Erste Grupa u 2012. godini beleži neto dobit od 483,5 miliona EUR i

Saopštenje za medije

Erste Grupa u 2012. godini beleži neto dobit od 483,5 miliona EUR i
popravlja bazni koeficijent osnovnog kapitala na 11,2%

I. NAJVAŽNIJE INFORMACIJE

  • Neto prihod od kamata je u 2012. godini opao na 5.235,3 miliona EUR (2011: 5.569,0 miliona EUR), do čega je došlo uglavnom usled ekonomskog ambijenta i oslabljene tražnje za kreditima, kao i daljeg smanjenja sporedne aktive. Neto prihod od naknada i provizija opao je sa 1.787,2 miliona EUR na 1.720,8 miliona EUR usled slabijeg kreditnog poslovanja i poslovanja sa hartijama od vrednosti. Na nivou od 273,4 miliona EUR, neto rezultat trgovanja bio je znatno veći nego u prethodnoj godini (122,3 miliona EUR).
  • Operativni prihod je iznosio ukupno 7.229,5 miliona EUR (-3,3% u odnosu na 7.478,5 miliona EUR u 2011). Striktno upravljanje troškovima umanjilo je opšte administrativne rashode za 2,4% sa 3.850,9 miliona EUR na 3.756,7 miliona EUR u 2012. godini. To je dovelo do operativnog rezultata od 3.472,8 miliona EUR (2011: 3.627,6 miliona EUR). Odnos troškova i prihoda bio je stabilan i iznosio 52,0% (2011: 51,5%).
  • Troškovi rizika su zabeležili pozitivan trend i opali za 12,7% na 1.980,0 miliona EUR, odnosno 148 baznih poena prosečnih kredita klijentima u 2012. godini sa 2.266,9 miliona EUR, odnosno 168 baznih poena u 2011. godini. Nivoi rezervisanja su opali ili bili stabilni na svim glavnim tržištima, s izuzetkom Rumunije i Hrvatske. Već drugi kvartal uzastopce, obim NPL se smanjio, dok je koeficijent NPL ostao stabilan i na dan 31. decembra 2012. godine bio je na nivou od9,2% (na kraju 2011: 8,5%). Koeficijent pokrivenosti NPL popravio se na 62,6% (na kraju 2011: 61,0%).
  • Ostali operativni rezultat je iznosio -724,3 miliona EUR (2011: -1.589,9 miliona EUR). Ovo snažno poboljšanje moglo je da se pripiše znatno manjim jednokratnim efektima u 2012. godini: posebno, otkup instrumenata osnovnog i dopunskog kapitala imao je povoljan efekat u iznosu od 413,2 miliona EUR. Negativni uticaji su došli od korekcije gudvila, uključujući 469,4 miliona EUR za Banca Comercială Română. Porezi na banke propisani u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj imali su negativan uticaj od 244,0 miliona EUR (2011: 132,1 milion EUR).
  • Neto dobit po odbitku manjinskih interesa[1] Erste Grupe bila je 483,5 miliona EUR za 2012. godinu uprkos neto negativnim jednokratnim efektima od 360,7 miliona EUR. Upravni odbor će predložiti skupštini akcionara da isplati dividendu od 0,4 EUR po akciji za finansijsku 2012. godinu i da u potpunosti servisira participativni kapital.
  • Kapital[2] je porastao na 12,9 milijardi EUR (na kraju 2011: 12,0 milijardi EUR). Ovaj značajan porast baznog osnovnog kapitala na 11,8 milijardi EUR (na kraju 2011: 10,7 milijardi EUR) i jako smanjenje rizične aktive za 7,6% na 105,3 milijarde EUR na dan 31. decembra 2012. godine (na kraju 2011: 114,0 milijardi EUR) doveli su do značajnog povećanja baznog koeficijenta osnovnog kapitala (ukupan rizik; po Bazelu 2,5) na 11,2% (na kraju 2011: 9,4%).
  • Ukupna bilansna suma na dan 31. decembra 2012. godine bila je na nivou od 213,8 milijardi EUR, što je porast od 1,8% od početka godine. Do porasta je došlo prvenstveno usled rasta depozita na više glavnih tržišta i investicija u visokolikvidna sredstva. Obim kreditiranja je opao za 2,1% na 131,9 milijardi EUR.
  • S obzirom na izuzetno solidno stanje likvidnosti banke, uz rast depozita klijenata od 3,5% na 123,1 milijardu EUR i pad odnosa kredita i depozita na 107,2% (na kraju 2011: 113,3%) u 2012. godini, Erste Grupa je prevremeno otplatila 4,0 milijarde EUR pozajmljene po dugoročnim operacijama refinansiranja ECB (LTRO).


