Rezultati poslovanja Erste Grupe u prvoj polovini 2014

Erste Grupa: Uprkos neto gubitku od -929,7 miliona EUR u prvoj polovini 2014. godine, CET 1 racio porastao; poboljšan kvalitet aktive

 

„Naši rezultati delimično odražavaju mere koje smo najavili 3. jula. U datom okviru, razvoj kvaliteta našeg kreditnog portfolija je zadovoljavajući. Pokazuje kontinuiranu tendenciju poboljšanja. Što se tiče stres testa, naročito je izražen pozitivni razvoj odnosa osnovnog kapitala: uprkos gubitku porastao je na 11,7%, uzimajući u obzir i direktne i indirektne troškove po Bazelu III“, objasnio je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Group Bank AG, na predstavljanju rezultata za prvi kvartal 2014. godine. „Odluka o ubrzavanju izmirenja bilansa stanja oslobađa sredstva, tako da mi ne samo da najavljujemo bolje rezultate u 2015. godini,već i doprinosimo obnavljanju kreditnog rasta centralne i istočne Evrope (CIE). Već se može videti balansiraniji ekonomski razvoj širom regiona i kao jednom od najvećih igrača, naš cilj je da budemo jaki i spremni da finansiramo taj razvoj.“

 

Rezime

(Period januar-jun 2014. u poređenju sa periodom januar-jun 2013. godine; na dan 30. jun 2014. u poređenju sa 31. decembrom 2013. godine)

 

Neto prihod od kamata je opao na 2.243,6 miliona EUR (2.339,9 miliona EUR), uglavnom usled uporno niskih kamatnih stopa i kursnih razlika. Neto prihod od naknada i provizija porastao je na 907,0 miliona EUR (894,1 miliona EUR) zbog poslovanja sa hartijama od vrednosti, a neto rezultat iz trgovanja i po fer vrednosti porastao je na 138,0 miliona EUR (103,6 miliona EUR). Operativni prihod je iznosio 3.421,7 miliona EUR (-1,8%; 3.483,0 miliona EUR).

 

Opšti administrativni rashodi su smanjeni za 3,3% na 1.896,4 miliona EUR (1.960,2 miliona EUR), uglavnom usled nižih troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda. Ovo je dovelo do operativnog rezultata od 1.525,3 miliona EUR (+0,2%; 1.522,7 miliona EUR) i poboljšanog odnosa troškova i prihoda od 55,4% (56,3%).

 

Uprkos očekivanom porastu troškova rizika za 2014. najavljenih početkom jula, neto rashodi indirektnih otpisa finansijskih sredstava koja se ne mere po fer vrednosti kroz dobitak ili gubitak (neto) samo su se blago povećali, za 1,5%, na 796,1 miliona EUR ili 125 baznih poena prosečnog obima kredita klijentima (784,3 miliona EUR ili 120 baznih poena). Ovo se može pripisati činjenici da će se značajna proporcija troškova rizika u Rumuniji nastalih kao rezultat prodaje nenaplativih kredita povećati tek u drugom delu godine. Dodatno, stavka ostali operativni rezultat je uključivala 130,3 miliona EUR troškova rizika koje je Erste Grupa očekivala, a odnose se na Zakon o potrošačkim kreditima koji je mađarski parlament usvojio početkom jula. Pri stabilnom obimu kredita klijentima, NPL koeficijent se smanjio na 9,4% (9,6%) u drugom kvartalu. Koeficijent pokrivenosti NPL se povećao na 64,0% (63,1%).

 

Ostali operativni rezultat je iznosio -1.271,8 miliona EUR (-377,6 miliona EUR), pre svega usled otpisivanja nematerijalnih ulaganja u ukupnoj vrednosti od 956,4 miliona EUR, uglavnom u Rumuniji (854,2 miliona). Celokupni gudvil (319,1 miliona EUR), brend (294,6 miliona EUR) i odnosi sa klijentima (176,1 miliona EUR), kao i ostala nematerijalna ulaganja (64,4 miliona EUR) su otpisana – kao i gudvil koji se odnosi na poslovanje u drugim zavisnim kompanijama. U iznosu od 154,1 miliona EUR (184,7 miliona EUR) dažbine na bankarsko poslovanje su ponovo bile značajne: 63,2 miliona EUR (83,3 miliona EUR) u Austriji, 20,7 miliona EUR (21,0 miliona EUR) u Slovačkoj i 70,1 miliona EUR (80,4 miliona EUR) u Mađarskoj (uključujući puni mađarski bankarski porez od 47,9 miliona EUR za 2014. godinu).

