Krediti za stanovnistvo i privredu u prvom kvartalu 2014. godine

Erste Bank a.d. Novi Sad: U prvom kvartalu 2014. uvećani krediti stanovništvu, umanjeni privredi; neto dobit 132 miliona dinara

 

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 1,1% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 26,8 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata uvećani za 2,6% na 33 milijarde dinara
  • Krediti pravnim licima umanjeni za 8,1% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 34,9 milijardi dinara; depoziti pravnih lica umanjeni za 6,8% i iznose 19,5 milijardi dinara
  • Prihodi od kamata umanjeni za 10,8% u odnosu na prvi kvartal 2013. i iznose 1.019,8 miliona dinara, dok su prihodi od naknada u odnosu na isti period uvećani za 10,7% i iznose 399,3 miliona dinara
  • Neto dobit na kraju Q1 2014. godine iznosi 132 miliona dinara, što je za 55,5% manje u odnosu na prvi kvartal 2013. godine kada je iznosila 296,8 miliona dinara
  • Bilansna suma umanjena za 1,3%, sa 97,9 milijardi dinara na kraju 2013. godine na 96,6 milijardi dinara na kraju Q1 2014. godine

„Erste Banka je 2014. godinu započela uvođenjem inovativnih finansijskih usluga poput naprednog servisa mobilnog bankarstva koji je već dobio i prve nagrade stručne javnosti. Pripremamo još nekoliko noviteta u sličnom duhu za koje očekujemo da će učvrstiti partnerstvo s postojećim klijentima i motivisati mnoge druge korisnike finansijskih usluga da ih obavljaju preko Erste Banke. Na strani privrede, očekujemo sistemske korake ka unapređivanju privrednog ambijenta koji će otvoriti prostor za intenziviranje kreditnih aktivnosti na tržištu Srbije“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

U odnosu na kraj 2013. godine, krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima na kraju prvog kvartala 2014. godine su uvećani za 1,1% i iznose 26,8 milijardi dinara. Depoziti stanovništva i mikro klijenata su uvećani za 2,6% u odnosu na kraj 2013. godine i iznose 33 milijardi dinara.

Krediti plasirani pravnim licima su u odnosu na kraj 2013. godine niži za 8,1% i iznose 34,9 milijardi dinara. Depoziti pravnih lica su u istom periodu smanjeni za 6,8% i iznose 19,5 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, banka je tokom prvog kvartala 2014. godine ostvarila 5,8% manje operativnih prihoda u odnosu na prvi kvartal 2013. godine, dok su operativni rashodi bili niži za 8,3%. Operativna dobit je na kraju Q1 2014. godine za 32% manja u odnosu na isti period prethodne i iznosi 363,2 miliona dinara, dok je u Q1 2013. iznosila 534 miliona dinara.

U Q1 2014. je ostvareno 1.019,8 miliona dinara prihoda od kamata, što je 10,8% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je taj prihod iznosio 1.142,8 miliona dinara. Što se tiče prihoda ostvarenih po osnovu naknada, u Q1 2014. je iznosio 399,3 miliona dinara, što je za 10,7% bolji  rezultat u odnosu na isti period prethodne godine kada je po osnovu prihoda od naknada ostvareno 360,8 miliona dinara.

Ukupna neto dobit je opala za 55,5% na 132 miliona dinara u  Q1 2014. godini, u odnosu na 296,8 miliona dinara profita u prvom kvartalu prethodne godine.

 

Tokom prva tri meseca 2014. godine broj korisnika alternativnih kanala distribucije je uvećan za 2,4% u odnosu na kraj 2013. godine, tako da sada preko 145 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 330 hiljada.

 

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 

NAPOMENA: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

Bilans uspeha

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

31.03.2014.

31.03.2013.

Promena u odnosu na isti period prošle godine

 
 
 

Dobitak po osnovu kamata

1.019.805

1.142.774

-10,8%

 

Dobitak po osnovu  naknada i provizija

399.282

360.803

10,7%

 

Neto dobitak po osnovu prodaje HoV i učešća

79

0

-

 

Neto rashodi/prihodi od kursnih razlika

-281.323

654.005

-143,0%

 

Prihodi od dividendi i učešća

30

25

20,0%

 

Ostali poslovni prihodi

12.158

25.416

-52,2%

 

Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

-243.238

-262.586

-7,4%

 

Ostali poslovni rashodi

-1.079.640

-997.108

8,3%

 

Prihodi/rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

304.980

-626.487

-148,7%

 

Dobitak pre oporezivanja

132.133

296.842

-55,5%

 

Porez na dobit

0

0

0,0%

 

Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenje odloženih poreskih obaveza

0

0

0,0%

 

Dobitak

131.975

296.842

-55,5%

 

 

Bilans stanja

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

31.03.2014.

31.12.2013.

Promena u odnosu kraj prethodne godine

 
 

Gotovina i sredstva kod NBS

11.902.758

7.885.991

50,9%

 

Depoziti kod CB i HoV koje se mogu refinansirati kod CB

15.395.716

18.176.784

-15,3%

 

Potraživanja za kamatu i naknadu

863.156

798.900

8,0%

 

Dati krediti i depoziti

52.448.320

58.211.657

-9,9%

 

Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)

13.437.779

10.234.547

31,3%

 

Učešća u kapitalu i ostale HoV raspoložive za prodaju

120.616

50

241132,0%

 

Ostali plasmani

350.695

549.695

-36,2%

 

Nematerijalna ulaganja

378.818

411.865

-8,0%

 

Osnovna sredstva

688.386

707.363

-2,7%

 

Odložena poreska sredstva

107.551

107.551

0,0%

 

Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

951.744

857.816

10,9%

 

UKUPNA AKTIVA

96.645.539

97.942.219

-1,3%

 

 

 

 

 

 

PASIVA

 

 

 

 

Transakcioni depoziti

16.288.678

15.324.812

6,3%

 

Ostali depoziti

36.500.551

39.457.975

-7,5%

 

Primljeni krediti

23.717.343

23.420.615

1,3%

 

Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

1.465.000

1.465.000

0,0%

 

Obaveze po osnovu kamata, naknada

30.977

26.647

16,2%

 

Rezervisanja

479.240

461.839

3,8%

 

Obaveze za poreze

42.609

56.053

-24,0%

 

Odložene poreske obaveze

0

0

-

 

Ostale obaveze

3.630.951

3.369.901

7,7%

 

UKUPNO OBAVEZE

82.155.349

83.582.842

-1,7%

 

Kapital

 

 

 

 

Akcijski i ostali kapital

10.164.475

10.164.475

0,0%

 

Rezerve

3.130.084

2.573.978

21,6%

 

Akumulirana dobit

1.195.631

1.620.924

-26,2%

 

Akumuliran gubitak

0

0

-

 

UKUPNO KAPITAL

14.490.190

14.359.377

0,9%

 

UKUPNO PASIVA

96.645.539

97.942.219

-1,3%