Rezultati poslovanja Erste Grupe u 2013.godini

Erste Grupa u 2013. godini beleži neto dobit od 61,0 milion EUR i popravlja pokazatelje kapitala

 

NAJVAŽNIJE INFORMACIJE

 

  • Neto prihod od kamata je u 2013. godini opao na 4.858,1 milion EUR (2012: 5.235,3 miliona EUR), do čega je došlo uglavnom usled oslabljene tražnje za kreditima i okruženja sa niskim kamatnim stopama. Na osnovu većeg prihoda od poslovanja sa hartijama od vrednosti, neto prihod od naknada i provizija povećan je sa 1.720,8 miliona EUR u 2012. na 1.810,0 miliona EUR, a neto rezultat trgovanja sa 273,4 miliona EUR na 293,2 miliona EUR .
  • Operativni prihod je iznosio 6.961,3 miliona EUR (-3,7% u odnosu na 2012: 7.229,5 miliona EUR). Opšti administrativni rashodi su opali usled striktnog upravljanja troškovima za 2,7% sa 3.756,7 miliona EUR na  3.653,5 miliona EUR u 2013. godini. To je dovelo do operativnog rezultata od 3.307,9 miliona EUR (-4,7% u odnosu na 2012: 3.472,8 miliona EUR) i skoro nepromenjenog odnosa troškova i prihoda od 52,5% (2012: 52,0%).
  • Troškovi rizika su zabeležili pozitivan trend i opali za 10,9% na 1.763,4 miliona EUR, odnosno 36 baznih poena prosečnih kredita klijentima (2012: 1.980,0 miliona EUR, odnosno 148 baznih poena) uglavnom usled znatnog opadanja troškova rizika u Rumuniji. Koeficijent NPL je bio stabilan u drugoj polovini godine uprkos opadanju bruto kredita klijentima i zadržao se na 9,6% na dan 31. decembar 2013. (na kraju 2012: 9,2%). Koeficijent pokrivenosti NPL se poboljšao na 63,1% (na kraju 2012: 62,6%).
  • Ostali operativni rezultat je iznosio -1.081,9 miliona EUR (2012: -724,3 miliona EUR). Pad od 357,6 miliona EUR uglavnom je posledica neponavljanja pozitivnih jednokratnih efekata u iznosu od 413,2 miliona EUR od otkupa instrumenata osnovnog i dopunskog kapitala u 2012. godini. Do negativnih uticaja u 2013. godini došlo je zbog prodaje ukrajinske zavisne banke (76,6 miliona EUR) i smanjenja vrednosti gudvila u ukupnom iznosu od 383,0 miliona EUR, uključujući i 283,2 miliona EUR u Rumuniji i 52,2 miliona EUR u Hrvatskoj. Porezi na banke i finansijske transakcije propisani u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj imali su dodatni negativni uticaj od 311,0 miliona EUR (2012: 244,0 miliona EUR).
  • Dodatan negativni uticaj na neto dobit imalo je znatno povećanje poreske stope usled relativno nižeg priznavanja odloženih poreskih sredstava u grupi austrijskih poreza u 2013. godini. Erste Grupa beleži neto dobit po odbitku manjinskih interesa[1] od 61,0 milion EUR. Upravni odbor će predložiti godišnjoj skupštini akcionara da isplati dividendu od 0,2 EUR po akciji za finansijsku 2013. godinu i proporcionalnu dividendu na participativni kapital.
  • Dokapitalizacija od 660,6 miliona EUR i potpun otkup participativnog kapitala od 1,76 milijardi EUR uticali su na sopstveni kapital[2], koji je na kraju 2013. bio na nivou od 11,3 milijarde EUR (na kraju 2012: 12,9 milijardi EUR). Osnovni kapital je iznosio 11,2 milijarde EUR (na kraju 2012: 11,8 milijardi EUR). Do smanjenja rizične aktive za 7,1% na 97,9 milijardi EUR na dan 31. december 2013. (na kraju 2012: 105,3 milijrade EUR) je došlo uglavnom usled dekonsolidacije Ukrajine, niže kreditne izloženosti i efekata kursa. Bazni koeficijent osnovnog kapitala (ukupan rizik; Bazel 2,5) se poboljšao na 11,4% (na kraju 2012: 11,2%), a koeficijent kapitala CET1 (po Bazelu 3, puna primena) na 10,8%.
  • Bilansna suma je iznosila 199,9 milijardi EUR na dan 31. decembar 2013. Pad od 6,5% u odnosu na kraj 2012. godine odnosio se na smanjenja u trgovanju sredstvima i derivativima (-23,0%), finansijskim sredstvima (-7,6%) i bruto kreditima klijentima (-3,2%). Depoziti klijenata su bili stabilni. Odnos kredita i depozita se poboljšao na 104,3% sa 31. decembrom 2013. godine (na kraju 2012. godine: 107,2%).