 

Porez na prihod se povećao na 335,6 miliona EUR uglavnom usled negativne promene kod odloženih poreskih sredstava (neto) u iznosu od 164,2 miliona EUR. Neto rezultat pripisan vlasnicima matičnog preduzeća iznosio je -929,7 miliona EUR (302,2 miliona EUR), od čega su poreski rashodi u visini od 489,7 miliona EUR.

 

Ukupni IFRS kapital se smanjio na 14,1 milijardi EUR (14,8 milijardi EUR). Koeficijent kapitala CET1 (fazna primena) se povećao na 11,5 milijardi EUR u odnosu na 11,2 milijardi EUR (po Bazelu 2,5). Rizična aktiva (fazna primena) je ostala nepromenjena u iznosu od 98,0 milijardi EUR (97,9 milijardi EUR). Koeficijent kapitala CET1 (CET 1, fazna primena) se povećao na 11,7% u odnosu na 11,4% (po Bazelu 2,5). Koeficijent ukupnog kapitala (po Bazelu 3, fazna primena) se povećao na 16,4% u odnosu na 16,3% (po Bazelu 2,5).

 

Bilansna suma iznosi 198,4 milijardi EUR (200,1 milijardi EUR). Plasmani klijentima (neto) su bili stabilni i iznosili su 120,0 milijardi EUR (119,9 milijardi EUR). Odnos kredita i depozita iznosio je 99,8% (98,0%).

Perspektiva

Erste Grupa potvrđuje svoje smernice od 3. jula 2014. za 2014. i 2015., kao što sledi:

 

  1. Za geografski segment Rumunija: potpuna normalizacija troškova rizika od 100-150 baznih poena prosečnog bruto kredita klijentima počev od 2015, uz ubrzano smanjenje koeficijenta NPL (smanjenje za 800 miliona EUR ili 25%, u odnosu na kraj 2013. godine) već u 2014; značajan porast koeficijenta pokrivenosti NPL; i niži, ali održivi operativni rezultat usled slabijeg uticaja postupka ispravljanja na neto prihode od kamata;
  2. Za geografski segment Mađarska: postepena normalizacija troškova rizika na 150-200 baznih poena (do 2016) prosečnog bruto kredita klijentima, pod pretpostavkom da će sve mere vlade biti izvršene u 2014; niži, ali održivi operativni rezultat usled nižih neto prihoda od kamata;
  3. Za Erste Grupu (konsolidovana):
  • Operativni rezultat Grupe – uprkos stabilnim osnovnim operativnim trendovima grupe – biće neznatno ispod smernica iz 2014. usled slabijih operativnih rezultata u Rumuniji i Mađarskoj;
  • Troškovi rizika od 2,1 – 2,4 milijardi EUR u zavisnosti od rezervisanja usled uticaja mađarskog Zakona o potrošačkim kreditima u rezervisanjima za rizike ili ostalim operativnim rezultatima;
  • Neto gubitak za 2014. od 1,4-1,6 milijardi EUR;
  • Koeficijent CET 1 (uzimajući u obzir i direktne i indirektne troškove, na osnovu aktuelnih definicija) od oko 10,0% na kraju godine;

 

Veoma poboljšan rezultat posle rezervisanja i neto dobit (ROTE: 8-10%) u 2015, uprkos još uvek neproporcionalnim bankarskim dažbinama.

