjeni za 5,3% i iznose 19,8 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, banka je tokom prve polovine 2014. godine ostvarila 3,4% manje operativnih prihoda u odnosu na isti period 2013. godine, dok su operativni rashodi bili veći za 4,7%. Operativna dobit je na kraju prve polovine 2014.godine za 20% manja u odnosu na isti period prethodne i iznosi 806,8 miliona dinara, dok je u prvoj polovini 2013. iznosila 1.007,9 miliona dinara.

U prvoj polovini 2014. je ostvareno 2.076,8 miliona dinara po osnovu prihoda od kamata, što je 6,4% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je taj prihod iznosio 2.219,1 miliona dinara. Prihodi po osnovu naknada su uprvoj polovini 2014.porasli za 6,4%i iznose 840,7 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine ovaj prihod iznosio 790 miliona dinara.

Ukupna neto dobit u  prvoj polovini 2014. godineiznosi 355,3 miliona dinara, što je manje za jednu trećinuu odnosu na prvu polovinu prošle godine kada je ostvarena neto dobit od 532,4 miliona dinara.

Tokom prvih šest meseci 2014.godine broj korisnika alternativnih kanala distribucije je uvećan za 6,5% u odnosu na kraj 2013. godine, tako da sada preko 150 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 340 hiljada.

 

PROGNOZA

ErsteBanka.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 

NAPOMENA: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije ErsteBanka.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati ErsteBanka.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

Bilans uspeha

ErsteBanka.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

31.06.2014.

31.06.2013.

Promena u odnosu na isti period prošle godine

 
 
 

Dobitak po osnovu kamata

2.076.788

2.219.052

-6,4%

 

Dobitak po osnovu  naknada i provizija

840.694

789.987

6,4%

 

Neto dobitak po osnovu prodaje HoV i učešća

3.369

0

-

 

Neto rashodi/prihodi od kursnih razlika

-429.208

-99.630

100%

 

Prihodi od dividendi i učešća

60

56

7,1%

 

Ostali poslovni prihodi

18.341

32.005

-42,7%

 

Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

-469.891

-507.599

-7,4%

 

Ostali poslovni rashodi

-2.161.534

-2.063.835

4,7%

 

Prihodi/rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

476.695

162.321

100%

 

Dobitak pre oporezivanja

355.314

532.357

-33,3%

 

Porez na dobit

0

0

0,0%

 

Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenje odloženih poreskih obaveza

0

0

0,0%

 

Dobitak

355.314

532.357

-33,3%

 

 

Bilans stanja

 

ErsteBanka.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

31.06.2014.

31.12.2013.

Promena u odnosu kraj prethodne godine

 
 

Gotovina i sredstva kod NBS

8.556.804

7.885.991

8,5%

 

Depoziti kod CB i HoV koje se mogu refinansirati kod CB

10.369.986

18.176.784

-42,9%

 

Potraživanja za kamatu i naknadu

927.753

798.900

16,1%

 

Dati krediti i depoziti

61.981.611

58.211.657

6,5%

 

Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)

15.736.587

10.234.547

53,8%

 

Učešća u kapitalu i ostale HoV raspoložive za prodaju

120.616

50

100%

 

Ostali plasmani

369.086

549.695

-32,9%

 

Nematerijalna ulaganja

344.008

411.865

-16,5%

 

Osnovna sredstva

686.975

707.363

-2,9%

 

Odložena poreska sredstva

107.551

107.551

0,0%

 

Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

775.630

857.816

-9,6%

 

UKUPNA AKTIVA

99.976.607

97.942.219

2,1%

 

 

 

 

 

 

PASIVA

 

 

 

 

Transakcioni depoziti

19.172.204

15.324.812

25,1%

 

Ostali depoziti

35.079.483

39.457.975

-11,1%

 

Primljeni krediti

25.357.275

23.420.615

8,3%

 

Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

1.465.000

1.465.000

0,0%

 

Obaveze po osnovu kamata, naknada

31.338

26.647

17,6%

 

Rezervisanja

466.802

461.839

1,1%

 

Obaveze za poreze

43.543

56.053

-22,3%

 

Odložene poreske obaveze

0

0

-

 

Ostale obaveze

3.648.061

3.369.901

8,3%

 

UKUPNO OBAVEZE

85.263.706

83.582.842

2,0%

 

Kapital

 

 

 

 

Akcijski i ostali kapital

10.164.475

10.164.475

0,0%

 

Rezerve

3.129.564

2.573.978

21,6%

 

Akumulirana dobit

1.418.862

1.620.924

-12,5%

 

Akumuliran gubitak

0

0

-

 

UKUPNO KAPITAL

14.712.901

14.359.377

2,5%

 

UKUPNO PASIVA

99.976.607

97.942.219

2,1%