 

 

„U 2013. godini, ekonomski razvoj centralne i istočne Evrope premašio je očekivanja mnogih skeptika. Mada je to imalo pozitivan uticaj na troškove rizika Erste Grupe, posebno u Rumuniji, nije dovelo do primetnog oporavka tražnje za kreditima“, rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Group Bank AG, prilikom predstavljanja preliminarnih rezultata za finansijsku 2013. godinu. „Neto dobit od 61 miliona EUR treba posmatrati u uslovima znatnog povećanja poreza na dobit u odnosu na prethodnu godinu, kao i negativnih vanrednih uticaja – poreza na bankarske usluge i transakcije u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj, smanjenja vrednosti gudvila i troškova izlaska iz Ukrajine koji ukupno iznose skoro 770 miliona EUR“, nastavio je Trajhl. „Posle uspešne dokapitalizacije, mi smo u 2013. godini bili prva austrijska banka koja je otplatila celokupan participativni kapital koji su joj obezbedili austrijska vlada i privatni investitori i godinu smo zaključili sa solidnom rezervom kapitala. Stoga ćemo godišnjoj skupštini akcionara predložiti isplatu dividende od 0,2 EUR po akciji“, zaključio je Trajhl.

Ukratko o rezultatima u pogledu dobiti

Uprkos smanjenju operativnih troškova, operativni rezultat je opao na 3.307,9 miliona EUR (-4,7% u odnosu na 3.472,8 miliona EUR u finansijskoj 2012. godini) zbog nižeg operativnog prihoda.

 

Operativni prihod u 2013. godini je iznosio 6.961,3 miliona EUR (2012: 7.229,5 miliona EUR). Do pada od 3,7% došlo je uglavnom usled nižeg neto prihoda od kamata (-7,2% na 4.858,1 milion EUR) što nije u potpunosti kompenzovano porastom neto prihoda od naknada i provizija (+5,2% na 1.810,0 miliona EUR) i neto rezultata trgovanja (sa 273,4 miliona EUR u 2012. na 293,2 milion EUR). Opšti administrativni rashodi su opali za 2,7% na 3.653,5 miliona EUR (2012: 3.756,7 miliona EUR). To je dovelo do odnosa troškova i prihoda od 52,5% (2012: 52,0%).

 

Neto dobit po odbitku manjinskih interesa je opala sa 483,5 miliona EUR na 61,0 milion EUR. Do pada nije došlo samo usled viših negativnih jednokratnih efekata (uglavnom smanjenja vrednosti gudvila, poreza na bankarske usluge i transakcije i izlaska iz Ukrajine), već i zbog poreskih efekata vezanih za priznavanje odloženih poreza, što je dovelo do povećane poreske stope. Pored toga, rezultatu za 2012. godinu doprineo je pozitivni jednokratni efekat u vezi sa otkupom instrumenata osnovnog i dopunskog kapitala u 2012. godini.