 

 

„Erste Grupa je u 2012. godini zabeležila neto dobit od 483,5 miliona EUR, što je solidan rezultat kada se ima u vidu težak ekonomski ambijent i neto negativni jednokratni efekti od 361 milion EUR – uključujući i poreze na banke u iznosu od 187 miliona EUR“, rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Group Bank AG, prilikom predstavljanja preliminarnih rezultata za finansijsku 2012. godinu. „Stoga ćemo skupštini akcionara predložiti da isplati dividendu od 0,4 EUR po akciji“, nastavio je Trajhl. „Što se tiče poslovanja, ne samo da smo ostvarili napredak u Rumuniji i zabeležili odličan rezultat u Češkoj Republici, već su bazni koeficijent osnovnog kapitala (po Bazelu 2,5) i stanje likvidnosti zabeležili pozitivna kretanja. Na osnovu daljih priliva depozita prevremeno smo otplatili 4 milijarde EUR sredstava LTRO“, zaključio je Trajhl.

Ukratko o rezultatima u pogledu dobiti

 

Uprkos smanjenju operativnih rashoda, operativni rezultat je opao u finansijskoj 2012. godini na 3.472,8 miliona EUR (-4,3% naspram 3.627,6 miliona EUR u 2011) zbog nižih operativnih prihoda.

 

Operativni prihod je iznosio 7.229,5 miliona EUR (2011: 7.478,5 miliona EUR). Do pada od 3,3% je došlo uglavnom usled nižeg neto prihoda od kamata (-6,0% na 5.235,3 miliona EUR) i nižeg neto prihoda od naknada i provizija (-3,7% na 1.720,8 miliona EUR), što nije u potpunosti kompenzovano porastom neto rezultata trgovanja sa 122,3 miliona EUR u 2011. godini na 273,4 miliona EUR.

 

Opšti administrativni rashodi su opali za 2,4% na 3.756,7 miliona EUR (2011: 3.850,9 miliona EUR). To je dovelo do odnosa troškova i prihoda od 52,0% (2011: 51,5%).

 

Neto dobit po odbitku manjinskih interesa u finansijskoj 2012. godini porasla je na 483,5 miliona EUR (2011: -718,9 miliona EUR).

 

Gotovinski prinos na kapital, tj. prinos na kapital korigovan za negotovinske rashode kao što su obezvređenje gudvila i proporcionalna amortizacija odnosa sa klijentima, bio je 7,6% (prijavljen ROE: 3,8%) naspram 2,3% (prijavljen ROE: -5,5%) u 2011. godini.

 

Gotovinska dobit po akciji (EPS) za finansijsku 2012. godinu bila je 2,17 EUR (prijavljena EPS: 0,87 EUR) naspram 0,42 EUR (prijavljena EPS: -2,28 EUR) u 2011. godini.

 

Bilansna suma, na nivou od 213,8 milijardi EUR, porasla je za 1,8% u odnosu na kraj 2011. godine. Rizična aktiva je opala za 8,7 milijardi EUR, odnosno 7,6%, na 105,3 milijarde EUR.

 

Koeficijent solventnosti se popravio na 15,5% na dan 31. decembra 2012. godine (na kraju 2011: 14,4%), znatno iznad zakonskog minimalnog zahteva. Bazni koeficijent osnovnog kapitala koji se odnosi na ukupan rizik i kako je definisan sporazumom Bazel 2,5 bio je 11,2% na dan 31. decembra 2012. godine.

 

 

Perspektiva

Erste Grupa očekuje nezanemarljivo poboljšanje ekonomskih rezultata u 2013. godini za centralnu i istočnu Evropu, mada će rast ostati umeren. U skladu s tim, Erste Grupa očekuje stabilan operativni rezultat za 2013. godinu. Očekuje se da će se on ostvariti kompenzovanjem neznatno nižeg operativnog prihoda zbog umerene tražnje za kreditima i generalno niskih kamatnih stopa nižim operativnim troškovima. Erste Grupa očekuje da će zabeležiti bolje međugodišnje operativne rezultate u poslednja tri kvartala 2013. godine nego u prvom kvartalu iste godine.

 

Kod troškova rizika na nivou grupe za 2013. godinu se očekuje dvocifren procentualni pad, uglavnom usled verovatnog poboljšanja situacije sa rizikom u Rumuniji. Erste Grupa i dalje očekuje da će se njena rumunska podružnica BCR vratiti u zonu profitabilnosti u finansijskoj 2013. godini.[1]Pojam „neto dobit/gubitak za period po odbitku manjinskih interesa“ odgovara pojmu „neto dobit/gubitak za period koji može da se pripiše vlasnicima matičnog društva“

[2] Pojam „ kapital“ odgovara pojmu „ukupan kapital koji može da se pripiše vlasnicima matičnog društva“.