 

Period januar-jun 2014. u poređenju sa periodom januar-jun 2013. godine

Bilans uspeha

 

 

 

 

 

 

u milionima EUR

Q2 13

Q1 14

Q2 14

 

1– 6 13

1– 6 14

Neto prihod od kamata

1.143,3

1.123,9

1.119,7

 

2.339,9

2.243,6

Neto prihod od provizija i naknada

446,8

452,1

454,9

 

894,1

907,0

Neto rezultat iz trgovanja i po fer vrednosti

72,8

50,4

87,7

 

103,6

138,0

Operativni prihod

1.734,9

1.690,6

1.731,1

 

3.483,0

3.421,7

Operativni rashodi

– 970,3

– 963,3

– 933,1

 

– 1.960,2

– 1.896,4

Operativni rezultat

764,6

727,3

798,0

 

1.522,7

1.525,3

Neto rashodi indirektnih otpisa finansijskih sredstava koja se ne mere po fer vrednosti

– 412,6

– 364,2

– 431,9

 

– 784,3

– 796,1

Operativni rezultat posle rezervisanja

352,1

363,0

366,1

 

738,4

729,1

Neto rezultat pripisan vlasnicima matičnog preduzeća

125,5

103,3

– 1.033,1

 

302,2

– 929,7

 

 

 

 

 

 

 

Neto kamatna marža (na prosečna kamatonosna sredstva)

2,61%

2,62%

2,61%

 

2,66%

 

2,62%

 

Odnos troškova i prihoda

55,9%

57,0%

53,9%

 

56,3%

55,4%

Koeficijent rezervisanja (na prosečne bruto kredite kljentima)

1,27%

1,14%

1,35%

 

1,20%

1,25%

Poreska stopa

– 133,7%

41,6%

– 30,2%

 

– 6,6%

– 62,0%

Prinos na kapital (RoE)

3,9%

3,6%

– 37,6%

 

4,7%

– 16,8%

 

 

 

 

 

 

 

Bilans stanja

 

 

 

 

 

 

u milionima EUR

Jun 13

Mar 14

Jun 14

 

Dec 13

Jun 14

Gotovina

10.578

10.373

7.267

 

9.301

7.267

Finansijska sredstva namenjena trgovanju

54.964

52.270

52.288

 

51.269

52.288

Krediti i potraživanja od kreditnih institucija

9.150

9.962

8.548

 

8.377

8.548

Krediti i potraživanja od klijenata

121.999

119.805

120.005

 

119.945

120.005

Nematerijalna ulaganja

2.807

2.408

1.438

 

2.441

1.438

Ostala sredstva

10.932

9.085

8.852

 

8.786

8.852

Ukupna aktiva

210.431

203.903

198.398

 

200.118

198.398

 

 

 

 

 

 

 

Finansijske obaveze namenjene trgovanju

7.533

7.042

7.152

 

6.475

7.152

Depoziti banaka

22.004

24.421

18.803

 

17.299

18.803

Depoziti klijenata

122.470

119.445

120.250

 

122.415

120.250

Dužničke HoV

33.653

31.043

31.033

 

33.124

31.033

Ostale obaveze

8.533

6.883

7.081

 

6.020

7.081

Ukupan kapital

16.238

15.069

14.080

 

14.785

14.080

Ukupne obaveze i kapital

210.431

203.903

198.398

 

200.118

198.398

 

 

 

 

 

 

 

Odnos kredita i depozita

99,6%

100,3%

99,8%

 

98,0%

99,8%

Koeficijent NPL

9,7%

9,6%

9,4%

 

9,6%

9,4%

Koeficijent pokrivenosti NPL (isključujući kolateral)

61,7%

62,6%

64,0%

 

63,1%

64,0%

Koeficijent kapitala CET 1 (fazna primena)

11,8%

11,1%

11,7%

 

11,4%

11,7%

 

Erste Grupa, Odeljenje za medije, 1010 Beč, Graben 21, Fax: +43 50100 - 19849

Michael Mauritz,    Tel: +43 50100 - 19603,         E-Mail: michael.mauritz@erstegroup.com

Hana Cygonková, Tel: +43 50100 - 11675,         E-Mail: hana.cygonkova@erstegroup.com

Carmen Staicu,     Tel: +43 50100 - 11681,         E-Mail: carmen.staicu@erstegroup.com

Linda Michalech, Tel: +43 50100 - 11676,         E-Mail: linda.michalech@erstegroup.com

                           

Ova informacija je takođe dostupna na www.erstegroup.com/press i na aplikaciji Erste Grupe za odnose sa investitorima za iPad, iPhone i Android (http://www.erstegroup.com/en/Investors/IR_App).