 

Gotovinski prinos na kapital, tj. prinos na kapital korigovan za bezgotovinske rashode kao što su ispravka vrednosti gudvila i proporcionalna amortizacija odnosa sa klijentima, iznosio je 3,4% u 2013. godini (prijavljen ROE: 0,5%) u odnosu na 7,6% u 2012. godini (prijavljen ROE: 3,8%). Gotovinska dobit po akciji za finansijsku 2013. godinu bila je 0,89 EUR (prijavljena EPS: -0,06 EUR) u odnosu na 2,17 EUR u 2012. godini (prijavljena EPS: 0,87 EUR).

 

Bilansna suma, na nivou od 199,9 milijardi EUR, bila je 6,5% niža u odnosu na kraj 2012. godine. Rizična aktiva je opala za 7,4 milijarde EUR na nivo od 97,9 milijardi EUR. Koeficijent solventnosti se popravio na 16,3% na dan 31. decembar 2013. (na kraju 2012: 15,5%) i bio je znatno iznad zakonom zahtevanog minimuma od 8,0%. Bazni koeficijent osnovnog kapitala u odnosu na ukupan rizik i kako je definisan Bazelom 2,5 iznosio je 11,4% na dan 31. decembar 2013.

Perspektiva za 2014. godinu

Radi obezbeđivanja uporedivosti podataka, svi podaci iz bilansa uspeha dati u ovom izveštaju o perspektivama prilagođeni su u skladu sa EBA FINREP standardima izveštavanja koji se primenjuju od 1. kvartala 2014. godine. Ceo skup prilagođenih podataka za 2013. godinu objavljen je u posebnom saopštenju od 28. februara 2014. godine.

 

Za 2014. godinu Erste Grupa računa na stabilno poslovno okruženje na svojim tržištima u Austriji i centralnoj i istočnoj Evropi: predviđa se ekonomski rast u proseku od 1,7% (Istraživački tim Erste Grupe), a kamatne stope bi trebalo da ostanu i dalje niske ili da čak zabeleže dalji pad u određenim područjima. U takvim uslovima, Erste Grupa predviđa spor početak godine, ali ima za cilj da održi stabilnost operativne dobiti (± 2%) na nivou od oko 3,1 milijarde EUR. Očekuje se da neto krediti klijentima ostanu isto tako stabilni (± 2%) na nivou od oko 120 milijardi EUR. U svetlu predstojeće Kontrole kvaliteta aktive od strane ECB, Erste Grupa ne očekuje opadanje troškova rizika za više od 5% ili na oko 1,7 milijardi EUR. Erste Grupa ne predviđa priznavanje odloženih poreskih sredstava u austrijskoj poreskoj grupi u 2014. godini, što će dovesti do znatno povišene poreske stope od oko 40%. Opadanje poreza na bankarske usluge sa 311 miliona EUR u 2013. na oko 270 miliona EUR u 2014. godini trebalo bi da pozitivno utiče na neto dobit.

KRETANJE DEVIZNIH KURSEVA

 

Kursevi na kraju perioda

Prosečni kursevi

 

Dec. 2013.

Dec. 2012.

Promena

2013.

2012.

Promena

EUR/CZK

27,43

25,15

-9,0%

25,97

25,15

-3,3%

EUR/RON

4,47

4,44

-0,6%

4,42

4,46

0,9%

EUR/HUF

297,04

292,30

-1,6%

296,96

289,22

-2,7%

EUR/HRK

7,63

7,56

-0,9%

7,58

7,52

-0,8%

EUR/RSD

114,86

112,05

-2,5%

113,09

112,99

-0,1%

EUR/UAH

11,34

10,62

-6,8%

10,83

10,39

-4,2%

 

Pozitivna promena = apresijacija u odnosu na EUR, negativna promena = depresijacija u odnosu na EUR[1] Pojam „neto dobit/gubitak za godinu dana po odbitku manjinskih interesa“ odgovara pojmu „neto dobit/gubitak za godinu dana koji može da se pripiše vlasnicima matičnog društva“”

[2] Pojam „sopstveni kapital“ odgovara pojmu „ ukupan kapital koji može da se pripiše vlasnicima matičnog društva”.