Pet novih faktoring proizvoda Erste Banke za poboljšanje likvidnosti tržišta

  • Faktoring: kupoprodaja postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja
  • Smanjuje ili potpuno eliminiše rizik naplate potraživanja
  • Putem otkupa potraživanja, faktoring omogućava finansiranje kvalitetnih preduzeća, ali i onih koja teže pristupaju kreditnim sredstvima.  Cena se može formirati i prema finasijskim pokazateljima dužnika. Adekvatna struktura smanjuje potrebu za dodatnim obezbeđenjem, ali i knjiženjem obaveze u bilansu.

 

Fleksibilnim pristupom i strukturom transakcije prema potrebi klijenta faktoring utiče na poboljšanje likvidnosti celokupnog tržišta. U slučaju postojanja bonitetnog dužnika faktoring daje nove mogućnosti start-up preduzećima, preduzećima koja imaju sezonske poslove ili su pak neprihvatljivog kreditnog  rejtinga, kao i preduzećima koja u potpunosti angažuju kreditne limite matičnih banaka ili imaju intenzivniju ekspanziju u odnosu na konkurente.

 

U ponudu Erste Banke uvedeni su sledeći proizvodi:

Domaći faktoring sa pravom regresa na klijentu (prodavcu) - klijent (prodavac) učestvuje u riziku transakcije i nakon prodaje potraživanja banci.

Domaći faktoring bez prava regresa na klijentu (prodavcu) - banka preuzima rizik neplaćanja od strane kupca. Banka uspostavlja limit prema kupcu koji je detaljno analiziran te je neophodno da ima izuzetne poslovno-finansijske pokazatelje. Radi se o rizičnijem angažmanu koji se odobrava uz specifičniju i složeniju proceduru u odnosu na faktoring sa pravom regresa.

Okvirni kratkoročni faktoring limit (jedan prodavac-više kupaca) sa ili bez prava regresa namenjen je klijentima koji imaju kontinuirane isporuke svojim kupcima te s toga i čestu potrebu za diskontovanjem potraživanja. Kako bi se skratio vremenski aspekt realizacije odobrava se linija iz koje se pojedinačna potraživanja diskontuju na bazi priloženih faktura.

Direktni izvozni faktoring sa ili bez prava regresa - namenjen izvoznicima kako bi poboljšali kvalitet poslovanja i umanjili rizike koji su povezani sa plasiranjem robe na ino-tržištu.

Obrnuti faktoring (sa i bez prava regresa) - banka finansira ispunjenje obaveza koje klijent (kupac) ima prema dobavljačima uz prenos potraživanja dobavljača na banku i obavezivanje kupca da plati banci. Obrnuti faktoring je redak primer tripartitnog aranžmana koji donosi korist svim učesnicima transakciije: kupcu, dobavljaču i banci.